48/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på fondbolags och förvaringsinstituts verksamhet samt på marknadsföring av fondföretags andelar till allmänheten.

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av fondföretags andelar, om endast yrkesmässiga investerare enligt fondföretagets stadgar eller bolagsordning kan registreras som dess andelsägare. Som yrkesmässiga investerare skall anses

1) sådana sammanslutningar som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1―6 punkten värdepappersmarknadslagen (495/1989),

2) sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 7 och 8 punkten värdepappersmarknadslagen och som av fondföretaget eller dess ombud har fått ett meddelande som avses i de nämnda punkterna, samt

3) andra investerare som skriftligen har meddelat fondföretaget eller dess ombud att de på grundval av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är yrkesmässiga investerare.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och placering av medlen huvudsakligen i sådana investeringsobjekt som avses i 2 § lagen om värdepappersföretag (579/1996), samt förvaltning av placeringsfonden,

2) placeringsfond genom fondverksamhet anskaffade och investerade tillgångar samt förpliktelser som följer av dem,

3) fondbolag ett finskt aktiebolag som huvudsakligen bedriver fondverksamhet,

4) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en placeringsfonds tillgångar samt övervakning av att fondbolaget bedriver fondverksamhet i enlighet med lag och myndigheters med stöd därav meddelade föreskrifter samt placeringsfondens stadgar,

5) förvaringsinstitut en sammanslutning som bedriver förvaringsinstitutsverksamhet,

6) fondandel en av flera lika stora andelar eller minst en bråkdel av en andel i en placeringsfond,

7) fondandelsägare en person, en sammanslutning eller en stiftelse eller en med dessa jämförbar utländsk fysisk eller juridisk person som äger en eller flera fondandelar eller en bråkdel av en fondandel,

8) värdepapper bevis enligt definitionen i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen,

9) fondföretagsdirektivet rådets direktiv (85/611/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) samt rådets direktiv (88/220/EEG) med ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG,

10) fondföretag en utländsk placeringsfond och ett därmed jämförbart utländskt företag för kollektiva investeringar, samt med

11) hemstat den stat där ett fondföretag eller förvaringsinstitut har fått auktorisation.

3 §

Fondverksamhet får bedrivas endast av fondbolag och förvaringsinstitutverksamhet får bedrivas endast av förvaringsinstitut som har fått tillstånd för sådan verksamhet.

4 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över att denna lag, enligt lagen utfärdade bestämmelser och med stöd av dessa meddelade myndighetsföreskrifter iakttas, över fondbolagens, förvaringsinstitutens och placeringsfondernas verksamhet samt över marknadsföringen av de i 1 § avsedda fondföretagens andelar.

Finansinspektionen har rätt att av fondföretag som avses i 1 mom. få de upplysningar som tillsynen förutsätter samt kopior av handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.

2 kap.

Verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut

5 §

Statsrådet beviljar på ansökan ett finskt aktiebolag tillstånd att vara verksamt som fondbolag om

1) aktiebolaget har som syfte att bedriva fondverksamhet,

2) aktiebolaget har sitt huvudkontor i Finland,

3) aktiebolaget har tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, och om

4) det enligt vad som utretts och med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att denna kommer att skötas på ett tillförlitligt och yrkesskickligt sätt samt enligt förnuftiga och stabila affärsprinciper.

Ett fondbolag kan under de förutsättningar som anges i tillståndet också bedriva verksamhet som väsentligen hör till fondverksamheten, om denna verksamhet inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

6 §

Fondbolagets aktiekapital skall uppgå till minst en miljon mark och vara i sin helhet inbetalt i pengar när verksamhetstillståndet beviljas.

Vid ökning av fondbolagets aktiekapital kan nya aktier inte tecknas mot apportegendom.

Fondbolagets aktiekapital skall alltid utgöra minst en halv hundradedel av det sammanlagda värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar. En ökning av aktiekapitalet kan uppskjutas till dess att följande belopp på en hel miljon mark har uppnåtts. I fondbolagets bolagsordning kan emellertid bestämmas att fondbolagets aktiekapital inte ökas när det uppgår till minst fem miljoner mark.

7 §

I fondbolagets firma skall ordet fondbolag ingå, antingen i denna form eller som sammansättningsled.

Endast fondbolag som avses i denna lag har rätt att i sin firma eller annars för beskrivning av sin verksamhet använda benämningen fondbolag eller fondaktiebolag.

8 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar. Minst hälften av styrelsemedlemmarna samt verkställande direktören skall vara bosatta i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja bolaget tillstånd att avvika från dessa krav.

Fondandelsägarna väljer minst en tredjedel av medlemmarna i fondbolagets styrelse på det sätt som bestäms i fondbolagets bolagsordning. En av fondandelsägarna vald styrelsemedlem får inte

1) vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet,

2) utöva eller representera en utövare av sådant bestämmande inflytande i fondbolaget som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997), eller

3) vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller förvaringsinstitut.

För ett fondbolag får inte inrättas ett förvaltningsråd.

9 §

Statsrådet beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut. Ett sådant verksamhetstillstånd kan beviljas ett finskt aktiebolag om

1) aktiebolaget har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet,

2) aktiebolaget har hemort i Finland,

3) det enligt vad som utretts kan anses sannolikt att förvaringsinstitutsverksamheten kommer att bedrivas enligt förnuftiga och stabila affärsprinciper,

4) det med beaktande av aktiebolagets tidigare verksamhet eller annars med fog kan anses att bolaget uppfyller erforderliga professionella och etiska krav, samt om

5) aktiebolagets planerade verksamhet uppfyller de tekniska och ekonomiska krav som förvaringsinstitutsverksamheten ställer.

Ett förvaringsinstitut kan under de förutsättningar som anges i tillståndet också bedriva verksamhet som väsentligen hör till förvaringsinstitutsverksamheten.

10 §

Ett förvaringsinstitut skall ha ett startkapital på minst fem miljoner mark, som i sin helhet skall vara inbetalt i pengar innan verksamhetstillståndet beviljas.

11 §

Utan hinder av 9 § kan ett värdepappersföretag som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten lagen om värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1067/1993) vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka ett sådant i en till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stat auktoriserat värdepappersföretag som avses i 2 § 1 punkten lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) eller ett sådant kreditinstitut som avses i 2 § 1 punkten lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) och som

1) har filial eller kontor i Finland,

2) uppfyller de ekonomiska verksamhetsförutsättningar som avses i 10 § och som

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet av det slag som avses i fondföretagsdirektivet.

12 §

Till ett fondbolags ansökan skall åtminstone fogas

1) bolagsordning,

2) handelsregisterutdrag,

3) utredning om aktieägarna och andra som enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämställs med aktieägare samt om dessas ägarandelar,

4) utredning om hur förvaltningen är ordnad samt om de personer som sköter förvaltningen av placeringsfonder och dessas eventuella ställföreträdare,

5) uppgifter om de ovan i 3 punkten nämnda personernas tillförlitlighet, goda vandel och lämplighet i andra avseenden,

6) uppgifter om de ovan i 4 punkten avsedda personernas tillförlitlighet, goda vandel, erfarenhet och lämplighet i andra avseenden,

7) utredning om var huvudkontoret är beläget, samt

8) utredning om den tilltänkta verksamheten.

Till ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd skall åtminstone fogas

1) de handlingar och utredningar som anges i 1 mom. 1―3, 5, 7 och 8 punkten, i tillämpliga delar,

2) utredning om förvaringsinstitutets förvaltning, samt

3) utredning om de ovan i 2 punkten avsedda personernas tillförlitlighet, goda vandel, erfarenhet och lämplighet i andra avseenden.

Statsrådet har rätt att kräva också andra än i 1 och 2 mom. angivna utredningar som det anser vara nödvändiga. Vederbörande ministerium kan bestämma vilka uppgifter som skall ingå i ansökan och hur de skall läggas fram.

13 §

Statsrådet skall avgöra en ansökan om verksamhetstillstånd inom sex månader från det att den inkommit. Om statsrådet under denna tid ber sökanden om tilläggsutredningar, skall tiden räknas från den dag då statsrådet har tagit emot tilläggsutredningen. Ansökan anses ha blivit avslagen om den inte avgörs inom den utsatta tiden.

