315/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om ändring av 1 § förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 24 mars 1995 om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/1995) 1 § 1 mom. 4 punkten underpunkt b och 3 mom. som följer:

1 §

När ansvarsskulden för en försäkringsförening beräknas skall följande principer iakttas:


4) Diskontering får användas för beräkning av annan än i punkt 3 avsedd ansvarsskuld endast om den sker så att diskonteringens inverkan kan redovisas, och följande villkor uppfylls:


b) diskonteringen genomförs med en betryggande metod och Försäkringsinspektionen informeras på förhand om hur diskonteringen genomförs,


Vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av de principer som uppräknas i 1 mom. Ministeriet skall även ange de allmänna principer som skall tillämpas på beräkningen av försäkringsföreningarnas utjämningsbelopp. Föreningen skall på förhand inhämta Försäkringsinspektionens fastställelse av det sätt på vilket de ovan avsedda allmänna principerna för beräkning av utjämningsbeloppet tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.