263/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) 1 § 1 mom. 2, 5, 7 och 8 punkten, i 2 § det inledande stycket och 4 § som följer:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 48 a § lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) hänförs


2) de reserver som avses i 5 kap. 15 § bokföringslagen (1336/1997),


5) sådana borgensförbindelser och säkerheter som enligt förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1137/1998) kan godkännas som täckning för pensionsansvar i samband med sådana skuldförbindelser som innehas av pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961),


7) på ansökan av pensionsstiftelsen och med Försäkringsinspektionens samtycke högst fem procent av arbetsgivarens lönesumma som utgör grund för den årspremie som motsvarar de grunder vilka ministeriet fastställt med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare, samt

8) på ansökan av pensionsstiftelsen och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1―7 punkten.


2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad Försäkringsinspektionen närmare beslutar


4 §

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Vederbörande ministerium kan föreskriva att vissa tillgångar, som ingår i en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 4 punkten och 2 § 1 mom. 2 punkten skall värderas med avvikelse från deras gängse värde.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.