Statsrådet skall innan det avgör ett tillståndsärende be finansinspektionen ge ett utlåtande om ansökan.

Statsrådet kan efter att ha hört sökanden förena tillståndet med villkor och begränsningar som gäller sökandens affärsverksamhet.

14 §

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet kan inleda sin verksamhet omedelbart efter att ha fått verksamhetstillstånd, om inte inledandet är förenat med villkor. Bolaget och institutet skall till finansinspektionen anmäla tidpunkten då det inleder sin verksamhet.

15 §

Finansinspektionen skall omedelbart underrättas om att någon av de personer som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 2 punkten byts ut.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall omedelbart för kännedom tillställa statsrådet och finansinspektionen registrerade ändringar av bolagsordningen.

16 §

På fondbolag och förvaringsinstitut tillämpas vad som i 14 och 15 § lagen om värdepappersföretag bestäms om underrättelse om röstetal och inflytande samt om myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv.

17 §

Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om fondbolagets och förvaringsinstitutets övriga anmälningsskyldighet samt om hur sådana uppgifter som avses i 15 och 16 § skall lämnas, för att finansinspektionen skall kunna förvissa sig om att fondbolaget och förvaringsinstitutet fortgående uppfyller tillståndsförutsättningarna.

18 §

Vad som i denna lag bestäms om fondbolags och förvaringsinstituts styrelsemedlemmar och verkställande direktör skall på motsvarande sätt tillämpas på styrelsemedlemmarnas suppleanter och verkställande direktörens ställföreträdare.

3 kap.

Fondandelsägarstämma och representantskap

19 §

De ärenden som fondandelsägarna enligt denna lag eller placeringsfondens stadgar gemensamt skall besluta om, avgörs vid en fondandelsägarstämma som skall hållas vid den tidpunkt som anges i stadgarna.

I fråga om fondandelsägarstämman iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om förfarandet vid föreningsmöte, om inte något annat föreskrivs i placeringsfondens stadgar eller i denna lag.

En fondandelsägare utövar sin rätt vid fondandelsägarstämman personligen eller genom ett ombud. Ombudet skall förete en daterad fullmakt. Om något annat inte framgår av fullmakten gäller denna en enda stämma. En fullmakt gäller emellertid högst tre år efter utfärdandet.

En fondandelsägare och ett ombud får vid fondandelsägarstämman anlita ett biträde.

20 §

Varje fondandel medför i placeringsfonden en röst vid fondandelsägarstämman.

En fondandelsägare som enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen har bestämmande inflytande i ett fondbolag, får inte själv eller genom ombud rösta vid en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds fondandelsägarstämma.

Vad som i 2 mom. bestäms om fondandelsägare gäller också ett sådant samfund eller en sådan stiftelse där den ovan nämnda fondandelsägaren har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen.

21 §

En extra fondandelsägarstämma skall hållas då fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här bestäms om revisor gäller på motsvarande sätt fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel av alla utelöpande fondandelar.

22 §

I placeringsfondens stadgar kan bestämmas att de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas fondandelsägarstämmor skall välja ett representantskap med uppgift att besluta om placeringsfondernas gemensamma angelägenheter, då antalet medlemmar som fondandelsägarna skall välja till fondbolagets styrelse eller antalet revisorer som skall väljas för fondbolaget och de av detta förvaltade placeringsfonderna understiger antalet placeringsfonder som fondbolaget förvaltar. I stadgarna skall därvid anges representantskapets uppgifter, sättet för val av representantskapet samt valperioden.

När det gäller representantskapet skall 19 § 2 mom. iakttas i tillämpliga delar.

I 20 § 2 mom. avsedda fondandelsägare eller företrädare för dessa är inte valbara till representantskapet.

Vad som bestäms i 3 mom. gäller också i 20 § 3 mom. avsedda fondandelsägare eller företrädare för dessa.

4 kap.

Fondbolags verksamhet och uppgifter

23 §

Ett fondbolag kan grunda en eller flera placeringsfonder. Flera fondbolag får inte grunda en gemensam placeringsfond.

En placeringsfond skall ha stadgar. Fondbolagets styrelse beslutar om stadgarna och ändring av dem.

24 §

Ett fondbolag får inte till allmänheten börja marknadsföra andelar i en placeringsfond som det förvaltar och inte heller får medel tillföras fonden förrän placeringsfondens stadgar har fastställts.

Fondbolaget skall underrätta finansinspektionen om tidpunkten då det inleder fondverksamheten.

25 §

En placeringsfonds tillgångar ägs av fondandelsägarna. Fondandelsägarna är inte personligen ansvariga för åtaganden som hänför sig till placeringsfonden.

Ett fondbolag skall hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från sin egendom och låta ett förvaringsinstitut förvara dem. En placeringsfonds tillgångar får inte utmätas för fondbolagets skuld.

Fondbolaget företräder i eget namn en placeringsfond. Vid rättshandlingar som gäller en placeringsfond skall nämnas den fond på vars vägnar fondbolaget handlar.

26 §

Ett fondbolag skall bedriva fondverksamheten omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt, i fondandelsägarnas intresse. Fondbolaget skall i sin verksamhet bemöta fondandelsägarna jämlikt.

Fondbolaget kan anlita utomstående tjänster ifall placeringsfondens stadgar innehåller tillräckliga föreskrifter om arten och omfattningen av dessa. Ett förvaringsinstitut kan inte tillhandahålla tjänster som ansluter sig till förvaltningen av placeringsfonder. Avtal om överföring av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltiga. På den som tillhandahåller dessa tjänster tillämpas 133 § 1 mom.

Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 § 1 mom., får fondbolaget och förvaringsinstitutet för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal.

27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) skall uppgå till minst tio miljoner mark och fonden skall ha minst 50 andelsägare. När antalet fondandelsägare räknas skall som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. Fondens begynnelsekapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås inom sex månader efter att placeringsfonden inlett sin verksamhet.

Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja undantag från det i 2 mom. nämnda kravet på minimiantalet fondandelsägare och den tid inom vilken placeringsfondens begynnelsekapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås.

28 §

En placeringsfonds tillgångar skall utan obefogat dröjsmål placeras så som bestäms i 11 och 12 kap.

Fondbolaget får inte utan särskilda skäl placera placeringsfondens tillgångar till ett högre pris än marknadsvärdet eller överlåta dem till ett lägre pris än marknadsvärdet.

29 §

Ett fondbolags styrelse skall i varje enskilt fall besluta om hur den rösträtt som följer av aktier som ingår i placeringsfondens tillgångar skall utövas vid en bolagsstämma. Beslutet skall innehålla röstningsanvisningar.

30 §

Ett fondbolag får inte äga aktier i andra fondbolag och inte heller fondandelar i placeringsfonder som det förvaltar.

5 kap.

Förvaringsinstituts verksamhet och uppgifter

31 §

Ett förvaringsinstitut skall

1) förvara placeringsfondens tillgångar,

2) sköta uppdrag som fondbolaget ger, om dessa inte strider mot lag, myndighetsföreskrifter eller placeringsfondens stadgar,

3) se till att fondandelarnas värde beräknas enligt lag, myndighetsföreskrifter och placeringsfondens stadgar,

4) se till att lag och placeringsfondens stadgar iakttas vid emission och inlösen av fondandelar,

5) sörja för att vederlag som har samband med åtgärder som gäller placeringsfondens tillgångar betalas inom gängse tid, samt

6) se till att placeringsfondens intäkter används i enlighet med lag och placeringsfondens stadgar.

Placeringsfondens tillgångar skall hållas åtskilda från förvaringsinstitutets egendom samt från övriga kunders och placeringsfonders tillgångar och förvaras på ett säkert sätt. Placeringsfondens tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld.

Förvaringsinstitutet skall sköta sina uppgifter självständigt i fondandelsägarnas intresse.

32 §

Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte sköta fondbolagets uppdrag eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31 § 1 mom. och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, skall förvaringsinstitutet underrätta finansinspektionen om saken.

