372/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/1962) en ny 7 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

7 a §

Om byggandet av en väg betydligt försämrar de naturvärden på grund av vilka ett område har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, som nämns i naturvårdslagen (1096/1996), och om inga hinder för byggandet av vägen annars skulle föreligga, skall den som saken gäller i samråd med den behöriga regionala miljöcentralen försöka finna ett sådant alternativ till byggandet av vägen där olägenheterna blir så små som möjligt på ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som införlivats i nätverket. Om det inte är möjligt att till skäliga merkostnader bygga vägen så att detta på ett tillfredsställande sätt tjänar användarens behov, är staten, om så yrkas, skyldig att ersätta olägenheten eller lösa in det område för vilket ansökan om grundande av vägrätt har lämnats in.

Ersättande av den olägenhet enligt 1 mom. som orsakas av att vägen över huvud inte kan byggas eller inlösning av ifrågavarande område handläggs och avgörs enligt 53 § 3 mom. naturvårdslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 236/1998
MiUB 9/1998
RSv 264/1998
Rådets direktiv 92/43/EEG; EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.