83/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 6 § 3 mom., 16 § och 28 § 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 640/1997, samt

fogas till lagen en ny 33 b § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 2 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom., 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5 a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 13 § 3 mom., 16 a kap. 9 § 3 mom., 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

6 §
Koncession

Vad 2 kap. 5 a § och 14 kap. 5 a § lagen om försäkringsbolag föreskriver om vederbörande ministerium gäller i tillämpliga delar statsrådet när det är fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag. Vederbörande ministerium skall begära Försäkringsinspektionens utlåtande om ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen.

16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket försäkringsbolagets tillgångar skall anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, på det sätt som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Härvid avdras det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret från arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld.

28 §
Placeringsplan

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om den placeringsplan som avses i denna paragraf.

33 b §
Tillämpning av bestämmelserna på Försäkringsinspektionen

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 6 § 3 mom., 14 § 2 mom., 15 § 2 mom., 17 § 3 mom., 18 § 4 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25 § 1 mom. och 27 § 5 mom. i denna lag bestäms om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 33 b § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.