262/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1997 om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1327/1997) 1 § 1 mom. 2 och 4 punkten, i 2 § det inledande stycket och I gruppen 3 punkten, II gruppen 3 punkten och III gruppen 2 punkten, 3 § 3 och 5 mom. samt 4 § som följer:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) reglerade marknader i en EES-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en EES-stat samt andra sådana i en EES-stat fungerande system för omsättning som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter likställs med en sådan fondbörs,


4) reglerade marknader i en OECD-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en OECD-stat samt andra sådana i en OECDstat fungerande system för omsättning som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter likställs med en sådan fondbörs,


2 §
Indelningen av placeringar i grupper

För beräkningen av den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser skall de placeringar som en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning har, indelas i grupper enligt följande, med undantag för poster som vederbörande ministerium bestämmer av särskilda skäl:

Grupp I

3) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnda art,

Grupp II

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnd art,


Grupp III

2) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnd art,


3 §
Solvensgräns

I formeln är storheten p den andel som placeringar som hör till respektive placeringsgrupp utgör av de sammanlagda placeringar som avses i denna förordning. Placeringarna värderas till gängse värde enligt grunder som bestäms av Försäkringsinspektionen, om inte vederbörande ministerium av särskilda skäl bestämmer annat.


I 1 mom. räknas till pensionsansvaret pensionsansvar för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) samt andra av vederbörande ministerium bestämda med pensionsansvaret jämställbara poster, och från detta avdras det tilläggsförsäkringsansvar som nämns i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser samt andra poster som vederbörande ministerium bestämmer på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens särskilda karaktär.

4 §
Beviljande av undantagslov i fråga om hänförande av placeringar till andra grupper samt närmare bestämmelser

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan ge en pensionsstiftelse tillstånd att under en viss tid hänföra en placering till en annan grupp än vad som bestäms i 2 §.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringarna, deras indelning i olika grupper samt om verkställigheten av denna förordning i övrigt.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.