165/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt bilaga VIII till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän.

Överföringen gäller pensionsrätt som en person med stöd av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) har intjänat på basis av arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) behörig pensionsanstalt den pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet enligt de lagar som avses i 1 § 2 mom. och som avgör pensionsansökan,

2) överföringsbelopp det i 5 § avsedda kapitalvärdet på pensionsrätt som överförs,

3) beräkningsdagen för överföringsbeloppet den dag som den kalkylmässiga överföringen av pensionsrätten till gemenskapernas pensionssystem avser.

3 §
Förbindelseorgan

Pensionsskyddscentralen är det förbindelseorgan som sköter de uppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

Som förbindelseorgan skall pensionsskyddscentralen bland annat

1) med Europeiska gemenskapernas administration komma överens om de åtgärder som överföringen av pensionsrätten föranleder och vidta dessa åtgärder,

2) på basis av de behöriga pensionsanstalternas beslut ge ett sammandrag av de intjänade pensionsrättigheterna,

3) meddela beslut om såväl överföringsbeloppet och räntan på det som de behöriga pensionsanstalternas finansieringsandelar,

4) med den som ansöker om överföring ingå avtal om återföring av pensionsrätten enligt 3 kap.,

5) hos den behöriga pensionsanstalt som är skyldig att betala pensionen ta ut dess andel av det belopp som överförs till Europeiska gemenskapernas pensionssystem, samt

6) övervaka att pensionsrättigheter som återförs enligt 3 kap. på behörigt sätt återförs till arbetspensionssystemet i Finland.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har pensionsskyddscentralen rätt att av de behöriga pensionsanstalterna få de upplysningar den behöver för skötseln av uppgifterna som förbindelseorgan samt att lämna Europeiska gemenskaperna sådana upplysningar som behövs för verkställigheten av denna lag.

2 kap.

Överföring av pensionsrätt till Europeiska gemenskaperna

4 §
Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs

En tjänsteman eller tillfälligt anställd i Europeiska gemenskaperna har rätt att till Europeiska gemenskapernas pensionssystem överföra pensionsrätt som avses i 1 § 2 mom.

Överföringen gäller pensionsrätt som den som är berättigad till överföring har intjänat fram till beräkningsdagen för överföringsbeloppet, justerad enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare. Överföringen gäller också tilläggsförmåner enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare, 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) och 11 § lagen om pension för företagare (468/1969), med undantag för begravningsbidrag. Den pensionsrätt som överförs omfattar alla de pensionsrättigheter som avses i denna paragraf, samordnade enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare.

5 §
Beloppet av den pensionsrätt som överförs

Beloppet av den pensionsrätt som överförs motsvarar kapitalvärdet på den pensionsrätt som avses i 4 §. Kapitalvärdet beräknas enligt de grunder som vederbörande ministerium fastställer på framställning av pensionsskyddscentralen.

6 §
Ränta på överföringsbeloppet

På överföringsbeloppet betalas en årlig ränta på tre och en halv procent, räknat från beräkningsdagen för överföringsbeloppet till den dag då överföringen till Europeiska gemenskaperna äger rum.

7 §
Kalkyl över pensionsrätten

Efter att av Europeiska gemenskapernas administration ha fått meddelande om ansökan om överföring av pensionsrätten, begär pensionsskyddscentralen av de behöriga pensionsanstalterna ett beslut om sökandens pensionsrättigheter enligt 4 § samt ger sökanden ett sammandrag av dessa och av överföringsbeloppet enligt förhandskalkylen. Pensionsskyddscentralen sänder förhandskalkylen för kännedom till Europeiska gemenskapernas administration.

8 §
Avtal om återföring av pensionsrätten

Den som ansöker om överföring kan med pensionsskyddscentralen ingå avtal om återföring av pensionsrättigheterna till arbetspensionssystemet i Finland. I avtalet befullmäktigar sökanden Europeiska gemenskapernas administration att i en sådan situation med avgångsvederlag som avses i 12 § till pensionsskyddscentralen betala ett belopp som grundar sig på värdet av den pensionsrätt som i enlighet med denna lag överförts till gemenskaperna. Avtalet ingås efter att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft.

9 §
Hur överföringen genomförs

Pensionsskyddscentralen meddelar beslut om det belopp som skall överföras till Europeiska gemenskaperna och som utgörs av överföringsbeloppet och den ränta som enligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter att avtal enligt 8 § har ingåtts eller, om avtal inte har ingåtts, efter att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft.