33 §

En placeringsfonds tillgångar skall förvaras hos ett enda förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet kan för skötseln av sina uppgifter anlita på förvaringstjänster specialiserade sammanslutningar som står under finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

34 §

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut skall skriftligen avtala om förvaringen av en enskild placeringsfonds tillgångar samt om andra sådana därtill anslutna uppgifter som avses i 31 § 1 mom. I avtalet skall också föreskrivas om hur byte av förvaringsinstitut kan ske.

För avtal som avses i 1 mom. och för ändringar av dem skall finansinspektionens godkännande utverkas.

Fondbolaget skall på begäran förete ett i 1 mom. avsett avtal i original eller kopia för den som är eller planerar att bli fondandelsägare.

6 kap.

Bokslut och revision

35 §

Räkenskapsperioden för fondbolag och placeringsfonder är kalenderåret, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag.

36 §

Ett fondbolags bolagsstämma skall för varje räkenskapsperiod välja minst en godkänd revisor som avses i 2 § revisionslagen (936/1994) och en suppleant för denne för revision av bolaget och de placeringsfonder som det förvaltar. Utöver nämnda revisor väljer fondandelsägarna minst en godkänd revisor jämte suppleant.

Minst en revisor skall vara en sådan revisor som avses i 4 § revisionslagen eller en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 § revisionslagen.

Vad som i denna lag bestäms om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

37 §

Finansinspektionen skall förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren om

1) 36 § 1 eller 2 mom. i denna lag eller 10 § revisionslagen har överträtts,

2) en revisor enligt 23 § och 24 § 1 mom. revisionslagen är jävig och antalet ojäviga revisorer inte är tillräckligt enligt denna lag eller fondbolagets bolagsordning, eller om

3) en i fondbolagets bolagsordning intagen bestämmelse om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Finansinspektionen ger, när det gäller fondbolag och förvaringsinstitut, sådana förordnanden som avses i 10 kap. 1 § 4 mom. och 14 § 1 och 2 mom. lagen om aktiebolag (734/1978).

Fondbolagets styrelse skall höras innan ett sådant förordnande ges som avses i denna paragraf. Förordnandet är i kraft tills en ny revisor i föreskriven ordning har valts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

38 §

Åtminstone en av de revisorer som avses i 36 § 2 mom. skall kontinuerligt och åtminstone en gång per två månader, granska att fondandelsvärdet beräknats på rätt sätt.

Revisorn skall upprätta en skriftlig revisionsberättelse och sända denna till fondbolaget.

39 §

För varje räkenskapsperiod skall för fondbolaget och varje placeringsfond upprättas separata bokslut som innehåller resultaträkning, balansräkning, uppgifter som skall lämnas i bilagor till resultaträkningen och balansräkningen samt en verksamhetsberättelse.

Vederbörande ministerium beslutar om scheman för fondbolags, förvaringsinstituts och placeringsfonders resultaträkning och balansräkning, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen samt om uppgifter som skall lämnas i verksamhetsberättelsen. I beslutet skall i tillämpliga delar beaktas denna lag när det gäller bestämmande av fondandelsvärdet samt bokföringslagen, bokföringsförordningen (1339/1997) och lagen om aktiebolag när det gäller noterna och verksamhetsberättelsen. Vederbörande ministerium skall innan det utfärdar beslutet be finansinspektionen och bokföringsnämnden ge ett utlåtande om saken.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upprättande av bokslut som avses i 1 mom. Finansinspektionen skall innan den meddelar föreskrifterna be finansministeriet och bokföringsnämnden ge utlåtanden om saken.

Finansinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av denna paragraf, vederbörande ministeriums beslut enligt 2 mom., de i lagen om aktiebolag ingående bokslutsbestämmelserna samt bokföringslagen och bokföringsförordningen och med stöd av dessa utfärdade ministeriebeslut. Om en anvisning eller ett utlåtande är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen, bokföringsförordningen eller lagen om aktiebolag skall finansinspektionen, innan den ger anvisningen eller utlåtandet be bokföringsnämnden om ett utlåtande.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett fondbolag eller förvaringsinstitut av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till undantag från de i 4 mom. angivna bestämmelserna, om det är befogat för att ge en rättvisande bild av sökandens eller placeringsfondens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. Om ett ärende är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller lagen om aktiebolag, skall finansinspektionen innan den avgör ärendet be bokföringsnämnden ge ett utlåtande om tillståndsansökan.

40 §

Ett fondbolag skall utan obefogat dröjsmål till finansinspektionen sända in en placeringsfonds årsberättelse och halvårsrapport och i sådana fall som avses i 95 § dess kvartalsrapport samt kopior av

1) fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar,

2) de av revisorerna upprättade och till fondbolagets styrelse överlämnade revisionsberättelserna för fondbolaget och placeringsfonden samt av de handlingar som hänför sig till skötseln av fondbolaget och placeringsfonden,

3) protokollen från bolagsstämmorna och fondandelsägarstämmorna, samt av

4) den revisionsberättelse som avses i 38 § 2 mom.

7 kap.

En placeringsfonds stadgar samt ändring och fastställande av dem

41 §

I en placeringsfonds stadgar skall åtminstone anges

1) placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) syftet med fondens placeringsverksamhet samt hur fondens tillgångar skall placeras,

3) fondandelarnas karaktär,

4) de grunder enligt vilka fondbolaget och förvaringsinstitutet får ersättning för sin verksamhet,

5) utredning om placeringsfondens övriga regelbundna kostnader,

6) de närmare grunderna för beräkningen av fondandelsvärdet samt bestämmande av tecknings- och inlösningspriset,

7) var och hur fondandelar tecknas och inlöses,

8) var, när och hur fondandelsvärdet offentliggörs samt uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösningspriser hålls tillgängliga för allmänheten,

9) fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod,

10) grunderna för utdelning av avkastning samt hur och var utdelningen sker,

11) när och var placeringsfondens prospekt och halvårsrapport, i sådana fall som avses i 95 § dess kvartalsrapport och i sådana fall som avses i 93 § dess förenklade prospekt samt placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten,

12) när fondandelsägarstämmor hålls, vem som sammankallar stämmorna och på vilket sätt samt hur fondandelsägarna i övrigt informeras, samt

13) hur och på vilka grunder fondandelsägarna väljer medlemmar till fondbolagets styrelse.

Om avsikten är att i placeringsfondens verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges

1) fondbolagets möjlighet att placera placeringsfondens tillgångar i andelar i placeringsfonder eller fondföretag som förvaltas av samma fondbolag eller av ett sådant annat fondbolag som har gemensam företagsledning med det fondbolag som förvaltar den ifrågavarande fondens eller det ifrågavarande fondföretagets tillgångar eller så att bestämmande inflytande i dem båda utövas av samma part eller vilka förenas av ett betydande direkt eller indirekt innehav. Samtidigt skall det närmare anges att placeringsfonden specialiserar sig inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor,

2) grunderna för upplösande av placeringsfonden,

3) att fondandelarna överförs till värdeandelssystemet,

4) att fondandelarna kan delas i bråkdelar samt vilken divisor som då används,

5) att fondbolaget har för avsikt att inom sin verksamhet anlita utomstående tjänster samt arten och omfattningen av dessa,

6) i vilka situationer fondbolaget kan eller är skyldigt att sluta inlösa fondandelar,

7) de i 76 § 2 mom. avsedda stater, lokala offentliga samfund eller internationella samfund av offentligrättslig karaktär som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar placera mer än 35 procent av placeringsfondens tillgångar, samt

8) representantskapets uppgifter, sättet för val av representantskapet samt valperioden.

Av en specialplaceringsfonds stadgar skall dessutom klart framgå varför fonden betraktas som en specialplaceringsfond.

42 §

I en placeringsfonds namn skall ingå ordet placeringsfond. Benämningen placeringsfond får användas endast på en fond som avses i denna lag.

En placeringsfonds namn skall tydligt skilja sig från de placeringsfonders namn som har fått sina stadgar fastställda tidigare.

