91/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 11 c och 12 § lagen om konkurrensbegränsningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11 c § 2 mom. och 12 § 4 mom.,

sådana de lyder i lag 303/1998 som följer:

11 c §

Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3, 16 eller 16 a kap. lagen om försäkringsbolag (1062/1979), 3 eller 10 kap. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 1 kap. 2 § 3 mom. eller 14 kap. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), 11 kap. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller 12 kap. lagen om försäkringskassor (1164/1992) tillämpas, skall anmälas till konkurrensverket inom en vecka från det att parterna i förvärvsavtalet fick kännedom om Försäkringsinspektionens samtycke eller om att Försäkringsinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv behöver dock inte göras, om Försäkringsinspektionen, enligt vad som bestäms i de lagar som nämns i detta moment, av konkurrensverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om konkurrensverket i sitt utlåtande har ansett att det inte föreligger något hinder för godkännande av förvärvet.


12 §

Även Försäkringsinspektionen kan göra framställning om att en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller försäkringsverksamhet skall behandlas av konkurrensrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.