88/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 16 § 1 mom., 17 § 2 och 3 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom., 18 a § 2 mom. och 19 a § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom., 18 § 1, 2 och 5 mom. och 18 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1493/1994, 17 § 2 mom. och 19 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 361/1993 samt 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1084/1996, som följer:

16 §

En motorfordonsägare som inte haft trafikförsäkring för fordonet trots att han borde ha haft en sådan, är skyldig att för den tid försummelsen varat till trafikförsäkringscentralen betala en gottgörelse som i varje enskilt fall bestäms separat och som motsvarar högst den fyrdubbla genomsnittliga försäkringspremien eller, om trafikskada inträffat, högst den tiodubbla genomsnittliga försäkringspremien. Försäkringsinspektionen beslutar närmare hur den genomsnittliga försäkringspremien bestäms. Ägaren skall på motsvarande sätt till trafikförsäkringsbolaget betala den gottgörelse som bolaget bestämmer, om fordonet i strid med en till bolaget på förhand gjord skriftlig anmälan har använts i trafik under den tid det enligt anmälan har varit taget ur trafik. Gottgörelsen skall bestämmas för hela den anmälda uppläggningstiden, om inte något annat följer av särskilt vägande skäl. En gottgörelse som avses ovan i denna paragraf är verkställbar utan dom eller beslut.


17 §

Tillsynen över trafikförsäkringscentralen ankommer på Försäkringsinspektionen. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om försäkringsbolag bestäms om tillsynen över försäkringsbolag. Angående trafikförsäkringscentralens åligganden i anslutning till verkställigheten av denna lag, angående dess förvaltning samt försäkringsbolagens skyldighet och rätt att i förhållande till sina här influtna premieintäkter eller antalet här försäkrade risker delta i centralens utgifter och inkomster bestäms i centralens stadgar, vilka utfärdas genom förordning sedan centralen beretts tillfälle att framlägga förslag därom. Beträffande trafikförsäkringscentralens bokslut och revision gäller vad som bestäms genom förordning och med stöd av förordning.

Trafikförsäkringscentralen är primärt ansvarig för trafikskador som i Finland orsakas av oförsäkrade eller oidentifierade motorfordon eller av motorfordon vilkas stadigvarande hemort inte är i Finland. Om försäkringsgivaren slutligen konstateras vara ersättningsskyldig, har trafikförsäkringscentralen rätt att av försäkringsgivaren återfå det belopp som den har betalt ut. Dessutom skall centralen i samband med ett finländskt försäkringsbolags likvidation eller konkurs sköta utbetalningen av ersättningar sedan försäkringsbeståndet jämte mot detta svarande tillgångar har överförts till centralen samt även handha övriga uppgifter som anges i 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag och i 49 § lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995). Gäller likvidationen eller konkursen ett utländskt försäkringsbolag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vidtar centralens skyldighet att betala ut ersättningar dock vid den tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer. När centralen har betalt ersättning till den skadelidande, övergår dennes rätt att få ersättning från administrations- eller konkursboet till centralen upp till det belopp som denna har betalat ut i ersättning.


18 §

Försäkringsbolaget skall skriftligen tillställa Försäkringsinspektionen de allmänna och särskilda försäkringsvillkor som gäller trafikförsäkring för kännedom senast en månad innan de tas i bruk. På Försäkringsinspektionen ankommer att övervaka att försäkringsvillkoren överensstämmer med denna lag.

Försäkringsinspektionen kan vid behov kräva att försäkringsbolaget tillställer Försäkringsinspektionen en utredning om de grunder för försäkringspremierna, de formulär och de andra handlingar som bolaget använder i kontakterna med försäkringstagarna.


Försäkringsbolagen skall så som Försäkringsinspektionen föreskriver låta utföra de undersökningar och beräkningar som åliggandena enligt denna paragraf förutsätter.

18 a §

Försäkringsinspektionen kan meddela föreskrifter om insamlingen och statistikföringen av sådana uppgifter om skador som kan främja trafiksäkerheten.

19 a §

Ersättningsombudet skall ha stadigvarande hemort eller driftställe i Finland.

I anmälan som avses i 10 § lagen om utländska försäkringsbolag skall nämnas ersättningsombudets namn och adress. Till anmälan skall fogas den fullmakt som givits ombudet samt en utredning om att bolaget är medlem i eller har gett in ansökan om medlemskap till trafikförsäkringscentralen. I det sistnämnda fallet skall bolaget även avge en förbindelse om att det inte börjar idka trafikförsäkring i Finland förrän bolaget har godkänts som medlem i trafikförsäkringscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om trafikförsäkring och om tillsynen över trafikförsäkringscentralen och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.