293/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 23 § 3 mom. och 24 a §, sådana de lyder i lag 1189/1994, och

ändras 23 a § 4 mom.,

sådant det lyder i lag 229/1991, som följer:

23 a §

Vid behandlingen av ärenden i statens pensionsnämnd tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. Om det behövs för att ett ärende skall kunna utredas, verkställs i statens pensionsnämnd muntlig förhandling på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Lagen tillämpas på besvärsärenden som blir anhängiga efter att lagen har trätt i kraft.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.