101/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 61 och 64 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 61 § 1 mom. och 64 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 61 § 1 mom. i lag 405/1992 och 64 § 1 mom. i lag 448/1988, som följer:

61 §

En i lagen om försäkringskassor (1164/1992) nämnd försäkringskassa, vars verksamhetsområde omfattar arbetstagarna hos en och samma arbetsgivare och dessutom såsom mottagare av tilläggsförmåner kan omfatta de arbetstagare som avgått med pension från arbetsgivarens tjänst, har rätt att bevilja sina medlemmar eller dem och medlemmarna av deras familjer förmåner enligt denna lag. Ett sådant arrangemang kräver samtycke av folkpensionsanstalten. Samtycke skall ges, om kassamötet med två tredjedels röstmajoritet har godkänt sådana stadgar för kassan som motsvarar arrangemanget och om förmånerna enligt stadgarna är minst lika stora som förmånerna enligt denna lag samt om kassans verksamhetsområde omfattar minst 300 arbetstagarmedlemmar. Vad som bestäms ovan tillämpas på motsvarande sätt på en försäkringskassa vars verksamhetsområde omfattar anställda hos arbetsgivare som hör till samma koncern så som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978). Även om det koncernvillkor som nämns ovan inte uppfylls, kan samtycke likväl ges till att en kassa är verksam som arbetsplatskassa, om arbetsgivarna har en sådan ekonomisk eller på verksamheten grundad kontakt sinsemellan att arrangemanget kan anses ändamålsenligt med tanke på skötseln av kassan samt dem som är försäkrade i den. Sker det någon förändring i de omständigheter som ligger till grund för erhållande av samtycke, skall kassan omedelbart underrätta folkpensionsanstalten om detta. En försäkringskassa som avses i detta moment kallas i denna lag arbetsplatskassa.


64 §

Är en arbetsplatskassas verksamhet inte ändamålsenlig med beaktande särskilt av de försäkrades intresse, skall folkpensionsanstalten göra anmärkning om detta till kassan och meddela anvisningar för avhjälpande av missförhållandena. Följs anvisningarna inte, har Försäkringsinspektionen på framställning av folkpensionsanstalten rätt att förbjuda kassan att bevilja försäkringar som avses i denna lag och bestämma en tidpunkt då kassans verksamhet enligt denna lag skall upphöra.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.