140/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av 5 § förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/1977), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagarna 1063/1988 och 654/1990, ett nytt 5 mom. som följer:

5 §

Utan hinder av 1 mom. 1 punkten har kommunen förköpsrätt på ett sådant utvecklingsområde som avses i 110 § markanvänd-nings- och bygglagen (132/1999), när beslut i saken har fattats med stöd av 111 och 112 § i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998
MiUB 6/1998
RSv 248/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.