130/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Förordning om ändring av förordningen om oljeeldningsaggregat

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen av den 27 oktober 1995 om oljeeldningsaggregat (1211/1995) 15 och 16 §,

ändras 2 § 1 mom. 3 punkten och 3 §, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 a §
Precisering av tillämpningsområdet

Utöver vad som bestäms i denna förordning tillämpas på oljeeldningsaggregat bestämmelserna om förebyggande av storolyckor i 14―16, 21―30, 34―39, 61―63 och 73―76 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning gäller inte


3) sådana i tryckkärlslagstiftningen avsedda pannanläggningar som omfattar registrerade ång- eller vätskepannor,


3 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Installeras ett oljeeldningsaggregat i en sådan i 4 § 5 punkten förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier avsedd produktionsanläggning där industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier enligt nämnda förordning kräver tillstånd eller anmälan, beaktas den brännolja som finns i oljeeldningsaggregaten och i upplaget tillsammans med övriga farliga kemikalier när det fastställs om tillstånd eller anmälan krävs för oljeeldningsaggregatet. Tillstånd ges och anmälan behandlas av den myndighet på vilken denna uppgift ankommer enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. Till övriga delar tillämpas bestämmelserna i denna förordning på oljeeldningsaggregat.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.