164/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1999

Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för den preliminära utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna för skatteåret 1999

Finansministeriet har med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas preliminära utdelning, som enligt 13 § lagen om skatteredovisning skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåret 1999, iakttas bestämmelserna i detta beslut.

2 §
Företagsverksamhetsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas företagsverksamhetspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning utgör kommunernas andel av samfundsskatten 9 959 077 321 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1997. Såsom uppgifter om samfundens driftsställen och antal anställda samt såsom koncernuppgifter används uppgifterna i Statistikcentralen företags- och arbetsställeregister för 1997. I ovannämnda register inregistrerade företag, vilkas inbördes ägoförhållande är minst 90 procent anses tillhöra en koncern.

3 §
Skogsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas skogspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning uppgår det belopp som skall fördelas till 719 487 110 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1997. Som de respektive kommunernas rotprisinkomster används de uppgifter om kommunernas rotprisinkomster som Skogsforskningsinstitutet framräknat för 1997. Som uteblivna rotprisinkomster för skogsmark inom naturskyddsområden används den nettoinkomst av ifrågavarande skogsmark som Forststyrelsen framräknat för 1997.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1999. Beslutet tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i februari 1999.

Helsingfors den 11 februari 1999

Minister
Jouko Skinnari

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.