125/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 33 och 39 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 § i lag 1150/1996 och 39 § i lag 1446/1995, samt

fogas till lagen ett nytt 4 a kap. som följer:

4 a kap.

Utjämning av stora kostnader för barnskyddet

30 a §
Utjämning av stora kostnader för barnskyddet

Ersättning från staten för utjämning enligt barnskyddslagen (683/1983) av stora kostnader för barnskyddet betalas till samkommuner för specialomsorgsdistrikt enligt 7 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (517/1977).

Ersättningen betalas i lika stora poster senast den 11 dagen i varje kalendermånad.

30 b §
Finansiering av ersättningen

Totalbeloppet av ersättningen från staten enligt 30 a § 1 mom. minskar med motsvarande summa statsandelen för driftskostnaderna enligt 10 §.

Totalbeloppet för ersättningen från staten fastställs årligen i samband med statsbudgeten och samkommunernas andelar av ersättningen fastställs årligen genom beslut av vederbörande ministerium enligt de grunder som bestäms i 5 c § 2 mom. barnskyddslagen.

30 c §
Uppföljning av utjämningen

Samkommunerna för specialomsorgsdistrikten skall årligen före utgången av mars meddela vederbörande ministerium totalbeloppet av de utjämningsersättningar som betalts året innan och lämna uppgifter om de åtgärder som legat till grund för utjämningen. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas.

33 §
Rättelseförfarande

En kommun eller en samkommun som inte nöjer sig med ett beslut enligt 16 § statsandelslagen om beviljande av statsandel, ett beslut om den slutliga statsandelen för ett anläggningsprojekt eller ett beslut om ersättning för utjämning av stora kostnader för barnskyddet, har rätt att inom tre månader efter delgivningen av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos den statsbidragsmyndighet som fattat beslutet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

39 §
Statsbidragsmyndighet

Vederbörande ministerium är statsbidragsmyndighet enligt lagen om statsandelar till kommunerna i ärenden som gäller statsandelarna för driftskostnaderna, ersättningarna enligt 30 a § 1 mom. och förhandlingarna enligt 23 § om inledningsåret för ett gemensamt projekt, då det är fråga om ett stort projekt. I övriga ärenden är länsstyrelsen statsbidragsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 142/1998
ShUB 28/1998
RSk 33/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.