332/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 25 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 25 § 2 mom. som följer:

25 §
Program som Europeiska unionen delfinansierar

Utan hinder av denna lag skall vid beviljande av stöd för åtgärder som Europeiska unionen delfinansierar iakttas vad som i Europeiska gemenskapens rättsakter bestäms eller vad som i beslut som Europeiska unionens institutioner har utfärdat med stöd av dem föreskrivs eller vad som i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999) bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd, om stödbeloppet samt om återkrav av stödet och övriga villkor.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.