86/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringsmäklare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 februari 1993 om försäkringsmäklare (251/1993) 1 § 2 mom., det inledande stycket i 3 § 1 mom., det inledande stycket i 4 §, 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 2 mom., 15―18 §, 19 § 2 mom. och 22―24 §,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 397/1995 och 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 76/1998 som följer:

1 §
Försäkringsmäklare

Endast en sådan fysisk person eller sammanslutning som inte är beroende av försäkringsgivaren och som har antecknats i Försäkringsinspektionens register över försäkringsmäklare (försäkringsmäklarregistret) får vara försäkringsmäklare.


3 §
Förutsättningar för registrering av en fysisk person

Försäkringsinspektionen skall på begäran som försäkringsmäklare registrera en fysisk person som


4 §
Förutsättningar för registrering av en sammanslutning

Försäkringsinspektionen skall på begäran registrera en sammanslutning som försäkringsmäklare, om


5 §
Anteckningar i försäkringsmäklar- registret

Försäkringsinspektionen skall utan dröjsmål underrättas om ändringar i registeruppgifterna.


10 §
Avskiljande av tillgångar

För säkerställande av att skyldigheterna enligt 1 mom. fullgörs skall försäkringsmäklaren teckna en av Försäkringsinspektionen godkänd försäkring eller ställa en av Försäkringsinspektionen godkänd säkerhet.

11 §
Provision eller arvode från försäkringsgivaren

För förmedling av sådana lagstadgade försäkringar för vilkas premier en myndighet fastställer beräkningsgrunderna får försäkringsgivare betala provision eller arvode till försäkringsmäklare endast på försäkringsgivarens ansökan och enligt de grunder som myndigheten fastställer. Nämnda myndighet kan dock vid behov bestämma de grunder som tillämpas på de provisioner och arvoden som avses i detta moment.

15 §
Tillsyn över försäkringsmäklare

Tillsynen över och granskningen av försäkringsmäklare ankommer på Försäkringsinspektionen.

Försäkringsmäklaren skall på begäran ge vederbörande ministerium och Försäkringsinpektionen alla nödvändiga handlingar, upplysningar och utredningar som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.

När rörelse inleds eller upphör skall detta utan dröjsmål anmälas till Försäkringsinspektionen.

Försäkringsmäklaren är skyldig att årligen tillställa Försäkringsinspektionen en berättelse över sin rörelse enligt ett formulär som Försäkringsinspektionen uppgjort.

16 §
Närmare föreskrifter

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om registrering av försäkringsmäklare och om förutsättningarna för registrering. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om de försäkringar som försäkringsmäklarna skall ha och om de säkerheter som de skall ställa.

17 §
Tvångsmedel

Om en försäkringsmäklare inte följer lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), eller om det har framkommit missbruk i försäkringsmäklarens verksamhet, kan Försäkringsinspektionen ge försäkringsmäklaren anmärkning, uppmana mäklaren att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda honom att fortsätta ett förfarande som Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen på försäkringsmäklarens hemort. Om försäkringsmäklaren inte har hemort i Finland, döms vitet ut av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som nämns i 1 mom. inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda försäkringsmäklaren att fortsätta med sin verksamhet tills förhållandet har rättats till och, om denne grovt har försummat sina skyldigheter, återkalla registreringen.

Om de förhållanden som rådde när försäkringsmäklaren registrerades har förändrats så att han inte längre kunde registreras som försäkringsmäklare enligt denna lag, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls, kan Försäkringsinspektionen återkalla registreringen.

18 §
Ersättning för tillsynskostnader

Försäkringsmäklaren skall för ersättande av de kostnader som tillsynen enligt denna lag orsakar årligen betala en tillsynsavgift som vederbörande ministerium fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen. När avgiften fastställs skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) iakttas.

19 §
Tystnadsplikt

Utan hinder av 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att lämna upplysningar som omfattas av tystnadsplikten till åklagar- och polismyndigheter för utredning av brott, till myndigheter som annars i lag berättigas att få sådana upplysningar samt, om upplysningarna i en annan stat omfattas av tystnadsplikt, till den myndighet som där utövar tillsyn över försäkringsmäklarverksamhet.

22 §
Olovligt bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet

Den som utan att vara antecknad i Försäkringsinspektionens försäkringsmäklarregister bedriver försäkringsmäklarverksamhet enligt denna lag eller i sin firma eller annars såsom beteckning för sin verksamhet använder benämningen försäkringsmäklare i strid med 1 § skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

23 §
Verkställighet av Försäkringsinspektionens beslut

Ett beslut eller förordnande som Försäkringsinspektionen har givit med stöd av 15 § 1 eller 2 mom. eller 17 § 1, 3 eller 4 mom. kan verkställas även om besvär har anförts.

24 §
Statistik över försäkringsmäklare

Utan hinder av 19 § får vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen publicera sådan statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsmäklare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om tillsyn över och granskning av försäkringsmäklare och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.