351/1999

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1999

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finansministeriet har med stöd av 27 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1532/1992), sådant detta lagrum lyder i lagarna 1481/1994 och 924/1996,

ändrat 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4―8 § och 11 § i sitt beslut av den 29 december 1994 om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (1539/1994) samt

fogat till beslutet en ny 8 a § som följer:

2 §
Uträkning av nettotillgångarna

Ett bolags nettotillgångar är den återstod som fås då bolagets skulder dras av från dess tillgångar. Till tillgångarna räknas inte bland balansräkningens aktiva upptagna icke-realiserade kursförluster som avses i 5 kap. 3 § bokföringslagen (1336/1997), latenta skattefordringar enligt 5 kap. 18 § bokföringslagen eller sådana utgifter med lång verkningstid som saknar förmögenhetsvärde. Som skuld anses inte bolagets bundna och fria egna kapital, fonder, reserveringar eller i balansräkningens passiva ingående icke-realiserade kursvinster som avses i 5 kap. 3 § bokföringslagen, som skuld upptagna latenta skatteskulder enligt 5 kap. 18 § bokföringslagen eller anslutningsavgifter och andra poster som inte får dras av från de skattepliktiga tillgångarna då skatt på förmögenhet fastställs.


3 §
Värdering av egendom

Vid uträkning av ett bolags nettotillgångar anses som värdet av anläggningstillgångarna och utgifter med lång verkningstid den del som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen. Som värdet av omsättningstillgångarna anses anskaffningsutgiften minskad med det avdrag för värdenedgång som avses i 28 § 1 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av investeringstillgångarna anses det sammanlagda beloppet av anskaffningsutgiften och uppskrivning, minskat med det avdrag för värdenedgång som avses i 29 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av fordringar anses det nominella värdet, i fråga om fordringar i utländsk valuta dock det värde som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. bokföringslagen, och som värdet av övriga finansieringstillgångar anskaffningsutgiften, efter de avdrag för värdenedgång som avses i 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Ett bolags fastighet, byggnad eller konstruktion som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas dock till beskattningsvärdet för det år som föregått skatteåret, om detta värde är större än den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften, och värdepapper som inte hör till omsättningseller investeringstillgångarna värderas till deras sammanlagda beskattningsvärde för det år som föregått skatteåret, om detta värde är större än summan av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för värdepappren.


4 §
Värdering av skulder

Skulder värderas till sitt nominella värde. Om skulden är bunden till index eller någon annan jämförelsegrund skall som dess värde anses värdet enligt den ändrade jämförelse-grunden. Skulder i utländsk valuta värderas på det sätt som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. bokföringslagen.

5 §
En akties matematiska värde och beskattningsvärde

På basis av nettotillgångarna, som justerats på det sätt som anges ovan, uträknas aktiens matematiska värde och beskattningsvärde sålunda, att beloppet av nettotillgångarna divideras med antalet av de aktier i bolaget som finns i marknaden, varvid av bolaget inlösta och i övrigt förvärvade egna aktier lämnas obeaktade.

Aktiens beskattningsvärde får dock vara högst 50 procent högre än beskattningsvärdet för föregående år. Om beskattningsvärdet för föregående år är noll, anses som beskattningsvärde medelvärdet av beskattningsvärdet för skatteåret och det föregående året.

6 §
Det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag

Som det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag, som inte kan anses ha blivit grundat i syfte att fortsätta med verksamheten inom en affär, ett yrke, jordbruk eller skogsbruk, en sammanslutning eller ett samfund som redan funnits och vars första räkenskapsperiod inte har löpt ut före skatteåret, anses aktiernas nominella värde eller, om inget nominellt värde finns, aktiernas bokföringsmässiga motvärde eller, på yrkande av bolaget eller dess delägare, aktiernas teckningspris, om detta är högre än det nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet.

7 §
Ändring av verksamhetsform

Om tillgångar och skulder, som hör samman med en tidigare idkad verksamhet, vid ändringar i verksamhetsformen har överförts med samma värden till ett aktiebolag som grundats, räknas bolagets nettotillgångar ut på basis av det sista bokslutet före skatteåret för den verksamhet som skall överföras. Om bara en del av tillgångarna och skulderna överförts till aktiebolaget när företagsformen ändrades, beaktas bara de överförda tillgångarna och skulderna.

8 §
Ändring av aktiekapitalet och antalet aktier

Under skatteåret företagen höjning och sänkning av aktiekapitalet, inlösen, annat förvärv samt överlåtelse av bolagets aktier, liksom även ändring av aktiernas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde, beaktas när aktiernas beskattningsvärde räknas ut, om teckningstiden för aktier vid nyemission har löpt ut eller aktierna har förvärvats eller överlåtits före utgången av skatteåret eller om någon annan förändring antecknats i handelsregistret före utgången av skatteåret. Härvid räknas bolagets nettotillgångar ut så, att till de nettotillgångar som räknats ut enligt 2―3 § läggs bolagets nya inbetalda kapital och det belopp som fåtts vid överlåtelse av aktier och avdras det belopp som betalts till bolagets aktieägare på grund av sänkning av aktiekapitalet och inlösen och förvärv av aktier.

En akties beskattningsvärde erhålls så att de nya nettotillgångarna divideras med det nya antalet aktier.

Om bolagets aktiekapital har höjts under skatteåret, omvandlas när beskattningsvärdet bestäms aktiernas beskattningsvärde för föregående år till ett jämförligt belopp så, att till aktiernas sammanräknade beskattningsvärde för föregående år läggs bolagets nya inbetalda kapital. Aktiestockens på så sätt erhållna nya värde divideras med det nya antalet aktier.

8 a §
Det matematiska värdet av aktier som tecknats efter räkenskapsperiodens utgång

Om aktiekapitalet höjts efter den senast avslutade räkenskapsperioden under det år som föregått skatteåret, anses som det matematiska värdet under skatteåret av de nya aktier som tecknats i samband med höjningen aktiernas nominella värde eller, om inget nominellt värde finns, aktiernas bokföringsmässiga motvärde eller, på yrkande av bolaget eller dess delägare, aktiernas teckningspris, om detta är högre än det nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 mars 1999.

Beslutet tillämpas första gången när aktiernas beskattningsvärde och matematiska värde bestäms för skatteåret 2000. När aktiernas beskattningsvärde och matematiska värde bestäms för skatteåret 2000 i fråga om ett bolag som upprättar sitt beslut i enlighet med den bokföringslag (655/1973) som varit i kraft före den 1 januari 1999, tillämpas dock de bestämmelser i 2―4 § som var i kraft före detta besluts ikraftträdande.

Helsingfors den 18 mars 1999

Minister
Jouko Skinnari

Överinspektör
Terhi Järvikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.