305/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 33 § samt

fogas till 32 § ett nytt 4 mom. som följer:

32 §
Besvärsnämnden för studiestöd

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för studiestöd tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i besvärsnämnden för studiestöd muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.