58/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953) en ny 4 b § som följer:

4 b §

Säkerhetsteknikcentralen skall förbjuda användning av en produktionsanläggning, en anläggning, ett upplag eller en del av dessa där brand- och explosionsfarliga ämnen hanteras eller upplagras, eller helt eller delvis återkalla tillståndet att bedriva verksamheten, om det har konstaterats förekomma allvarliga brister i de åtgärder som verksamhetsidkaren har vidtagit för att förebygga och begränsa storolyckor.

Säkerhetsteknikcentralen kan förbjuda användning av en produktionsanläggning, en anläggning, ett upplag eller en del av dessa där brand- och explosionsfarliga ämnen hanteras eller upplagras, om verksamhetsidkaren inte inom utsatt tid har lämnat in den anmälan eller de utredningar som krävs eller andra uppgifter som förutsätts i denna lag eller i författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som gäller de åtgärder som verksamhetsidkaren har vidtagit för att förebygga och begränsa storolyckor.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 221/1998
EkUB 26/1998
RSv 187/1998

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.