247/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) 1 § 1 mom. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 10 a och 11 punkten och 2 mom. 3 punkten samt i 2 § det inledande stycket och 4 och 5 punkten samt 5 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. 3 punkten sådana de lyder i förordning 826/1997, 1 § 1 mom. 10 a punkten sådan den lyder i förordning 361/1997 och 2 § 4 punkten sådan den lyder i förordning 1298/1996, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1298/1996, nya 6 och 7 punkter som följer:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och i 16 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) hänförs

1) det betalda aktiekapitalet eller, i fråga om ett ömsesidigt försäkringsbolag, den betalda grundfonden och det betalda garantikapitalet,

2) när 25 procent av aktiekapitalet eller av summan av grundfonden och garantikapitalet har betalats, hälften av det obetalda aktiekapitalet eller av summan av garantikapitalet och grundfonden,


5) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1 mom. bokföringslagen (1336/1997) samt de reserver som avses i 5 kap. 15 § i samma lag,


7) på ansökan av försäkringsbolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke på de villkor och med de begränsningar som bestäms i 2 och 3 mom. det till fullo betalda kapitalet av ett av bolaget för minst fem år eller med minst fem års uppsägningstid upptaget kapitallån,


9) på ansökan av livförsäkringsbolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke högst 50 procent av bolagets blivande överskott som har beräknats på ett sätt som Försäkringsinspektionen godkänner,

10) på ansökan av livförsäkringsbolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke det belopp av anskaffningsutgifterna för försäkringar som är möjligt enligt de kostnadsbelastningsgrunder som bolaget iakttar, till den del utgifterna inte har dragits av från premieansvaret eller aktiverats bland aktiva i balansräkningen,

10 a) hos arbetspensionsförsäkringsbolag det ofördelade tilläggsförsäkringsansvar som avses i 6 kap. 14 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

11) på ansökan av försäkringsbolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster som är jämförbara med de ovan angivna.


För att ett kapitallån som avses i 1 mom. 7 punkten skall kunna hänföras till verksamhetskapitalet skall det utöver de bestämmelser som nämns i 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag uppfylla följande villkor:


3) låneavtalet kan ändras endast med Försäkringsinspektionens samtycke.


2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer


4) den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen till den del den överskrider det belopp som bolagets grunder för kostnadsbelastning tillåter, samt den andel av immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnader i resultaträkningen,

5) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik,

6) panter och inteckningar som ställts som säkerhet för någon annans förbindelse,

7) eventuell maximal förlust av derivatkontrakt.

5 §

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Vederbörande ministerium kan föreskriva att vissa tillgångar, som tillhör ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring, vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 2 punkten skall värderas med avvikelse från tillgångarnas gängse värde.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.