139/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av 31 och 33 § telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 31 § och 33 § 1 och 2 mom. som följer:

31 §
Anmärkning

En fastighetsägare och annan vars rätt eller fördel berörs av planen får framställa anmärkning hos den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det planen offentliggjordes enligt 30 § 1 mom. I anslaget och meddelandet enligt 30 § 2 mom. skall nämnas denna rätt till anmärkning och anges den dag då anmärkning senast skall framställas.

Har anmärkning framställts och kan telenätföretaget och den som framställt anmärkningen inte komma överens om eventuella åtgärder med anledning av denna, kan den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten bevilja telenätföretaget rätt att lägga ut telekablar samt därtill hörande anordningar, smärre konstruktioner och stolpar på ett område som ägs eller innehas av någon annan, om utläggningen inte annars kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och till skäliga kostnader och om stråkplanen uppfyller de landskaps-, miljö- och planläggningsmässiga kraven enligt 29 §.

Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Har besvär anförts över beslutet, kan besvärsmyndigheten dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.

33 §
Ersättningar

Ett telenätföretag har rätt att använda i 29 § nämnda vägområden och allmänna områden som stråk för telekablar. Telenätföretaget skall sätta området i skick efter arbetet.

I fråga om andra än i 29 § nämnda vägområden har fastighetens ägare och innehavare samt kommunen i egenskap av ägare och innehavare av allmänna områden rätt till full ersättning för men och skada som vållats av åtgärder som avses i 32 §. Ersättningsyrkandet skall framställas hos telenätföretaget inom ett år efter det menet eller skadan uppkom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998
MiUB 6/1998
RSv 248/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.