Pensionsskyddscentralen meddelar dessutom beslut om finansieringsandelarna när det gäller överföringsbeloppet och räntan på det. Finansieringsandelarna och betalningen av dem bestäms enligt de grunder som avses i 5 §.

Pensionsskyddscentralen överför till Europeiska gemenskaperna överföringsbeloppet jämte ränta efter att de beslut som avses i denna paragraf har vunnit laga kraft. För överföringen tar pensionsskyddscentralen hos de behöriga pensionsanstalterna ut överföringsbeloppet jämte ränta.

10 §
Överföringens rättsverkningar

Ett arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet som den överförda pensionsrätten har grundat sig på, anses vid tillämpningen av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 1 § 2 mom. ha upphört senast vid utgången av den dag som föregått beräkningsdagen för överföringsbeloppet. Tiden före upphörandet berättigar, efter att överföringen av pensionsrätten till Europeiska gemenskapernas pensionssystem har ägt rum, inte längre till pension från arbetspensionssystemet i Finland.

11 §
Ändringssökande

En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut eller med pensionsskyddscentralens beslut om den pensionsrätt som överförs och om finansieringsandelarna får söka ändring i beslutet enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 1 § 2 mom. Besvärsskriften skall tillställas pensionsskyddscentralen inom besvärstiden. Om besvären gäller ett beslut av en pensionsanstalt, räknas besvärstiden från den dag då parten har fått del av sammandraget enligt 7 §. Pensionsskyddscentralen skall då sända besvären till den pensionssanstalt som meddelat beslutet för behandling.

3 kap.

Återföring av pensionsrätt från Europeiska gemenskaperna

12 §
Återföring av pensionsrätten

En person har rätt till återföring av pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland, om personens tjänstgöring i Europeiska gemenskaperna upphör utan att han eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension och om han eller hon har ingått avtal enligt 8 § med pensionsskyddscentralen.

Det belopp som återförs från Europeiska gemenskaperna (återföringsbeloppet) är den del av avgångsvederlaget som motsvarar det överföringsbelopp som har betalts till gemenskaperna, höjd med den beräkningsränta som avses i 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som intjänats enligt Europeiska gemenskapernas pensionssystem (fondöverföring).

Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. återförs till Finland används återföringsbeloppet. Utgående från kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Statskontoret sköter dessa pensionsrättigheter. Återföringsbeloppet intäktsförs till statens pensionsfond.

13 §
Återföringens rättsverkningar

På basis av återförd pensionsrätt har en person i tillämpliga delar rätt till pension enligt bestämmelserna om nya förmånstagare i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner (280/1966), dock inte till ålderspension före 65 års ålder eller till förtida ålderspension före 60 års ålder. Vid fastställandet av pension som beviljas på basis av återförd pensionsrätt räknas sådan återstående tid som avses i 5 a § lagen om statens pensioner inte som till pension berättigande tid.

När det avgörs om förutsättningarna för erhållande av pension uppfylls eller när samordningsgrunden enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare eller pensionernas maximibelopp enligt 10 § 6 mom. lagen om statens pensioner fastställs, beaktas de tjänstgöringstider och arbetsförtjänster som utgör grund för överföringsbeloppet. Som samordningsgrund kan också användas den lön som Europeiska gemenskapernas pension grundar sig på, om pensionsrätten har återförts i form av en sådan fondöverföring som avses i 12 § 2 mom.

14 §
Ändringssökande

Om en pensionstagare anser att den pension som på basis av detta kapitel har beviljats honom eller henne inte överensstämmer med denna lag och de villkor för fribrev som vederbörande ministerium har fastställt, kan pensionstagaren söka ändring i beslutet så som bestäms i lagen om statens pensioner.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Överenskommelse med Europeiska gemenskapernas administration

Vederbörande ministerium har rätt att med Europeiska gemenskapernas administration träffa en överenskommelse, i vilken avtalas om de åtgärder som hänför sig till överföringen.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Sådan överenskommelse med Europeiska gemenskapernas administration som avses i denna lag kan träffas efter att denna lag har trätt i kraft.

Vad som i denna lag bestäms om överföring av pensionsrätt till Europeiska gemenskaperna, tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 1995 på en person som när denna lag träder i kraft är anställd vid en av Europeiska gemenskapernas institutioner.

RP 258/1998
ShUB 36/1998
RSv 247/1998

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.