186/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 60 § samt

ändras 2, 7, 9―11, 14, 17, 21―23, 30, 32, 33, 35, 36, 48, 58, 62, 63, 67 och 68 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 762/1996, 9 § sådan den lyder i förordning 292/1998, 10 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning och förordning 449/1997, 36 § sådan den lyder i nämnda förordning 292/1998 och förordning 673/1997 samt 48 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 102/1996, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonsregistret enligt lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och enligt överenskommelse med i punkt b nämnda lags 6 § avsedd behörig avtalsregistrerare,

d) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till Fordonsförvaltningscentralen före den första registreringen,

e) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registerutdrag en av den som utför registrering utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets vid tidpunkten för fordonets överlåtelse gällande direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/156/EEG eller att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets vid tidpunkten för fordonets överlåtelse gällande direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon 92/61/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som anger fordonets registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

7 §
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som föreskrivs i 84 § vägtrafiklagen (267/1981) skall beträffande ett motorfordon och en släpvagn som är lämpad att kopplas till ett sådant fordon göras en registreringsanmälan om den första registreringen eller en omregistrering så som i denna förordning bestäms.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) fordonet är försett med det av tillverkaren, myndighet eller besiktningsställe givna tillverkningsrummet,

d) för fordonet tagits trafikförsäkring,

e) fordonet har förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag,

f) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller en lätt fyrhjuling anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

1. För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet tagits trafikförsäkring,

c) fordonet besiktigats,

d) eventuell fordonsskatt erlagts för fordonet,

e) eventuell motorfordonsskatt erlagts för fordonet,

f) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas till registret för anteckning,

g) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.

2. Fordon som lösts in på basis av försäkring, och om vilka anmälts att de skall avregistreras på grund av att de förstörts, omregistreras inte. Ett fordon kan inte heller omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo.

3. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

4. Om av tillverkare, myndighet eller besiktningsställe givet tillverkningsnummer för ett fordon av någon annan orsak än sådan som avses i 2 mom. har avlägsnats, omregistreras fordonet endast om dess ursprung tillförlitligt kan klarläggas.

5. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller en lätt fyrhjuling anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

11 §
Anmälningsskyldighet

1. Om äganderätten till ett fordon övergår till någon annan eller innehavaren byts eller andra uppgifter som på basis av registreringsanmälan skall införas i registret ändras, skall en registreringsanmälan angående ändringen göras så som i denna förordning bestäms.

2. Registreringsanmälan behöver dock inte göras när det är fråga om

a) ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller en persons frånfälle,

b) en sådan ändring av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning,

c) en sådan ändring av konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid en ändringsbesiktning.

14 §
Fordon som skall avregistreras

1. En registreringsanmälan om avregistrering av ett fordon skall göras, om

a) det registrerade fordonet har förstörts,

b) fordonet har registrerats utomlands,

c) det registrerade fordonet av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland,

d) en snöskoter inte längre används på väg, i terräng eller på is.

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som lösts in på basis av försäkring på grund av att fordonet har förstörts eller skadats eller för vars del Statskontoret meddelat att det skall avregistreras eller som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats skall detta meddelas Fordonsförvaltningscentralen, som skall avregistrera fordonet.

17 §
Icke avhämtade registerutdrag eller registreringsskyltar

1. Den som utför registrering skall avregistrera ett fordon, om ett registerutdrag eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet och tillställts Fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet.

2. Den som utför registrering skall även avregistrera ett fordon då registreringsskyltarna givits den som utför registrering, eller den som innehar koncession för besiktning, utan anmälan om avregistrering, om skyltarna inte avhämtas inom sex månader. I registret skall göras en anteckning om att skyltarna givits till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om koncessionsinnehavaren inte har rätt att avregistrera fordonet, skall han utan dröjsmål till Fordonsförvaltningscentralen meddela om givna skyltar och om skyltar som inte avhämtats inom bestämd tid.

3. Med registerutdrag och registreringsskyltar från avregistrerade fordon förfars på det sätt som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

21 §
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas till den som utför registrering. Samtidigt skall registerutdragets, förhandsanmälningsintygets eller besiktningsintygets tekniska del företes. Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som mottagit anmälan har gjort på den tekniska delen berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registerutdraget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden. Den som utför registrering kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall den som mottar anmälan anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på registerutdragets tekniska del och på anmälningsdelen.

3. Den som utför registrering kan av särskilda skäl utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. ta emot en registreringsanmälan, fastän den tekniska delen inte företes.

