90/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (81/1998) 7 § 5 mom., 9 § 2 mom., 11 § och 18 § 4 mom. som följer:

7 §
Miljöförsäkringscentralens förvaltning samt tillsynen över centralen

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över centralens verksamhet. I fråga om tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om försäkringsbolag och lagen om utländska försäkringsbolag bestäms om tillsynen över försäkringsbolag.

9 §
Försummelse av försäkringsskyldigheten

Försäkringsinspektionen meddelar föreskrifter om hur den genomsnittliga försäkringspremien beräknas.


11 §
Försäkringsinspektionens rätt att få upplysningar och meddela föreskrifter

Försäkringsbolaget skall tillställa Försäkringsinspektionen de allmänna och särskilda försäkringsvillkor som gäller miljöskadeförsäkring för kännedom senast en månad innan villkoren tas i bruk.

Försäkringsinspektionen kan kräva att försäkringsbolaget och Miljöförsäkringscentralen tillställer Försäkringsinspektionen en utredning om de försäkringspremiegrunder, formulär och andra handlingar som bolaget använder i kontakterna med försäkringstagarna.

Försäkringsinspektionen kan meddela föreskrifter om förandet av statistik över försäkringar och skador.

Försäkringsbolagen och Miljöförsäkringscentralen skall på det sätt som Försäkringsinspektionen föreskriver utföra sådana undersökningar och beräkningar som deras åligganden enligt denna lag förutsätter.

18 §
Utbetalning av ersättning

Om det på grundvalen av redan kända skadefall är sannolikt att ersättningen måste sänkas i enlighet med 3 mom., kan Försäkringsinspektionen besluta att i ersättning tills vidare skall utbetalas endast en del av den fulla ersättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om miljöskadeförsäkring och om tillsynen över Miljöförsäkringscentralen och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.