79/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 kap. 4 § 4 mom., sådant det lyder i lag 389/1995,

ändras 10 kap. 1 § 2 mom., i 3 § 3 mom. det inledande stycket och 7 punkten samt 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket och 9 mom., 3 a § 5 mom. samt 14 §, 11 kap. 1 §, 14 kap. 1 § 1 mom., 3 §, 5 § 1 mom., i 5 a § det inledande stycket och 8 § 1 mom. samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, i 6 § det inledande stycket i 2 mom., i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten samt 5 mom. och 7 § 1 mom.,

av dessa lagrum 10 kap. 1 § 2 mom. och 14 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 611/1997, det inledande stycket i 10 kap. 3 § 3 mom. och i 5 mom. sådana de lyder i lag 752/1993, 10 kap. 3 § 3 mom. 7 punkten samt 4 och 9 mom., 3 a § 5 mom. och det inledande stycket i 14 kap. 5 a § 1 mom. samt 8 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 389/1995, 11 kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 752/1993 och i lag 355/1997, 14 kap. 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 74/1998 och det inledande stycket i 18 kap. 6 § 2 mom. och i 4 mom. samt 5 mom. sådana de lyder i lag 1022/1996, samt

fogas till 2 kap. en ny 2 a §, till 2 a kap. 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 389/1995, ett nytt 3 mom., till 10 kap. 3 § ett nytt 7 mom. i stället för det 7 mom. som upphävts genom nämnda lag 355/1997 och till kapitlet nya 1 c, 3 b och 11 a § samt till 18 kap. en ny 10 a § som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

2 a §

Vederbörande ministerium skall begära Försäkringsinspektionens utlåtande om ett försäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen.

2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

11 §

Om bolagets anmälan omfattar bedrivande av annan verksamhet som hör till skadeförsäkringsklass 10 än ansvarsförsäkring för fraktförare, skall till anmälan också fogas en utredning om ersättningsombud. Ersättningsombudet skall ha gott anseende och han skall ha tillräcklig kännedom om ersättningsverksamheten. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud får inte vara ersättningsombud.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

1 §

I försäkringsbolagets bokföring och vid upprättandet av bokslut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.


1 c §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet.

3 §

Ett försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring skall täcka ansvarsskulden med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ansvarsskulden från vilken följande poster först har dragits av:


7) andra poster som av särskilda skäl får dras av i de fall som ministeriet bestämmer.

Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning och med stöd av förordningen, bestå av


Täckningen av försäkringsbolagets ansvarsskuld skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.


Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

3 a §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter om de principer för spridning av risker orsakade av placeringsverksamheten som försäkringsbolaget skall iaktta vid valet av placeringar som bestämmer fondförsäkringarnas värdeutveckling. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om lokaliseringen av de tillgångar som hör till täckningen för ansvarsskulden och om värdering av dem till det gängse värdet, om begränsningar av återköp av en försäkring samt av utbyte av placeringsobjektet samt om förteckning av täckningen. Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

3 b §

Ett försäkringsbolags styrelse skall göra upp en plan för placeringen av bolagets tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

11 a §

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte tas med i koncernbokslutet, om det finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 § bokföringslagen. Bokslutsuppgifter för ett dotter- eller intressebolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse får inte tas med i koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller en annan sammanslutning. Om följden av att bokslutet för ett bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse inte tas med i koncernbokslutet blir att koncernbokslutet inte ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning, skall nödvändiga tilläggsuppgifter avseende detta uppges som noter till koncernbokslutet.

Ett dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderbolaget, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag enligt 14 § 6 mom. från detta. Om räkenskapsperioden för ett dottersamfund som skall tas med i koncernbokslutet utgår mer än sex månader före utgången av moderbolagets räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån ett för dottersamfundet upprättat mellanbokslut per den dag moderbolagets räkenskapsperiod utgår.

14 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av ett försäkringsbolags och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut, koncernbokslut, delårsrapport samt bokslutskommuniké för försäkringsbolag skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut och koncernbokslut i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsbolag.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av ett försäkringsbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsbolagets verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut och koncernbokslut i lagen om aktiebolag, skall vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 1 b §, 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom., de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas rättsakter som gäller årsbokslut och koncernbokslut.

11 kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets tillgångar anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms närmare genom förordning och med stöd av förordningen.

14 kap.

Tillsyn över försäkringsbolag

1 §

Tillsynen över och inspektionen av försäkringsbolagen handhas av Försäkringsinspektionen.


3 §

Ett försäkringsbolag skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för utförandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 2 §.

5 §

Om ett försäkringsbolag underlåter att iaktta lag, bolaget beviljad koncession, bolagsordningen eller föreskrifter som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag eller föreskrifter som det ministerium som svarar för polisväsendet har meddelat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), eller om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det i bolagets verksamhet har uppdagats missbruk, kan Försäkringsinspektionen ge försäkringsbolaget en anmärkning, uppmana bolaget att rätta till saken inom utsatt tid eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt.


5 a §

Vederbörande ministerium kan, efter att ha begärt Försäkringsinspektionens utlåtande om saken, begränsa eller återkalla ett försäkringsbolags koncession, om


8 §

De sakkunniga skall avge utlåtande om förslag till ändring av lagstiftningen om försäkringsbolag samt om föreskrifter av vederbörande ministerium som meddelas enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den.


18 kap.

Särskilda stadganden

5 §

Den som uppsåtligen


7) bryter mot vad som i 11 kap. 14 § lagen om aktiebolag bestäms om ingivande av bokslut eller koncernbokslut till registermyndigheten eller underlåter att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag skall lämnas vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen;


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


6 §

Utan hinder av 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till


Utöver vad som bestäms i 2 mom. får vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av den försäkringshemlighet som avses i denna paragraf endast för att


4) bemöta besvär som anförts över ministeriets och Försäkringsinspektionens beslut.

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen får inte överlämna uppgifter som har erhållits av myndigheter i andra EES-stater eller som har erhållits vid revisioner i andra EES-stater, om inte de myndigheter som har överlämnat uppgifterna eller de myndigheter som svarar för försäkringstillsynen i den staten där revisionen verkställts uttryckligen har gett sitt samtycke till detta. Dessa uppgifter kan användas endast för uppdrag som nämns i 4 mom. eller för syften för vilka myndigheterna har gett sitt samtycke.

7 §

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om försäkringsbolagens verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsbolag.


10 a §

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium, gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4―6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten och 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2―5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 8 §, 9 § 3 punkten och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6 § 2, 4 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 18 kap. 10 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.