230/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 10 § 16 punkten samt

fogas till 10 § en ny 17 punkt som följer:

10 §
Skattefria tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är inte


16) sådan deposition av en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo som avses i 33 § 2 mom. inkomstskattelagen, deposition och masskuldebrev som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) och inte heller sådan skattefri deposition som avses i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988),

17) den skattskyldiges medel i en sådan träningsfond eller en sådan idrottsutövarfond som avses i 116 a § inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 278/1998
StaUB 68/1998
RSv 268/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.