81/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 kap. 2 och 7―10 §,

av dessa lagrum 12 kap. 2 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 483/1993, 9 § sådan den lyder i sistnämnda lag och 8 § sådan den lyder i lag 451/1995,

ändras 2 kap. 5 b § 1 punkten, 8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., i 3 a § 3 mom. det inledande stycket och 6 punkten samt 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket och 8 mom. samt 12 §, 10 a kap. 1 §, 12 kap. 1 och 5 § samt 6 § 1 mom., i 16 kap. 10 § 2 mom. det inledande stycket, i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten samt 5 mom. och 11 §,

av dessa lagrum 2 kap. 5 b § 1 punkten och det inledande stycket i 16 kap. 10 § 2 mom., det inledande stycket i 4 mom. och 4 punkten och 5 mom. sådana de lyder i lag 1023/1996, 8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., det inledande stycket i 3 a § 3 mom. och 6 punkten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. samt 8 mom. och 12 kap. 6 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 451/1995, 10 a kap. 1 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 483/1993 och 12 kap. 5 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 10 kap. en ny 4 § i stället för den 4 § som upphävts genom nämnda lag 451/1995 och till 16 kap. en ny 13 § som följer:

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

5 b §

Föreningsstadgar fastställs inte, om

1) en betydande bindning som finns mellan en fysisk eller en juridisk person och försäkringsföreningen bedöms avsevärt försvåra den tillsyn som Försäkringsinspektionen utövar eller om


8 kap.

Ombildning av en försäkringsförening till ett ömsesidigt försäkringsbolag

1 §

Föreningen skall, efter att föreningsstämman fattat ett beslut som avses i 1 mom., hos vederbörande ministerium söka koncession enligt lagen om försäkringsbolag för det tilltänkta försäkringsbolaget och samtidigt söka Försäkringsinspektionens fastställelse av den ändring av stadgarna som den ändrade sammanslutningsformen kräver.


10 kap.

Bokslut

1 §

I försäkringsföreningens bokföring och vid upprättandet av bokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om något annat inte följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om något annat inte följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

3 a §

En försäkringsförening som bedriver direkt försäkring skall täcka ansvarsskulden med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ansvarsskulden från vilken följande poster först har dragits av:


6) andra poster som av särskilda skäl får dras av i sådana fall som vederbörande ministerium bestämmer.

Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt vad som bestäms genom förordning och närmare med stöd av förordningen, bestå av


Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av den.

4 §

En försäkringsförenings styrelse skall göra upp en plan för placeringen av föreningens tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

Täckningen av försäkringsföreningens ansvarsskuld skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

12 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av en försäkringsförenings resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för försäkringsföreningar skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsföreningar.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en försäkringsförening av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av föreningens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut samt de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna. Ett villkor för undantag är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut.

10 a kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med försäkringsföreningens verksamhetskapital avses det belopp med vilket försäkringsföreningens tillgångar anses överstiga föreningens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms genom förordning och närmare med stöd av förordningen.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

1 §

Tillsynen över och inspektionen av försäkringsföreningarna ankommer på Försäkringsinspektionen.

5 §

En försäkringsförening skall varje år inom en månad från den föreningsstämma vid vilken bokslutet fastställts till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar som avses i 10 kap. 11 §.

En försäkringsförening skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom.

6 §

Om en försäkringsförening underlåter att iaktta lag, sina stadgar eller föreskrifter som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag, om föreningen har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det i föreningens verksamhet har uppdagats missbruk, kan Försäkringsinspektionen ge försäkringsföreningen en anmärkning, uppmana föreningen att rätta till saken inom utsatt tid eller förbjuda föreningen att fortsätta med det förfarande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt.


16 kap.

Särskilda stadganden

10 §

Utan hinder av 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till


Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får ministeriet eller Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av den försäkringshemlighet som avses i denna paragraf endast för att


4) bemöta besvär som anförts över ministeriets eller Försäkringsinspektionens beslut.

Ministeriet eller Försäkringsinspektionen får inte överlämna uppgifter som har erhållits av myndigheter i andra EES-stater eller som har erhållits vid revisioner i andra EES-stater, om inte de myndigheter som har överlämnat uppgifterna eller de myndigheter som svarar för försäkringstillsynen i den stat där revisionen verkställts uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. Dessa uppgifter kan användas endast för uppdrag som nämns i 4 mom. eller för syften för vilka myndigheterna har gett sitt samtycke.

11 §

Försäkringsinspektionens beslut eller förordnande som utfärdats med stöd av 6 kap. 4 §, 12 kap. 4―6 § eller 13 kap. 2 § kan verkställas trots besvär.

13 §

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 1 § 4 och 6 mom., 5 § 2 mom., 2 kap. 5 § 5 mom., 8 kap. 1 § 2 mom., 10 kap. 1 § 3 mom., 3 a § 3 mom. 6 punkten och 4 mom. samt 5 § 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 punkten och 12 §, 10 a kap. 4 §, 5 § 2 mom. och 6 §, 12 kap. 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., i 16 kap. 10 § 2 mom. det inledande stycket och i det inledande stycket i 4 mom. och 4 punkten samt 5 mom. och 12 § 2 mom. föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium eller om statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 16 kap. 13 § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

Försäkringsföreningsinspektionens verksamhet upphör när denna lag träder i kraft. Försäkringsföreningsinspektionens uppgifter samt dess tillgångar och skulder överförs från och med samma tidpunkt till Försäkringsinspektionen.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första gången på en försäkringsförenings bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

En försäkringsförening får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 4 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.