340/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 25 kap. 4 § ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 25 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1303/1990, som följer:

4 §

Har utom övertagaren av gårdsbruket även någon annan av de arvingar som vid tiden för skiftet har ställning av arvinge eller en universell testamentstagare tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk, kan en sådan arvinge eller universell testamentstagare i samband med skiftet på de villkor som nämns i 2 § anvisas områden av gårdsbruksenheten för bildande av en självständig livsduglig gårdsbruksenhet. Detta är möjligt endast om ett avskiljande av områden inte fråntar en lämplig övertagare av gårdsbruk och den som enligt detta moment erhåller områden möjligheten till stödåtgärder enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och motsvarande landskapslagstiftning i landskapet Åland för de gårdsbruksenheter som bildas vid skiftet.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.