121/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/1994) en ny 34 b § som följer:

34 b §
Sjötransport av råsocker som skall raffineras innan det används som livsmedel

Råsocker som raffineras innan det används som livsmedel eller ingrediens i livsmedel kan transporteras till sjöss i sådana transportkärl, behållare och tankar som inte uteslutande är avsedda för livsmedelstransporter. Innan råsockret lastas skall transportkärlen, behållarna och tankarna omsorgsfullt rengöras för avlägsnande av eventuella föroreningar eller andra rester av föregående last samt inspekteras för att säkerställa att resterna avlägsnats effektivt. Det gods som har transporterats i transportkärlen, behållarna och tankarna omedelbart före råsockertransporten får inte ha varit i flytande form i bulklast.

Den rengöring av transportkärlen, behållarna och tankarna avsedda för sjötransport av råsocker som sker före råsockertransporten är en sådan i 22 § avsedd faktor som inverkar på den hygieniska kvaliteten hos det socker som används som livsmedel eller ingrediens i livsmedel.

Det råsockerparti som transporteras för livsmedelsbruk skall åtföljas av ett intyg av den verksamhetsidkare som ansvarar för sjötransporten. Av intyget skall framgå den föregående last som transporterats och rengöringen av transportkärlen, behållarna och tankarna. Dessa uppgifter skall grunda sig på den bokföring som verksamhetsidkaren som ansvarar för sjötransporten upprätthåller. På det intyg som medföljer råsockret skall dessutom på ett eller flera av Europeiska gemenskapens språk tydligt och med permanet skrift antekcnas "Denna produkt skall raffineras innan den används som livsmedel". Den verksamhetsidkare som ansvarar för raffineringsprocessen skall bevara en kopia av detta intyg.

De verksamhetsidkare som ansvarar för transporten av råsockret och raffineringsprocessen skall på begäran för hälsoskyddsmyndigheten visa den bokföring och de andra intyg som avses ovan i 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

Kommissionens direktiv 98/28/EG; EGT nr L 140, 12.5.1998, s. 10

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.