255/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1975 innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) 5 § 4 mom. samt 15 och 20 §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder i förordning 921/1996, som följer:

5 §

Extraordinarie delegationsmöte skall hållas om delegationens ordförande eller arbetspensionskassans styrelse finner det nödvändigt. Möte skall även hållas om vederbörande ministerium, Försäkringsinspektionen, pensionsskyddscentralen, två revisorer eller minst tre av delegationens medlemmar skriftligen yrkat det för behandling av ett uppgivet ärende. Mötet skall i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har lämnats till delegationens ordförande eller till styrelsen.

15 §

Arbetspensionskassan skall utan dröjsmål meddela vederbörande ministerium samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna kassans namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna arbetspensionskassans namn.

20 §

Arbetspensionskassan skall årligen inom två veckor från det att bokslutet har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en berättelse över sin verksamhet och ställning enligt ett av Försäkringsinspektionen fastställt formulär.

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning om arbetspensionskassans verksamhet, och Försäkringsinspektionen kan även på annat sätt granska arbetspensionskassans verksamhet. Pensionsskyddscentralen har samma rätt i fråga om uppgifter som avser pensioner och andra förmåner samt uppgifter om arbetsförhållande och andra uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.