94/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 1 och 2 § samt 4 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i lagarna 950/1977, 873/1984 och 1204/1997, 2 § i nämnda lag 950/1977 och 4 § 1 mom. i nämnda lag 1204/1997, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

För ersättande av kostnaderna för tillsynen över finska livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) avsedda försäkringsbolag från tredje land med koncession att driva försäkringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor och pensionsstiftelser skall dessa anstalter för varje kalenderår i januari betala en avgift enligt grunder som vederbörande ministerium fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen. Avgifter som med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tas ut hos anstalter som avses i denna paragraf för beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt för registerutdrag och intyg beaktas som avdrag när den avgift som avses i denna lag fastställs. Avgiften uppbärs gruppvis på så sätt att de ovan nämnda anstalterna bildar egna grupper. Livförsäkringsbolagen och skadeförsäkringsbolagen utgör dock en anstaltsgrupp, och försäkringsbolag från tredje land med koncession att driva försäkringsrörelse i Finland hänförs till livförsäkringsbolagens och skadeförsäkringsbolagens grupp utgående från i vilken försäkringsklass de enligt koncessionen har rätt att bedriva försäkringsverksamhet.

Grunderna för den avgift som anstalterna skall betala består av en fast grundavgift och en till denna fogad proportionell avgift.

Den proportionella avgiften utgör för varje anstaltsgrupp en lika stor del av de premieinkomster anstalten bokfört i Finland under räkenskapsperioden före debiteringsåret. Om denna premieinkomst till följd av överföring av försäkringsbeståndet eller av därmed jämförbar exceptionell orsak inte kan läggas till grund för den proportionella avgiften, kan Försäkringsinspektionen fastställa den premieinkomst som skall utgöra sådan grund.

2 §

Försäkringsinspektionen gör framställning enligt 1 § 1 mom. samt fastställer och debiterar avgiften särskilt för varje anstalt före ingången av prestationsåret på grundvalen av de uppgifter som i denna lag avsedda anstalter är skyldiga att lämna till Försäkringsinspektionen enligt vad som bestäms särskilt.

En förteckning över avgifterna skall i två veckors tid vara framlagd hos Försäkringsinspektionen för de betalningsskyldiga. Framläggandet skall därförinnan tillkännages genom kungörelse i den officiella tidningen.

Försäkringsinspektionen skall före framläggandet av förteckningen över avgifterna tillsända de betalningsskyldiga debetsedlar, utskrivna i enlighet med förteckningen.

2 a §

Vad som i denna lag bestäms om den avgift som i 1 § 1 mom. avsedda anstalter skall betala gäller på motsvarande sätt arbetslöshetskassor, dock så att vederbörande ministerium

1) fastställer de grunder som avses i 1 § 1 mom. utan framställning av Försäkringsinpektionen,

2) fastställer den premieinkomst som avses i 1 § 3 mom. och

3) utför de uppgifter som Försäkringsinspektionen har enligt 2 §.

4 §

En anstalt som är missnöjd med vederbörande ministeriums beslut om grunderna för avgiften eller med den avgift som påförts själva anstalten har rätt att söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från den dag då förteckningen över avgifterna lades fram, nämnda dag oräknad.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.