61/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av skadeståndslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 kap. skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974) en ny 4 a § som följer:

5 kap.

Skada som skall ersättas

4 a §

Föräldrar, barn och make till den som har omkommit samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära har rätt till ersättning för det lidande som dödsfallet orsakat, om personens död vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och dömande av ersättning prövas skäligt med beaktande av det nära förhållandet mellan den omkomne och den som yrkar ersättning, gärningens art samt övriga omständigheter.

Bestämmelserna i 1 mom. begränsar inte en närståendes rätt till ersättning för personskada enligt 2 § i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

Denna lag tillämpas inte på ersättning för sådan skada som vållats genom en handling som företagits före lagens ikraftträdande.

RP 116/1998
LaUB 13/1998
RSv 164/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.