En specialplaceringsfonds namn skall klart ange fondens särskilda karaktär. Namnet får inte vara ägnat att vilseleda investerarna.

43 §

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en i fondföretagsdirektivet avsedd placeringsfonds stadgar och ändringar i dem. En i fondföretagsdirektivet avsedd placeringsfonds stadgar och ändringar i dem skall fastställas om de överensstämmer med lag och är tydliga.

Statsrådet fastställer på ansökan av fondbolaget en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem. En specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem skall fastställas om det inte med stöd av erhållen utredning kan anses sannolikt att finansmarknadens stabilitet eller funktion skulle äventyras. Innan statsrådet fastställer en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem skall det be finansinspektionen ge ett utlåtande om ansökan. När statsrådet fastställer en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem har det efter att ha hört sökanden rätt att ställa begränsningar och villkor för fondbolagets och specialplaceringsfondens verksamhet.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter att finansinspektionen eller statsrådet har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den så som föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte finansinspektionen eller statsrådet bestämmer något annat.

44 §

En placeringsfond vars stadgar uppfyller de krav som ställs i fondföretagsdirektivet får inte ombildas till en specialplaceringsfond.

8 kap.

Fondandel samt beräkning av dess värde, emission och inlösen

45 §

Ett fondbolag skall på anmodan emittera andelar i en placeringsfond som det förvaltar.

Utan hinder av 1 mom. kan finansinspektionen av särskilda skäl, när fondandelsägarnas intresse kräver det, bevilja fondbolaget tillstånd att tillfälligt avbryta emissionen av andelar i en placeringsfond som det förvaltar.

46 §

Den som placerat medel i en placeringsfond har rätt till en fondandel.

Fondandelar kan delas i bråkdelar om detta föreskrivs i fondens stadgar. Fondens stadgar skall ange det antal lika stora delar som varje fondandel delas i.

47 §

Andelarna i en placeringsfond är avkastnings- eller tillväxtandelar. I fondens stadgar kan bestämmas att fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar.

Fondens stadgar skall ange grunderna för beräkning av den årliga avkastning som utbetalas per avkastningsandel respektive kapitaliseras per tillväxtandel.

Samma slag av andelar i en placeringsfond skall vara sinsemellan lika stora och medföra samma rätt till fondens tillgångar.

48 §

Ett fondbolag skall beräkna fondandelsvärdet varje dag som depositionsbanker i allmänhet håller öppet.

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas så att från fondens tillgångar dras av de skulder som hänför sig till fonden.

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller på grund av omständigheterna inte kan fås, skall värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. Till fordringarna läggs den i slutet av månaden före beräkningsmånaden upplupna räntan. I fondens stadgar skall även i övrigt bestämmas närmare om beräkning av fondandelsvärdet.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om beräkning av fondandelsvärdet.

49 §

På yrkande av fondandelsägare skall fondbolaget lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar, så som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar. En fondandel skall lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 48 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen skall ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. Om ett andelsbevis har utfärdats över en fondandel är en förutsättning för inlösen att beviset överlämnas till fondbolaget.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att inlösen yrkades. En fondandel skall lösas in så snart medlen från försäljningen har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper.

50 §

Ett fondbolag kan i situationer som anges i placeringsfondens stadgar tillfälligt avbryta inlösen av andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. Inlösen av fondandelar får avbrytas endast om det är särskilt påkallat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget skall avbryta inlösen av fondandelar om värdet av placeringsfondens egendom eller antalet fondandelsägare underskrider den gräns som bestäms i lag eller fondens stadgar, om inte situationen har rättats till inom 30 dygn efter att den konstaterades. Inlösningsförbudet tillämpas emellertid inte före utgången av den tid som avses i 27 §. I placeringsfondens all marknadsföringsmaterial skall medan avbrottet pågår nämnas fondens exceptionella situation.

51 §

Finansinspektionen får med tanke på förtroendet för värdepappersmarknaden, med beaktande av fondandelsägarnas intresse eller av andra vägande skäl bestämma att inlösen av fondandelar skall avbrytas.

52 §

Om fondbolaget enligt 50 § har slutat lösa in fondandelar skall det omedelbart underrätta finansinspektionen om sitt beslut.

I sådana fall som avses i 50 § skall fondbolaget och i sådana fall som avses i 51 § skall finansinspektionen omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i alla de till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stater där den ifrågavarande placeringsfondens andelar har marknadsförts om sitt beslut.

9 kap.

Fondandelsregister och andelsbevis

53 §

Ett fondbolag skall över fondandelarna föra ett fondandelsregister vari åtminstone antecknas

1) fondandelsägarnas namn och postadresser,

2) antalet fondandelar som innehaven omfattar,

3) de olika slagen av fondandelar specificerade,

4) registreringsdatum för fondandelarna, samt

5) ordningsnummer för andelsbevisen eller teckningarna av fondandelar.

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts i pengar.

Ett av en fondandelsägare till fondbolaget anmält förvärv om vilket tillförlitlig utredning har lagts fram samt andra till fondbolaget anmälda förändringar i omständigheter som har antecknats i det register som nämns i 1 mom. skall utan dröjsmål införas i fondandelsregistret.

Fondbolaget skall lämna i 1 mom. angivna uppgifter till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Fondandelsregistret skall hållas tillgängligt för fondandelsägarstämman.

54 §

Ett fondbolag skall på begäran av en fondandelsägare utfärda andelsbevis över fondandelar.

Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en i fondandelsregistret antecknad person, sammanslutning eller stiftelse.

55 §

I ett andelsbevis skall anges

1) fondandelsägarens och placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) andelsbevisets ordningsnummer,

3) de till andelsbeviset anslutna fondandelarnas art och antal, samt

4) hur fondandelar inlöses.

Andelsbevis skall dateras och undertecknas av fondbolagets styrelse eller av en person som styrelsen har befullmäktigat. Underskriften får vara tryckt eller framställd på något annat jämförbart sätt.

56 §

Den som har förvärvat en fondandel får inte utöva de rättigheter som enligt denna lag tillkommer en fondandelsägare, förrän fondandelen har registrerats enligt 53 § eller förvärvet har anmälts till fondbolaget jämte utredning. Detta gäller emellertid inte en sådan rättighet som utövas genom uppvisande eller överlåtelse av andelsbevis eller därtill hörande utdelningskuponger.

57 §

Vid överlåtelse eller pantsättning av andelsbevis skall på motsvarande sätt tillämpas vad som i 13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev (622/1997) bestäms om löpande skuldebrev. Vid tillämpningen av de nämnda lagrummen skall den som innehar ett andelsbevis och som enligt fondbolagets anteckning på beviset är införd som fondandelsägare i fondandelsregistret jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande.

I 24 och 25 § lagen om skuldebrev ingår bestämmelser om utdelningskuponger som fogats till andelsbevis.

Om utdelningskuponger inte medföljer andelsbevisen eller om andelsbevis inte har överlämnats kan i placeringsfondens stadgar tas in en föreskrift om att den som i fondandelsregistret är antecknad som fondandelsägare har rätt att lyfta avkastningen på fondandelen. Om avkastningen betalas till den person, sammanslutning eller stiftelse som har antecknats i fondandelsregistret, skall betalningen anses giltig även om mottagaren inte hade rätt till den, om inte fondbolaget kände eller borde ha känt till saken.

10 kap.

Fondandelar som hör till värdeandelssystemet

58 §

Utan hinder av 49 § 1 mom. och 9 kap. kan i en placeringsfonds stadgar tas in en bestämmelse om att fondandelarna skall överföras till värdeandelssystemet. I fondbolagets beslut skall bestämmas inom vilken tid överföringen av fondandelarna skall ske. Över fondandelar som hör till värdeandelssystemet utfärdas inte andelsbevis. Om rätten till sådana fondandelar samt om fullgörandet av den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna bestäms i lagen om värdeandelskonton (827/1991).

