254/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 13 september 1985 om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (762/1985) 5 § 4 mom., 15 och 20 §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder i förordning 1088/1997, som följer:

5 §

Extraordinarie delegationsmöte skall hållas om delegationens ordförande eller pensionskassans styrelse finner det nödvändigt. Möte skall även hållas om vederbörande ministerium, Försäkringsinspektionen, pensionsskyddscentralen, två revisorer eller minst tre av delegationens medlemmar skriftligen yrkat det för behandling av ett uppgivet ärende. Mötet skall i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har ingått till delegationens ordförande eller till styrelsen.

15 §

Pensionskassan skall utan dröjsmål meddela vederbörande ministerium samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna kassans namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna pensionskassans namn.

20 §

Pensionskassan skall årligen inom två veckor från det att bokslutet har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en berättelse över sin verksamhet och ställning enligt ett av Försäkringsinspektionen fastställt formulär.

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen har rätt att inom en skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning om pensionskassans verksamhet, och Försäkringsinspektionen kan även på annat sätt granska pensionskassans verksamhet. Pensionsskyddscentralen har samma rätt när det gäller uppgifter som avser pensioner och andra förmåner samt uppgifter om arbetsförhållande och andra uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.