70/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 2 §, 6 § 3 mom., 23 och 23 a § samt 29 § 1 mom.,

av dessa 6 § 3 mom. samt 23 och 23 a § sådana de lyder i lag 770/1992 som följer:

2 §

Med smittsam sjukdom avses i denna lag en sådan sjukdom eller smitta som orsakas av mikroorganismer (mikrober) vilka förökar sig i kroppen eller av delar av sådana eller av parasiter. Såsom smittsam sjukdom anses även ett tillstånd som orsakas av gift (toxin) från mikroorganismer. Lagen om smittsamma sjukdomar kan också tillämpas på sjukdomar som orsakas av prioner.

6 §

Sakkunniginrättning vid bekämpande av smittsamma sjukdomar är Folkhälsoinstitutet. För denna uppgift kan Folkhälsoinstitutet föra ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar, för bekämpande av smittsamma sjukdomar, förebyggande och kontroll av spridningen av smittsamma sjukdomar, statistikföring och forskning och ett register över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel. Om anmälningar till registren samt om utlämnande av uppgifter bestäms i 23 och 23 a §.


23 §

Läkare eller tandläkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom skall anmäla detta till den behöriga ansvariga läkaren vid hälsovårdscentralen och inom sjukvårdsdistriktet (anmälan om smittsam sjukdom). Sjukvårdsdistriktet skall vidarebefordra anmälan till Folkhälsoinstitutet. Ett laboratorium som avses i 10 § 1 mom. skall till Folkhälsoinstitutet göra en motsvarande anmälan om smittsam sjukdom och en anmälan om smittsam sjukdom när en mikrob som är synnerligen resistent mot läkemedel har konstaterats. Till laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom skall vid behov fogas prover.

Vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser om de anmälningar som avses i 1 mom. och om sändande och insamling av behövliga uppgifter och därtill hörande prover samt om deras innehåll och användning.

Vederbörande ministerium kan förordna att personuppgifterna för en person som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat skall antecknas i anmälan om smittsam sjukdom eller i en komplettering till anmälan då det är nödvändigt för att hälsovårdscentralen, sjukvårdsdistriktet eller Folkhälsoinstitutet skall kunna sköta uppgifter som i denna lag åläggs dem i samband med utredande av epidemier av smittsamma sjukdomar samt förebyggande av att de sprider sig.

Genom förordning bestäms om vederbörande ministeriums rätt att utfärda bestämmelser om lämnande av sådana uppgifter som behövs för observation av andra smittsamma sjukdomar än sådana som avses i 1 mom. och av vaccineringar.

23 a §

Den ansvariga läkaren inom sjukvårdsdistriktet för på grundval av anmälningarna om allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar ett regionalt och Folkhälsoinstitutet ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar. Dessutom kan Folkhälsoinstitutet föra ett särskilt register över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel. I registren kan personuppgifter och prover som hänför sig till dem lagras för viss tid enligt med bestämmelser som vederbörande ministerium utfärdar. Ministeriet skall höra dataombudsmannen innan bestämmelserna utfärdas.

En anmälan om smittsam sjukdom skall förstöras senast före utgången av det år som följer på anmälan. Uppgifterna i anmälan får inte kopieras eller överföras till patientregistret vid hälsovårdscentralen eller inom sjukvårdsdistriktet.

Personuppgifter som införs i register som avses i 1 mom. skall hållas hemliga. Folkhälsoinstitutet kan dock ur det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar till den ansvariga läkaren inom sjukvårdsdistriktet lämna ut uppgifter om sjukvårdsdistriktet i fråga och till den ansvariga läkaren vid en hälsovårdscentral uppgifter om hälsovårdscentralen i fråga i den mån detta är nödvändigt för utredande av epidemier och förebyg-gande av deras spridning. Folkhälsoinstitutet kan dessutom ur det särskilda registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel lämna ut uppgifter om en patient till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som vårdar honom i den mån detta är nödvändigt för att förebygga en spridning av epidemin. Sjukvårdsdistriktet kan ur det regionala registret över smittsamma sjukdomar lämna ut uppgifter till ett sådant samfund som avses i 3 § lagen om blodtjänst (968/1994) när detta är nödvändigt för förebyggande av smitta som sprider sig via blod.

Folkhälsoinstitutet kan ge tillstånd till att personuppgifter utlämnas ur det riksomfattande registret, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälso- och sjukvård, förebyggande eller behandling av sjukdomar eller för annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/1987). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.

29 §

Om sökande av ändring i beslut som avses i denna lag gäller vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om ändringssökande, om inte något annat bestäms nedan.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 231/1998
ShUB 32/1998
RSv 221/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.