Andelsbevis skall senast den anmälningsdag som anges i fondbolagets beslut överlämnas till något värdeandelsregister för registrering av äganderätten. Den registeransvarige skall utreda ägarens förvärv. Fondandelsägaren skall i samband med registreringen av sin äganderätt överlämna andelsbeviset till den registeransvarige, som skall förse det med en anteckning om att fondandelen har överförts till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare skall senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto och sökanden lägger fram behövlig utredning om sina rättigheter samt överlämnar andelsbeviset till den som för värdeandelsregistret, skall den registeransvarige i fondandelsägarens namn öppna ett värdeandelskonto på vilket fondandelen och innehavarens rättigheter noteras. Pantsättningen kan i sådana fall noteras utan kontoinnehavarens skriftliga medgivande.

Fondbolaget skall senast på anmälningsdagen till den registeransvarige för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto göra anmälan om de fondandelar för vilka inte enligt 54 § 1 mom. har överlämnats något andelsbevis eller för vilka har utfärdats ett andelsbevis som fondbolaget förvarar för fondandelsägarens räkning. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto skall det i värdepapperscentralens värdeandelsregister i fondandelsägarens namn öppnas ett värdeandelskonto för notering av de i 53 § angivna, i fondandelsregistret antecknade uppgifter om anmälningstidpunkten som fondbolaget meddelat.

59 §

För fondandelsägare som inte till värdeandelsregistret har överlämnat sina andelsbevis för notering av äganderätten skall på anmälningsdagen öppnas ett gemensamt konto i värdepapperscentralens värdeandelsregister, vari fondbolaget skall införas som kontoinnehavare för de fondandelsägare som inte blivit anmälda.

Hos värdepapperscentralen skall göras upp en särskild förteckning i vilken införs de fondandelsägare enligt fondandelsregistret vilkas andelsbevis inte senast på anmälningsdagen har lämnats in för notering enligt 58 §. En sådan förteckning behöver dock inte göras upp, om överföringen av fondandelarna till värdeandelssystemet sker på ett av värdepapperscentralen godkänt sätt som tryggar andelsägarens rättigheter och som innebär att andelsbevisen förses med en anteckning som gör det möjligt att klarlägga deras samband med noteringarna på fondandelsägarens värdeandelskonto. Av de på kontot gjorda fondandelsnoteringarna skall framgå andelsbevisets ordningsnummer.

Den som lägger fram utredning om sin rätt till fondandelar vilka noterats på ett konto som avses i 1 mom. samt lägger fram vederbörliga andelsbevis har rätt att kräva notering av sin rätt enligt 58 §.

60 §

Ett fondbolag skall senast fyra månader före anmälningsdagen underrätta de fondandelsägare vilkas adresser är kända för bolaget om de beslut som avses i 58 § samt om hur fondandelsägaren eller den som innehar andelsbeviset skall förfara för att få sin rätt till fondandelen noterad på värdeandelskontot. Motsvarande anvisningar skall utfärdas också om möjligheten att notera andra till fondandelar hänförliga rättigheter.

Fondbolagets beslut enligt 58 § skall dessutom tillkännages på samma sätt som kallelse till fondandelsägarstämman utfärdas i enlighet med placeringsfondens stadgar. Beslutet skall dessutom publiceras i den officiella tidningen och i minst en rikstidning. Dessutom skall anvisningarna och informationen sändas till de registeransvariga.

I värdepapperscentralens regler kan vid behov föreskrivas närmare om det förfarande som avses i 1 och 2 mom.

61 §

Ett fondbolag kan fem år efter anmälningsdagen besluta inlösa på ett gemensamt värdeandelskonto som avses i 59 § 1 mom. noterade fondandelar för ägarnas räkning. Fondbolagets beslut skall delges de i beslutet avsedda fondandelsägarna och den person som avses i 58 § 3 mom. vilka skall uppmanas att notera sina fondandelar i värdeandelssystemet vid hot om att de annars inlöses. Uppmaningen skall riktas till fondandelssägarna och den person som avses i 58 § 3 mom., om fondbolaget känner till deras namn och adress, samt publiceras i den officiella tidningen. Uppmaningen skall dessutom anmälas på samma sätt som kallelse till fondandelsägarstämman utfärdas i enlighet med fondstadgarna.

Om ägaren till en fondandel som är noterad på ett gemensamt värdeandelskonto eller en person som avses i 58 § 3 mom. inte inom ett år efter en med stöd av beslutet enligt 1 mom. given uppmaning har begärt att få sin rätt noterad på det sätt som avses i 58 §, har fondandelsägaren förlorat sin rätt till fondandelen. Fondbolaget skall därefter utan dröjsmål lösa in fondandelen med placeringsfondens tillgångar.

Fondbolaget skall i enlighet med lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931) utan dröjsmål deponera medlen, efter avdrag för annonserings- och inlösningskostnader, hos länsstyrelsen på fondbolagets hemort, utan att förbehålla sig rätt att återfå det deponerade. Fondandelsägaren eller en person som avses i 58 § 3 mom. kan mot andelsbeviset lyfta en mot fondandelen svarande andel av medlen.

62 §

Avkastningsutdelning eller utbetalning som har beslutats om efter anmälningsdagen och som gäller fondandelar som avses i 59 § kan inte lyftas förrän andelsbeviset har tillställts ett värdeandelsregister för notering av äganderätten.

En fondandelsägare som före anmälningsdagen har antecknats i värdeandelsregistret eller som till fondbolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan i placeringsfonden utöva andra rättigheter än de som nämns i 1 mom., även om fondandelsägaren inte har lämnat in andelsbeviset för notering av äganderätten i värdeandelsregistret. På yrkande av fondbolaget skall fondandelsägaren då visa upp sitt andelsbevis eller lägga fram en utredning om var det finns eller någon annan utredning om att äganderätten till fondandelen ännu inte har noterats på ett värdeandelskonto.

Efter anmälningsdagen medför andelsbeviset inte någon annan rätt i placeringsfonden än den som nämns i 59 § 3 mom. I fråga om verkan av överlåtelse av andelsbeviset skall efter anmälningsdagen på motsvarande sätt tillämpas 27 och 29―31 § lagen om skuldebrev. Andelsbeviset kan även efter anmälningsdagen dödas enligt vad som bestäms särskilt.

63 §

Över de fondandelar som hör till värdeandelssystemet och dessas ägare skall med automatisk databehandling föras en fondandelsägarförteckning så som bestäms i 4 § lagen om värdeandelssystemet (826/1991). I fråga om notering av fondandelar på värdeandelskonton samt i fråga om fondandelsägarförteckningen skall tillämpas 53 § 2 mom.

I fondandelsägarförteckningen skall antecknas det värdeandelsregister på vars värdeandelskonton fondandelarna är noterade samt de uppgifter som enligt 53 § 1 mom. 1―4 punkten skall antecknas i fondandelsregistret.

Förvaltarregistrerade fondandelar skall i fondandelsägarförteckningen införas särskilt för sig så att om den som förvaltar andelarna ges de uppgifter som, enligt vad som bestäms ovan, skall antecknas om fondandelsägaren samt ett omnämnande av förvaltarregistreringen.

För förvaltarregistrerade fondandelar samt för andelar, för vilka någon annan än fondandelsägaren enligt anteckningarna på värdeandelskontot är berättigad att ta emot prestationer som har sin grund i fondandelen, skall som betalningsadress i fondandelsägarförteckningen anges värdeandelsregistret i fråga.

På fondandelsägarförteckningens och vänteförteckningens offentlighet skall tillämpas 53 § 4 mom. Den som för fondandelsägarförteckningen är dock skyldig att lämna ut uppgifter ur förteckningen till fondbolaget.

64 §

Om en tillfällig notering av ett förvärv har gjorts enligt 18 § lagen om värdeandelskonton, skall förvärvaren inte införas i fondandelsägarförteckningen, utan värdepapperscentralen skall föra en särskild förteckning (vänteförteckning) där förvärvet antecknas tills den slutliga noteringen har gjorts. Vid en tillfällig notering skall förvärvarens fångesman likaså strykas ur fondandelsägarförteckningen och införas i vänteförteckningen.

Den som har förvärvat en fondandel som hör till värdeandelssystemet får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare i placeringsfonden förrän han har införts i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. eller av 28 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet.

