213/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1999

Statsrådets beslut om examinas uppbyggnad och de gemensamma studierna i den grundläggande yrkesutbildningen

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 12 § 1 mom. och 13 § 1 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) beslutat:

1 §

I en yrkesinriktad grundexamen som omfattar 120 studieveckor ingår

1) yrkesinriktade studier och inlärning i arbetet som stöder dem 90 studieveckor, varav i grunderna för läroplanen kan anvisas högst 10 studieveckor för valfria studier, förutsatt att de mål som nämns i 3 mom. kan uppnås i examen,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten 20 studieveckor, samt

3) valfria studier 10 studieveckor.

I de studier som nämns i 1 mom. ingår studiehandledning omfattande minst 1,5 studievecka.

Grunderna för läroplanen skall sammanställas så att examen ger breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom branschen samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom ett delområde av examen.

Om studier som anges i 1 mom. 1 punkten har överförts till valfria studier, kan studierna till denna del bestå av studier som fördjupar eller breddar de yrkesinriktade studierna, gemensamma studier eller gymnasiestudier.

2 §

De gemensamma studierna innehåller obligatoriska studier omfattande 16 studieveckor och valfria studier omfattande fyra studieveckor.

Obligatoriska studier är
modersmålet 4 studieveckor,
det andra inhemska språket 1 studievecka,
ett främmande språk 2 studieveckor,
matematisk-naturvetenskapliga studier
matematik 3 studieveckor,
fysik och kemi 2 studieveckor,
humanistisk-samhällsvetenskapliga studier
samhälls-, företags- och arbetslivskunskap 1 studievecka,
gymnastik och hälsokunskap 2 studieveckor,
samt
konst- och färdighetsämnen
konst och kultur 1 studievecka.

I utbildning med svenska som undervisningsspråk är de obligatoriska studiernas omfattning 17 studieveckor och de valfria studiernas omfattning tre studieveckor. Studierna i det andra inhemska språket omfattar två studieveckor.

De valfria studierna väljs bland de studier som anges i 2 mom. och bland följande matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga studier: miljökunskap, informations- och kommunikationsteknik, etik, kulturkännedom, psykologi, företagsverksamhet.

Om en studerandes modersmål är något annat språk än finska eller svenska, kan utbildningsanordnaren besluta om fördelning av studierna i modersmålet och det andra inhemska språket på ett sätt som avviker från vad som bestäms i 2 mom., dock så att nämnda studiers sammanlagda omfattning är fem studieveckor.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1999. Beslutet gäller examina som reformeras från och med 1.8.1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 1999

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd
Kirsi Kangaspunta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.