80/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 14 § 2 mom., rubriken för 16 § och 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 38 och 40 §, 41 § 2 mom., 44 § 1 mom., i 45 § det inledande stycket, 49 § 3 mom., 69, 71 och 72 §, 79 § 2 mom., i 3 mom. det inledande stycket och 4 punkten samt 4 mom. och 84 §,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 75/1998 och 49 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1088/1996, samt

fogas till lagen nya 20 a och 85 a § som följer:

14 §
Tillsynen över utländska EES-försäkringsbolag

I övrigt skall tillsynen över utländska EES-försäkringsbolags verksamhet i Finland skötas av Försäkringsinspektionen.

16 §
Vederbörande ministeriums och Försäkringsinspektionens rätt att få uppgifter och att utöva tillsyn

Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen sådana upplysningar om bolaget och om sin verksamhet i Finland som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.


17 §
Tvångsmedel

Försäkringsinspektionen kan tilldela ett utländskt EES-försäkringsbolag en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag eller de föreskrifter som ministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag eller som det ministerium som svarar för polisväsendet har meddelat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet.


20 a §
Begäran om utlåtande

Vederbörande ministerium skall begära Försäkringsinspektionens utlåtande om en sådan ansökan från ett försäkringsbolag från tredje land som gäller koncession eller utvidgning av koncessionen.

38 §
Tillsynen över försäkringsbolag från tredje land

Tillsynen över och inspektionen av den verksamhet som försäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland ankommer på Försäkringsinspektionen.

40 §
Representationens bokslut

Representationen skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning, deras bilagor och verksamhetsberättelse. Bokslutet skall granskas så som vederbörande ministerium bestämmer.

Ministeriet meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av representationens resultaträkning och balansräkning samt om resultaträkningens och balansräkningens noter och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur representationens bokslut skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur denna paragraf, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 2 mom., bestämmelserna om bokslut i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) skall tillämpas på representationen.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av ett försäkringsbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av representationens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut i lagen om aktiebolag, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut samt från de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna.

41 §
Utredningar som generalagenten skall lämna

Generalagenten skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om bolaget och om sin verksamhet i Finland än de som avses i 1 mom.

44 §
Tvångsmedel

Försäkringsinspektionen kan tilldela ett försäkringsbolag från tredje land en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag, koncessionen, bolagsordningen eller stadgarna eller de föreskrifter som ministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag, om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet.


45 §
Begränsande eller återkallande av koncession

Vederbörande ministerium kan, efter att ha begärt Försäkringsinspektionens utlåtande om saken, begränsa eller återkalla koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land, om


49 §
Tillsättande av utredningsmän

Har likvidatorerna inte inom ett år efter det koncessionen upphörde fått till stånd en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet enligt 66 § eller har försäkringsrörelsen annars inte likviderats inom denna tid, kan Försäkringsinspektionen bestämma vid vilken tidpunkt andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) skall upphöra att vara i kraft samt vid vilken tidpunkt beståndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt mot försäkringsbeståndet svarande tillgångar skall överföras från det särskilda administrationsboet till att förvaltas av trafikförsäkringscentralen, patientförsäkringsföreningen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad som i 16 a kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och i 68 § 2 mom. i denna lag bestäms om överlåtelse av försäkringsbestånd. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.

69 §
Kungörelse i officiella tidningen

Försäkringsinspektionen skall på ett utländskt försäkringsbolags bekostnad i den officiella tidningen publicera en kungörelse om

1) förbud mot att bevilja nya försäkringar, samt

2) förbud mot att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget besitter i Finland.

71 §
Språket i handlingarna

Har en handling eller utredning som enligt denna lag skall lämnas till vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen avfattats på något annat språk än finska eller svenska, skall till den på yrkande av ministeriet eller Försäkringsinspektionen fogas en laggill översättning till finska.

72 §
Försäkringsstatistik

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen får publicera sådan statistik om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland, deras ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla bolag.

79 §
Tystnadsplikt

Utan hinder av 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag, vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott, till finansinspektionen, till andra myndigheter som övervakar finansmarknaden, till myndigheter som på något annat ställe i lag berättigas att få ovan nämnda uppgifter samt till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen eller som övervakar finansieringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till en myndighet som har till uppgift att delta i ett försäkringsbolags likvidationseller konkursförfarande samt, om de uppgifter som skall lämnas ut är sekretessbelagda i en annan stat än en sådan som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i denna stat. Dessutom har det utländska försäkringsbolaget, vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till revisorerna för ett utländskt försäkringsbolag eller för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget. Ett utländskt försäkringsbolag får dock lämna ut uppgifter som gäller någons hälsotillstånd bara till åklagar- och förundersökningsmyndigheter i Finland för att ett bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt skall kunna förhindras, utredas eller anmälas för åtal.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. kan vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av denna paragraf endast


4) för att bemöta besvär som anförts över ministeriets och Försäkringsinspektionens beslut.

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen kan inte överlämna uppgifter som erhållits av myndigheter i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte den myndighet som lämnat uppgifterna uttryckligen har gett sitt samtycke till detta.

84 §
Ändringssökande

Ändring i beslut eller förordnande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

Ett beslut eller förordnande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av 13 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 eller 4 mom., 41 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45 eller 47 § kan verkställas trots besvär.

85 a §
Tillämpning av bestämmelserna på Försäkringsinspektionen

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium, gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 2 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom., 19 § 3 mom., 20 § 2―4 mom., 20 a och 21 §, 29 § 5 mom., 30 § 1 mom., 31 § 2 mom., 40 §, 41 § 2 mom., 44 § 1 mom., 45 §, 48 § 1 mom., 71 och 72 §, 79 § 2―4 mom. och 84 § i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 85 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första gången på bokföringen för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

En representation för ett försäkringsbolag från tredje land får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 3 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.