311/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 3 och 8 §, 16 § 1 mom., 27 § 2 mom., 31 § 1 mom. samt 32, 33 och 35 §,

av dessa lagrum 33 § sådan den lyder i förordning 455/1995, som följer:

3 §

Är trafikförsäkringscentralen på basis av ett avtal som avses i 2 § 2 punkten ansvarig för en trafikskada som förorsakats i Finland av ett fordon som förts in i landet för tillfälligt bruk, har centralen rätt att medge den utländska försäkringsanstalt som enligt avtalet är ansvarig för skadan befrielse från detta ansvar, om anstalten överför medel till centralen till ett belopp som motsvarar ersättningsansvaret beräknat enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag (248/1999) samt de föreskrifter som vederbörande ministerium meddelat med stöd av dessa.

8 §

Extra allmänt möte skall hållas, om Försäkringsinspektionen skriftligen yrkar detta för behandling av ett uppgivet ärende. Extra allmänt möte skall också hållas om trafikförsäkringscentralens medlemsbolag, som sammanlagt har minst en tiondedel av medlemsbolagens sammanlagda röstetal yrkar det på samma sätt. Likaså skall sådant möte hållas, om revisorerna med anledning av verkställd revision yrkar på detta. Extra möte skall hållas inom 14 dagar efter att yrkandet har tillställts trafikförsäkringscentralens ordförande eller styrelse.

16 §

Ett medlemsbolag som inte har omfattat allmänna mötets beslut om trafikförsäkring eller ett avtal som avses i 2 § 2 punkten, har rätt att hos Försäkringsinspektionen söka ändring i beslutet genom besvär senast 30 dagar efter att beslutet meddelades.


27 §

I trafikförsäkringscentralens bokföring skall bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas.

31 §

Beträffande de trafikskador för vilka trafikförsäkringscentralen ansvarar enligt trafikförsäkringslagen och vilka den inte har ersatt i sin helhet under det kalenderår då skadan inträffade, skall trafikförsäkringscentralen i enlighet med lagen om försäkringsbolag och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag samt de föreskrifter som vederbörande ministerium meddelat med stöd av dessa beräkna det belopp som motsvarar försäkringsbolagens ersättningsansvar, samt särskilt för varje skada fördela detta mellan medlemsbolagen i det förhållande i vilket de under föregående kalenderår i Finland erhållit premieintäkter av trafikförsäkringen.


32 §

Trafikförsäkringscentralen skall på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer underrätta inspektionen om sammankallandet av allmänna mötet och styrelsemötena samt om revision av centralens räkenskaper.

Försäkringsinspektionen skall dessutom tillställas kopior av de protokoll som förts vid mötena.

33 §

Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut av allmänna mötet eller styrelsen i ärenden som nämns i 2 § 1―8 och 12 punkten.

35 §

Trafikförsäkringscentralen skall meddela Försäkringsinspektionen namnen på och hemorten för centralens ordförande, styrelsens ordförande och övriga medlemmar, verkställande direktören samt de personer som av styrelsen bemyndigats att teckna centralens namn. Inspektionen skall på begäran utfärda ett intyg över vilka som har rätt att teckna centralens namn eller ta emot en stämning eller någon annan delgivning till centralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.