65 §

I en placeringsfonds stadgar skall tas in en bestämmelse enligt vilken rätt att efter anmälningsdagen få avkastning som placeringsfonden delar ut endast tillkommer den

1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,

2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 28 § lagen om värdeandelssystemet fondandelsförvaltaren har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.

Om fondandelsinnehavet är antecknat i vänteförteckningen på avstämningsdagen, tillkommer den i 1 mom. angivna rätten den som visar att fondandelen på avstämningsdagen tillhörde honom.

66 §

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma vars fondandelar har överförts till värdeandelssystemet har endast en fondandelsägare som senast fem dagar före fondandelsägarstämman har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen om inte något annat följer av 62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovan nämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen.

Kallelse till fondandelsägarstämman skall utfärdas senast en vecka före den dag som avses i 1 mom.

67 §

Ett fondbolag kan besluta att fondandelarna i en placeringsfond som det förvaltar avförs från värdeandelssystemet. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas 58 och 60 §.

Den som för värdeandelsregistret skall utfärda andelsbevis till den som den i fondbolagets beslut angivna anmälningsdagen var noterad på värdeandelskontot som fondandelsägare, om inte något annat följer av noteringarna på ägarens värdeandelskonto.

Fondandelar över vilka inte senast på anmälningsdagen har utfärdats andelsbevis skall införas i fondandelsregistret med fondandelsägarförteckningens uppgifter.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte då fondandelar avförs från värdeandelssystemet på grund av att en placeringsfond upplöses eller fusioneras.

11 kap.

Placering av en i fondföretagsdirektivet avsedd placeringsfonds tillgångar

68 §

Ett fondbolag skall när det placerar tillgångar som ingår i en placeringsfond sprida de risker som är förenade med placeringsverksamheten.

69 §

En placeringsfonds tillgångar kan placeras i

1) värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, och i

2) värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom ett sådant omsättningssystem som avses i 1 punkten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

I placeringsfondens stadgar skall anges de i 1 mom. 1 punkten avsedda omsättningssystem inom vilka avsikten är att placeringsfondens tillgångar skall investeras i värdepapper som är föremål för handel.

Vederbörande ministerium kan efter att ha bett finansinspektionen ge ett utlåtande om saken bestämma vilka omsättningssystem för värdepapper som åtminstone skall anses som sådana reglerade marknadsplatser som fungerar fortlöpande, är erkända och öppna för allmänheten enligt 1 mom. 1 punkten.

70 §

En placeringsfond skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

71 §

Av placeringsfondens tillgångar får högst en tiondedel placeras i

1) andra värdepapper än sådana som avses i 69 §, eller i

2) fordringsbevis som till sina egenskaper kan jämställas med värdepapper och är likvida samt vilkas värde noggrant kan bestämmas kontinuerligt eller minst två gånger per månad.

De placeringar som avses i 1 mom. får tillsammans inte överstiga en tiondedel av placeringsfondens tillgångar.

72 §

Ett fondbolag får av tillgångarna i en placeringsfond som det förvaltar placera högst en tjugondedel i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag, om fondernas eller företagens syfte är att företa kollektiva investeringar med medel som anskaffats från allmänheten, om de tillämpar principen om riskspridning och om deras fondandelar eller andelar inlöses på yrkande av innehavaren med medel direkt eller indirekt ur dessa företag som bedriver kollektiva investeringar.

Till placeringsfonden får dock förvärvas högst en tiondedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

Placeringsfondens tillgångar får inte investeras i andelar i placeringsfonder eller fondföretag som förvaltas av samma fondbolag eller av ett sådant annat fondbolag som har gemensam företagsledning med det fondbolag som förvaltar den ifrågavarande placeringsfondens tillgångar eller så att bestämmande inflytande i dem båda utövas av samma part eller vilka förenas av ett betydande direkt eller indirekt innehav, om inte den sistnämnda placeringsfonden eller det sistnämnda fondföretaget specialiserar sig inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor och om inte möjligheten att företa sådana investeringar anges i fondens stadgar. Fondbolaget får inte debitera ersättning eller provision för sådana investeringar.

73 §

Ett fondbolag får i samma emittents värdepapper investera högst så mycket av en placeringsfonds tillgångar som motsvarar en tiondedel av fondens tillgångar. Investeringar i samma emittents värdepapper får, om de överstiger en tjugondedel av fondens tillgångar, sammanlagt uppgå till högst två femtedelar.

Vid definieringen av en i 1 mom. avsedd emittent i vars värdepapper en placeringsfonds tillgångar får investeras högst till ett belopp som motsvarar en tiondedel av fondens tillgångar, skall som en helhet betraktas sådana bokföringsskyldiga vari en annan bokföringsskyldig eller en motsvarande utländsk näringsidkare, sammanlutning eller stiftelse enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen har bestämmande inflytande.

Fondbolaget får av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i aktier i ett och samma aktiebolag investera högst ett belopp som motsvarar en tiondedel av bolagets aktiekapital och en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför. De ovan nämnda begränsningarna skall tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte löses på yrkande med medel direkt eller indirekt ur dessa företag som bedriver kollektiva investeringar.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondedel av samma emittents

1) aktier utan rösträtt,

2) masskuldebrev.

74 §

De begränsningar som nämns i 72 § 2 mom. och 73 § 4 mom. 2 punkten behöver inte iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte är möjligt att beräkna det sammanlagda antalet masskuldebrev eller nettoantalet emitterade andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag.

75 §

Utan hinder av 73 § 1 mom. får ett fondbolag investera högst en fjärdedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om

1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om

2) de medel som härrör från emissionen av masskuldebreven enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

I en och samma emittents masskuldebrev enligt 1 mom. gjorda investeringar som överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst fyra femtedelar av fondens tillgångar.

76 §

Utan hinder av 73 § 1 mom. och 4 mom. 2 punkten får ett fondbolag investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i samma emittents eller garants värdepapper, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med statsrådets tillstånd och med tillämpning av principen om riskspridning investera mer än 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i sådana värdepapper som avses i 1 mom. Tillstånd skall beviljas om värdepapperen enligt placeringsfondens stadgar härrör från minst sex olika emissioner och förutsatt att avsikten inte är att i en och samma emission investera ett belopp som överstiger tre tiondedelar av fondens tillgångar samt förutsatt att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar de begränsningar som nämns i 73 § 1 mom. och 4 mom. 2 punkten.

77 §

Ovan i 73 § 1 mom., 75 § och 76 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradedelar av placeringsfondens tillgångar.

Sådana värdepapper som avses i 75 § och 76 § 1 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den i 73 § 1 mom. nämnda två femtedels begränsningen.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter utnyttjas för värdepapper som ingår i placeringsfondens tillgångar. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, skall fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

78 §

Ett fondbolag får vid investering av en placeringsfonds tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning avvika från de begränsningar som anges i 73 § 1 mom., 75―76 § och 77 § 1―2 mom. under högst sex månader efter att fondens stadgar fastställts.

79 §

En placeringsfonds tillgångar får investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten.

Investeringar enligt 1 mom. kan göras endast om de begränsningar som nämns i 72 §, 73 § 1, 3 och 4 mom., 74 §, 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1―2 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de i 72 § 1 och 3 mom., 73 § 1 mom., 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. avsedda begränsningarna överskrids till följd av att teckningsrätter utnyttjas eller av skäl som är oberoende av fondbolaget eller när det är fråga om en av fondbolaget förvaltad placeringsfond vars verksamhet har inletts under de senaste sex månaderna, skall i tillämpliga delar iakttas 77 § 3 mom. och 78 §.

80 §

I syfte att motverka de risker som placeringsverksamheten och valutakursfluktuationerna medför kan ett fondbolag investera en placeringsfonds tillgångar i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988).

På villkor som finansinspektionen meddelat enligt fondföretagsdirektivet och i syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får fondbolaget investera en placeringsfonds tillgångar i sådana derivatinstrument som avses i 1 mom. samt i andra än standardiserade derivatinstrument också i något annat syfte än det som nämns i 1 mom. I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan fondens tillgångar inte investeras i derivatinstrument som avser valutor.

