274/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 12 § lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 mars 1996 om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) 12 § som följer:

12 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som statens bostadsfond har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall riktas till den myndighet som fattat beslutet. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I ett beslut som statens bostadsfond fattat med anledning av ett rättelseyrkande får ändring inte sökas genom besvär, då beslutet gäller ett beslut som fonden fattat med stöd av 8 §. I andra beslut som ges med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På beslut som fattats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft.

RP 237/1998
MiUB 7/1998
RSv 251/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.