310/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/1959) 7 § 5 mom., 8 § 2 mom. och 9 § 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 5 mom. i förordning 1603/1995 samt 8 § 2 mom. och 9 § 5 mom. i förordning 1626/1993, som följer:

7 §

Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela närmare föreskrifter om innehållet i ett sådant intyg eller meddelande som avses i denna paragraf.

8 §

Har trafikförsäkringscentralen ingått avtal om internationellt trafikförsäkringskort eller gränsförsäkring eller något annat avtal, enligt vilket centralen svarar för en trafikskada som förorsakats av ett motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk, skall centralen tillställa Försäkringsinspektionen en förbindelse om att den obegränsat i enlighet med trafikförsäkringslagen svarar för en trafikskada som här förorsakats av ett sådant fordon, även då avtalets giltighetstid har gått ut, innan fordonet förs ut ur landet. Av förbindelsen skall de omständigheter framgå med stöd av vilka det kan fastslås att den som fört in fordonet till landet inte är försäkringspliktig. Trafikförsäkringscentralen skall tillställa tullstyrelsen en avskrift av förbindelsen.

9 §

För inbegärda utlåtanden skall statskontoret betala avgift till nämnden enligt de grunder som Försäkringsinspektionen fastställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.