Affärstransaktioner som avses i 1 och 2 mom. skall täckas upp till den av finansinspektionen fastställda förmodade maximirisken. Finansinspektionen skall fastställa maximirisken så att placeringsfondernas trygga och tillförlitliga verksamhetsförutsättningar inte äventyras.

Om derivatinstrument används skall i placeringsfondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens art samt i vilken omfattning och i vilket syfte de används,

2) de marknader där handel med derivatinstrumenten kommer att bedrivas,

3) de optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt de övriga utländska optionsföretag vars tjänster fondbolaget har för avsikt att anlita eller andra motparter i icke-standardiserade derivatinstrument, samt

4) de riskbedömningsmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.

81 §

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan ett fondbolag ingå låneoch återköpsavtal avseende värdepapper som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt om finansinspektionen eller motsvarande behöriga myndighet i en annan stat har godkänt villkoren eller optionsföretaget har standardiserat dem.

Värdepapper som ingår i en placeringsfonds tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget skall dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller optionsföretaget eller en annan sammanslutning under finansinspektionens eller motsvarande behöriga myndighets tillsyn skall för fondens räkning förvara säkerheten till utgången av låne- eller återköpsavtalet.

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina värdepappersinvesteringar. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

Det sammanlagda beloppet av en placeringsfonds återköpsavtal och krediter som avses i 83 § får inte överstiga en tiondedel av värdet på fondens tillgångar.

I placeringsfondens stadgar skall anges

1) om fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper som hör till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placeringsfondens värdepappersinvesteringar eller egendom som samtidigt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 punkten, samt

3) vilka i 1 mom. avsedda sammanslutningars tjänster fondbolaget har för avsikt att anlita.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar, genom förmedling av en utländsk sammanslutning som är jämförbart med sammanslutningar som avses i 1 mom. och verksam i någon stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

82 §

Ett fondbolag får inte avyttra värdepapper som inte hör till tillgångarna i en placeringsfond som det förvaltar.

83 §

Med finansinspektionens tillstånd får ett fondbolag för en placeringsfonds räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens tillgångar. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling.

Fondbolaget får ställa en placeringsfonds tillgångar som säkerhet för sådan i 1 mom. angiven kredit med vilken skall jämställas i 81 § angivna återköpsavtal avseende värdepapper samt som säkerhet för åtaganden som härrör från sådana derivatinstrument som avses i 80 §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och användning av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för kredit.

84 §

Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en placeringsfonds tillgångar och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts åtaganden. Till en placeringsfond kan dock förvärvas värdepapper som inte är helt betalda.

85 §

Ett fondbolag får inte investera tillgångar ur de placeringsfonder som det förvaltar i ett annat fondbolags aktier.

86 §

En placeringsfonds tillgångar får inte investeras i ädla metaller eller i värdepapper som är inlösbara i sådana metaller.

12 kap.

Specialplaceringsfonders investeringsverksamhet

87 §

Ett fondbolag skall när det investerar en specialplaceringsfonds tillgångar sprida de risker som specialplaceringsfondens investeringsverksamhet medför.

En specialplaceringsfonds stadgar kan avvika från bestämmelserna i 11 kap.

88 §

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan dess stadgar avvika från 45, 48, 49 och 98 §.

Om en specialplaceringsfonds stadgar innehåller ett undantag från rätten att lösa in fondandelar enligt 49 § i denna lag, skall i dem anges på vilka villkor en fondandelsägare kan kräva inlösen av en fondandel, då beslut har fattats om ändring av stadgarna eller överlåtelse av förvaltningen av en specialplaceringsfond eller fusionering eller delning av fonden.

13 kap.

Marknadsföring av fondandelar och fondbolagets informationsskyldighet

89 §

Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder skall, om finansinspektionen så kräver, ske på finska eller svenska.

90 §

Av en specialplaceringsfonds marknadsföringsmaterial skall tydligt framgå varför fonden betraktas som en specialplaceringsfond.

91 §

Av allt marknadsföringsmaterial som gäller en placeringsfond som avses i 76 § 2 mom. skall tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i lagrummet. I marknadsföringsmaterialet skall dessutom anges de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradedelar av placeringsfondens tillgångar och för vilket syfte bolaget har fått tillstånd av statsrådet.

92 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra ett prospekt (fondprospekt). Prospektet skall uppdateras och till det skall bifogas fondens stadgar.

Fondprospektet skall innehålla sådana väsentliga och tillräckliga uppgifter som investerarna behöver för att kunna göra en välgrundad bedömning av fondandelarna och dessas värde.

Närmare föreskrifter om fondprospektets innehåll utfärdas genom vederbörande ministeriums beslut.

Vid all marknadsföring av placeringsfonden skall uppges alla de ställen där fondprospektet finns att få.

Fondbolaget skall omedelbart sända fondprospekten över de placeringsfonder som bolaget förvaltar samt ändringar i prospekten till finansinspektionen för kännedom.

93 §

Ett fondbolag skall för varje specialplaceringsfond som det förvaltar offentliggöra ett förenklat fondprospekt, som skall uppdateras.

Det förenklade fondprospektet skall innehålla kortfattad och lättfattlig information om specialplaceringsfonden, åtminstone

1) en allmän presentation,

2) investeringsverksamheten och dess mål samt de särskilda risker som är förenade med den,

3) placeringsfondens löpande kostnader för verksamheten samt hur de beräknas,

4) fondandelsägarnas kostnader för teckning och inlösen av fondandelar samt hur kostnaderna beräknas,

5) var och hur fondandelarna emitteras och inlöses samt var och på vilket sätt avkastningen utbetalas,

6) när och var fondandelsvärdet offentliggörs, samt

7) att investerare har rätt att på begäran, före teckningen av fondandelar, kostnadsfritt få det fullständiga fondprospektet samt en årsberättelse och därefter offentliggjorda halvårs- eller kvartalsrapporter.

Det förenklade fondprospektets innehåll kan närmare bestämmas genom vederbörande ministeriums beslut.

Fondbolaget skall omedelbart sända de förenklade fondprospekten över specialplaceringsfonder som bolaget förvaltar samt ändringar i prospekten till finansinspektionen för kännedom.

Om fondbolaget offentliggör ett förenklat fondprospekt över någon annan placeringsfond än en sådan som avses i 1 mom. skall på fondbolagets verksamhet tillämpas vad som i denna lag bestäms om specialplaceringsfonders förenklade fondprospekt.

94 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en halvårsrapport åtminstone för de sex första månaderna av varje räkenskapsperiod. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång.

Närmare föreskrifter om halvårsrapportens innehåll utfärdas genom vederbörande ministeriums beslut.

95 §

Ett fondbolag skall för varje specialplaceringsfond som det förvaltar offentliggöra en kvartalsrapport av vilken framgår åtminstone de uppgifter som avses i 94 § 2 mom. Kvartalsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång.

Om fondbolaget offentliggör en kvartalsrapport för en annan placeringsfond än en sådan som avses i 1 mom., skall på fondbolagets verksamhet tillämpas vad som i denna lag bestäms om specialplaceringsfonders kvartalsrapporter.

96 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en årsberättelse för varje räkenskapsperiod. Årsberättelsen skall offentliggöras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Årsberättelsen skall innehålla bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen samt noterna till dessa och sådana väsentliga och tillräckliga uppgifter som behövs för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utvecklingen och resultatet av fondens verksamhet.

Närmare föreskrifter om årsberättelsens innehåll utfärdas genom vederbörande ministeriums beslut.

97 §

Den som ämnar teckna en fondandel skall på begäran kostnadsfritt av fondbolaget tillhandahållas den senaste årsberättelsen för den ifrågavarande placeringsfonden, en eventuell därefter offentliggjord halvårsrapport samt fondprospektet. Om en specialplaceringsfond skall dessutom tillhandahållas det förenklade fondprospektet och en eventuellt efter halvårsrapporten offentliggjord kvartalsrapport.

