69/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/1985) 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 § 2 mom., 21 och 22 §, 27 § 1 och 2 mom. samt 32 d § 3 mom.,

av dessa lagrum 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 253/1991 samt 22 § och 32 d § 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 33 a § som följer:

14 §
Släktnamnsmyndigheter

Ärenden som gäller ändring av släktnamn behandlas av magistraten.


15 §
Ansökan om ändring av släktnamn

Ansökan om ändring av släktnamn skall göras hos den magistrat inom vars verksamhetsområde sökanden har hemkommun eller folkbokföringskommun.


17 §
Utlåtande av nämnden för namnärenden och hörande av sökanden

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall magistraten begära utlåtande av nämnden för namnärenden om ändringen av släktnamnet och om det nya släktnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock föreskrivas att utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras om ansökningar som nämns i förordningen.

Har nämnden för namnärenden funnit att ändringen av släktnamnet inte enligt 10 § kan anses vara motiverad eller att det av sökanden föreslagna nya släktnamnet inte enligt 11―13 § kan godkännas, skall magistraten bereda sökanden tillfälle att inom skälig tid bemöta utlåtandet skriftligen.

18 §
Kungörande av ansökan

Finner magistraten, sedan nämnden för namnärenden avgivit utlåtande i saken, att det inte med beaktande av 10―13 § finns hinder för ändring av släktnamn, skall magistraten på sökandens bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen.


19 §
Framställande av anmärkning

Anmärkning skall framställas skriftligen till magistraten inom 30 dagar räknat från den dag då ansökan kungjordes genom publicering i den officiella tidningen. Anmärkning som framställs efter utgången av nämnda tid kan dock beaktas, om ärendet ännu inte är avgjort.

21 §
Delgivning av beslut

Magistratens beslut i ett ärende som gäller ändring av släktnamn skall delges sökanden samt den som med anledning av ansökan har framställt anmärkning enligt 19 §.

22 §
Sökande av ändring

Sökanden har rätt att till den del ansökan har blivit avslagen överklaga magistratens beslut. Den som med anledning av ansökan har framställt anmärkning enligt 19 § har rätt att överklaga magistratens beslut, om ansökan godkänns. Ändring söks enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

27 §
Finsk myndighets behörighet i ärenden som gäller släktnamn

Ett släktnamn kan i Finland på ansökan ändras till ett nytt släktnamn genom beslut av magistraten, om sökanden har hemvist i Finland.

Har en finsk medborgare hemvist i någon annan stat än Finland, Danmark, Norge eller Sverige, kan ansökan om ändring av släktnamn prövas i Finland, om ett i Finland givet beslut erkänns som giltigt i den stat där sökanden har hemvist. Ansökan skall göras hos den magistrat inom vars verksamhetsområde sökanden har hemkommun eller folkbokföringskommun, eller om sökanden inte har hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, till magistraten i Helsingfors.


32 d §
Ansökan om ändring av förnamn

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall magistraten begära utlåtande av nämnden för namnärenden om det nya förnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock föreskrivas om de fall då utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras. Om nämnden för namnärenden har ansett att det föreslagna förnamnet inte kan godkännas, skall magistraten ge sökanden tillfälle att skriftligen bemöta utlåtandet.

33 a §
Behörig myndighet i landskapet Åland

Vad som i denna lag bestäms om magistraten, gäller i landskapet Åland länsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Om ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn har gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 193/1998
FvUB 15/1998
RSv 211/1998

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.