99/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 § 3 mom., 17 § 3 mom. och 17 a § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 3 mom. i lag 1331/1992 samt 17 § 3 mom. och 17 a § 3 mom. i lag 394/1995, som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt står under tillsyn av Försäkringsinspektionen och reglemente för den utfärdas genom förordning. Pensionsanstaltens beslutanderätt utövas av en delegation och en av denna tillsatt styrelse, till vilka, förutom ordförande och vice ordförande, hör en person nominerad av jord- och skogsbruksministeriet, en person nominerad av social- och hälsovårdsministeriet och två personer nominerade av finansministeriet samt företrädare för de mest representativa organisationer som bevakar av denna lag omfattade personers ekonomiska intressen. Ordföranden eller vice ordföranden bör vara förtrogen med pensionsförsäkringsverksamhet. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

17 §

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen meddelar föreskrifter om tillämpningen av 2 mom. med iakttagande på motsvarande sätt av 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag samt 15 § 2 mom. och 28 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

17 a §

Pensionsanstalten skall göra en anmälan till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker anställs och när denne har avgått.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.