244/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Förordning om ändring av 5 och 6 § förordningen om schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 19 juni 1997 om schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland (608/1997) 5 och 6 § som följer:

5 §

Utöver vad som bestäms i 47 § lagen om utländska försäkringsbolag kan Försäkringsinspektionen omhänderta sådan i Finland befintlig egendom som ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz begär detta.

Innan Försäkringsinspektionen vidtar åtgärder enligt 1 mom. i en situation som avses i 47 § 2 punkten lagen om utländska försäkringsbolag, skall inspektionen underrätta den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz om saken.

6 §

Om i ett sådant fall som avses i 66 § lagen om utländska försäkringsbolag det övertagande bolaget är ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en representation i Finland, skall Försäkringsinspektionen, innan den ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Om i ett sådant fall som avses i 66 § lagen om utländska försäkringsbolag det övertagande bolaget är ett finskt skadeförsäkringsbolag, skall Försäkringsinspektionen på begäran ge den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en representation i Finland kan med Försäkringsinspektionens samtycke helt eller delvis överta ett finskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Försäkringsinspektionen skall då innan samtycke ges inhämta sådan bekräftelse som avses i 1 mom. Vid sådan överlåtelse av försäkringsbestånd som avses i detta moment skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 16 a kap. 1―9 samt 11 och 12 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979), om inte Försäkringsinspektionen medger undantag från detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.