297/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 c § 5 mom. och 54 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 53 c § 5 mom. i lag 893/1994 och 54 a § i lagarna 15/1958 och 526/1981, samt

ändras 53 § 3 och 6 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda lag 526/1981, som följer:

53 §

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordförandena, de övriga medlemmarna och deras suppleanter för tre år i sänder. Om någon plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om deras rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Av arbetsmarknadsmedlemmarna skall minst tre förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst tre på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara väl förtrogna med olycksfallsförsäkringen. Lä- karmedlemmarna skall vara legitimerade läkare och förtrogna med försäkringsmedicinen. Nämnden kan i sin verksamhet vara indelad i sektioner.


Vid behandlingen av ärenden i olycksfallsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i olycksfallsnämnden muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. Angående olycksfallsnämnden och kostnaderna för denna bestäms närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.