22 §
Anmälningstid

1. Registreringsanmälan skall inlämnas inom sju dagar efter det den ändring som skall antecknas i registret inträffat. Om registerutdraget då ändringen inträffar på grund av tidigare registrering innehas av den som utför registrering, skall registreringsanmälan inlämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på registerutdraget.

2. Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registerutdrag, är ägaren eller innehavaren skyldig att av den som utför registrering inom sju dagar begära ett nytt registerutdrag i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

23 §
Anteckning av registreringen

Den som utför registrering skall kontrollera en anmälan som lämnats in och dess bilagor. Den som utför registrering skall anteckna fordonet eller de ändringar som skett i uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige givit, då villkoren i 4, 5 eller 6 kap. uppfylls. Om fordonet inte förhandsanmälts, ger den som utför registrering fordonet ett registreringstecken och registreringsskyltar i samband med den första registreringen. För ett avregistrerat fordon ges ett registreringstecken i samband med omregistreringen.

30 §
Utfärdande av registerutdrag

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar den som utför registrering åt ägaren eller med hans samtycke åt innehavaren ett registerutdrag som innehåller uppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan den som utför registrering av grundad anledning ge en sådan kopia av registerutdragets tekniska del som gäller en bestämd tid. Om skyldigheten att förete denna kopia gäller vad som bestämts om skyldigheten att förete registerutdragets tekniska del.

32 §
Förkommet registerutdrag

Har ett registerutdrag eller en del därav förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt utdrag göras hos den som utför registrering. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur utdraget eller en del av det förkommit.

33 §
Överlämnande av registreringsskyltar

1. Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges fordonets registreringsskyltar till den som har gjort förhandsanmälan. I annat fall ger den som utför registrering registreringsskyltarna i samband med den första registreringen och för ett avregistrerat fordon i samband med omregistreringen.

2. För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan Fordonsförvaltningscentralen ge en extra registreringsskylt för ett fordon.

35 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs tillämpas vad som i 32 § bestäms om ett nytt registerutdrag. Den som utför registrering kan genom att på registerutdragets tekniska del göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 34 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5, lätta fyrhjulingar samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan ge ett visst registreringstecken (specialtecken) för ett fordon. Den som utför registrering lämnar ut skyltar med specialtecken.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

5. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. En förflyttningsskylt upptar en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit reflekterande botten.

7. Siffror och bokstäver i registreringsskyltar avskiljs från varandra med ett streck.

48 §
Förflyttningsskyltar

1. Den som utför registrering och tullverket kan ge tillstånd att använda ett fordon i trafik med förflyttningsskyltar för att fordonet skall kunna föras till besiktning eller ett fordon som inte registrerats i Finland transporteras, förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl.

2. En förutsättning för att förflyttningsskyltar skall ges är att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att den föreskrivna motorfordonsskatten är betald.

3. Ett intyg över att förflyttningsskyltar får användas ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan vägande skäl får intyget inte ges för en längre tid än sju dagar. Tävlingsbruk skall inte betraktas som ett sådant skäl.

4. Angående förflyttningsskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. bestäms om registreringsskyltar.

58 §
Registreringsbevis

Fordonsförvaltningscentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen eller en avtalsregistrerare att utfärda registreringsbevis enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant registreringsbevis får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med en i avtalet förutsatt nationalitetsbeteckning.

62 §
Felaktiga handlingar

1. Avtalsregistreraren, den som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Fordonsförvaltningscentralen om sådana intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registerutdrag och andra till registreringen eller tillhandahållandet av registreringsskyltar hörande handlingar som befunnits vara felaktiga.

2. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på anmodan av Fordonsförvaltningscentralen återställa en felaktig handling till Fordonsförvaltningscentralen.

63 §
Överlåtelse av handlingar

Avtalsregistreraren skall när uppgiften är utförd sända de handlingar som uppkommit till följd av registreringen till Fordonsförvaltningscentralen.

67 §
Ändringssökande

1. I fråga om sökande av rättelse i ett beslut i ett registreringsärende som en avtalsregistrerare har meddelat gäller vad som bestäms i 14 § lagen om registrering av fordon.

2. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av denna förordning gäller med de undantag som bestäms i denna paragraf vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

3. Ett beslut eller en föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om den inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

68 §
Fastställande av blanketter, uppgifter som skall antecknas i registret och mått på registreringsskyltar

Fordonsförvaltningscentralen fastställer vilka uppgifter som skall antecknas i de blanketter som skall användas vid registrering av fordon och formulär för blanketterna samt bestämmer närmare vilka uppgifter som skall antecknas i registerutdraget. Fordonsförvaltningscentralen fastställer också registreringsskyltarnas mått och övriga egenskaper.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.