146/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av 7 och 9 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om allmänna vatten- och avloppsverk (982/1977) 7 § och 9 § 1 mom. som följer:

7 §

På ett område för vilket en i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd plan gäller eller håller på att utarbetas får ett allmänt vatten- och avloppsverk inte anläggas så att genomförandet av den plan som gäller eller håller på att utarbetas försvåras.

9 §

Allmänt vatten- och avloppsverk skall för varje fastighet som ansluts till verkets vatten- och avloppsledningsnät bestämma särskilda förbindelsepunkter, vilka skall vara belägna i fastighetens omedelbara närhet, om inte något synnerligt skäl föranleder annat. På ett område för vilket det inte finns någon gällande detaljplan, får förbindelsepunkten inte förläggas på längre avstånd än etthundra meter från närmaste byggnad som ansluts till ledningsnätet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998
MiUB 6/1998
RSv 248/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.