137/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av 2 och 25 § skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skogslagen av den 12 december 1996 (1093/1996) 2 § 1 mom. 5 punkten och

ändras 2 § 1 mom. 2, 4 och 6 punkten och 2 mom. samt 25 § 2 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skötseln och användningen av skog inom områden som utgör skogsbruksmark. Lagen tillämpas dock inte på


2) områden som i en plan enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) anvisats som skyddsområden,


4) detaljplaneområden, med undantag för områden som har anvisats för jord- och skogsbruk,


6) områden med gällande åtgärdsbegränsning för uppgörande av detaljplan.

På områden som omfattas av en general plan med rättsverkningar tillämpas denna lag på skötseln och användningen av skog endast på områden som har anvisats för jordoch skogsbruk samt rekreation.


25 §
Skogscentralens uppgifter

I fråga om områden som skall planläggas eller som har planlagts skall skogscentralen samarbeta i tillräcklig utsträckning med kommunerna för samordnande av målen för denna lag samt för markanvändnings- och bygglagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998
MiUB 6/1998
RSv 248/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.