Fondbolaget skall se till att en placeringsfonds senaste årsberättelse och halvårsrapport samt en specialplaceringsfonds kvartalsrapport finns tillgängliga för allmänheten på platser som anges i fondprospektet och i specialplaceringsfondens förenklade fondprospekt. Årsberättelsen samt halvårsrapporten och den eventuellt därefter publicerade kvartalsrapporten för en specialplaceringsfond skall på begäran kostnadsfritt sändas till fondandelsägarna.

98 §

Ett fondbolag skall alltid när det emitterar eller inlöser fondandelar och minst två gånger i månaden offentliggöra fondandelsvärdet samt antalet utelöpande fondandelar.

Finansinspektionen kan på ansökan ge fondbolaget tillstånd att offentliggöra uppgifterna endast en gång i månaden, om förfarandet inte äventyrar fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget skall utan dröjsmål rätta väsentliga fel som har skett vid offentliggörandet av fondandelsvärdet. Sådana fel skall omedelbart meddelas till finansinspektionen, som avgör om felet är väsentligt eller inte.

14 kap.

Insiderbestämmelser

99 §

Innehav av andelar i placeringsfonder är offentliga, om fondandelsägaren (den anmälningsskyldige) är

1) medlem i fondbolagets eller förvaringsinstitutets styrelse, verkställande direktör, revisor eller en för revisionen av fondbolaget eller förvaringsinstitutet huvudansvarig person i en revisionssammanslutnings anställning,

2) en annan anställd hos fondbolaget med möjlighet att påverka de beslut som gäller investering av placeringsfondens tillgångar,

3) en annan anställd hos förvaringsinstitutet som i sitt uppdrag har möjlighet att få information om placeringsfondens investeringsverksamhet,

4) en person vars förmyndare är en person som avses i 1―3 punkten,

5) en sammanslutning eller stiftelse vari en person som avses i 1―4 punkten ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller någon annan person som avses i 1―4 punkten eller med någon av dennas familjemedlemmar har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen, samt

6) aktieägare i fondbolaget eller en person som enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen kan jämställas med en sådan.

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. 1―3 punkten skall underrätta fondbolaget om

1) att det föreligger ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 3―5 punkten,

2) en sammanslutning eller en stiftelse vari en anmälningsskyldig har ett avsevärt inflytande, så att den anmälningsskyldige intar en ställning som avses i 1 mom. 1 punkten eller en därmed jämförbar ställning eller är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, samt om att det skett förändringar i de nämnda uppgifterna, och om

3) sådana i sin ägo samt en i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedd persons ägo varande aktier eller enligt lagen om aktiebolag till aktier berättigande värdepapper som en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar kan investeras i, om avtal och åtaganden som avser förvärv eller avyttring av sådana värdepapper samt i avtalsförhållanden som gäller innehav, förvärv och avyttring av sådana värdepapper inträffade förändringar som uppgår till minst ett belopp som finansinspektionen fastställt.

En anmälan som avses i 2 mom. skall göras inom 14 dygn efter att

1) en person som avses i 1 mom. 1―3 punkten tog emot ett i lagrummet avsett uppdrag,

2) ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten eller i 2 mom. 2 punkten uppkom, eller

3) det skedde en förändring i de förhållanden som avses i 1 eller 2 mom.

Om värdepapper som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet, kan fondbolaget organisera ett förfarande som innebär att uppgifterna kan fås ur värdeandelssystemet. Någon särskild anmälan behöver inte göras till denna del.

100 §

Ett fondbolag skall föra ett register av vilket i fråga om varje anmälningsskyldig framgår sådana innehav och avtalsförhållanden som avses i 99 § samt transaktioner och andra överlåtelser specifiserade.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av de register som avses i denna paragraf samt att mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior.

101 §

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sådana anmälningar som avses i detta kapitel, om registerföringen och registrets offentlighet samt om det förfarande som avses i 99 § 3 mom.

Finansinspektionen kan bestämma att sådan anmälningsskyldighet som avses i 99 § inte skall tillämpas på vissa sammanslutningar eller förtroendeuppdrag.

102 §

Den som enligt 99 § 1 mom. är anmälningsskyldig får inte utan tillstånd av finansinspektionen mot vederlag förvärva värdepapper eller derivatinstrument som ingår i en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar eller överlåta sådana tillgångar till placeringsfonden, om inte förvärvet eller överlåtelsen sker genom handel som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten eller om det inte är fråga om standardiserade derivatinstrument.

15 kap.

Överlåtelse av placeringsfonds- verksamhet och byte av förvaringsinstitut

103 §

Ett fondbolag (överlåtande fondbolag) kan med finansinspektionens tillstånd överlåta förvaltningen av en placeringsfond (överförd placeringsfond) till ett annat fondbolag (övertagande fondbolag).

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall upprätta en skriftlig överlåtelseplan som skall godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. Av den daterade och undertecknade överlåtelseplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, handelsregisternummer, adresser och hemorter,

2) den överförda placeringsfondens namn,

3) en utredning om huvudorsakerna till att förvaltningen av placeringsfonden överlåts,

4) det vederlag som betalas till det överlåtande fondbolaget,

5) en utredning om att den överförda placeringsfonden inte har sådana krediter som avses i 83 §, samt

6) ett förslag till den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen.

Det överlåtande fondbolaget ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för de av den överförda placeringsfondens åtaganden som har uppkommit före den i 105 § 2 mom. avsedda tidpunkten för verkställandet av överlåtelsen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

104 §

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall ansöka om finansinspektionens tillstånd att verkställa överlåtelsen. Till ansökan, som skall göras inom en månad efter att överlåtelseplanen har godkänts, skall fogas överlåtelseplanen jämte bilagor samt överlåtelsebesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ansökan inkommit besluta om tillståndet att verkställa överlåtelsen. Tillstånd kan inte beviljas om överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 83 §. Om tillstånd inte beviljas förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

105 §

Om finansinspektionen har beviljat fondbolagen tillstånd att överlåta placeringsfondens förvaltning, skall bolagen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning verkställs. Av meddelandet skall framgå verkställighetstillståndets och överlåtelseplanens innehåll.

Fondbolagen skall till finansinspektionen inom två månader efter att tillstånd för verkställighet av överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning beviljades meddela att överlåtelsen har verkställts, vid äventyr att överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning förfaller, om inte annat följer av 103 § 2 mom. 6 punkten.

106 §

Ett fondbolag får med finansinspektionens tillstånd byta förvaringsinstitut. Fondbolaget skall tillställa finansinspektionen utredning om hur överföringen av de uppgifter som avses i 31 § till det nya förvaringsinstitutet ordnas på ett sätt som tryggar fondandelsägarnas intressen.

16 kap.

Fusion av placeringsfonder

107 §

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) om fonderna i sin investeringsverksamhet följer samma principer.

Fusion kan ske så att den övertagande placeringsfonden och minst en överlåtande placeringsfond fusioneras (absorptionsfusion) eller så att minst två överlåtande placeringsfonder fusioneras och ombildas till en övertagande placeringsfond (kombinationsfusion).

En placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond så att den överlåtande fondens tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande placeringsfonden och fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden som vederlag får fondandelar i den övertagande placeringsfonden (fusionsvederlag). En fondandelsägare har dock alltid rätt att få vederlaget i pengar.

108 §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall upprätta en skriftlig fusionsplan som godkänns av fondbolagens styrelser. Av den daterade och undertecknade fusionsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, handelsregisternummer, adresser och hemorter,

2) den överlåtande och den övertagande placeringsfondens namn,

3) förslag till stadgar eller stadgeändring för den övertagande placeringsfonden,

4) förslag till vederlag till fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden,

5) förslag till tidpunkt och övriga villkor för utdelning av vederlag,

6) en utredning om orsakerna till fusionen och grunderna för fastställandet och utdelningen av fusionsvederlaget samt därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

7) en utredning om från vilken tidpunkt den överlåtande och den övertagande placeringsfonden kommer att tillämpa en enhetlig beräkningsmetod för fondandelsvärdet,

8) en utredning om att den överlåtande placeringsfonden inte har sådana krediter som avses i 83 §,

9) förslag till den planerade ikraftträdelsetidpunkten för fusionen, samt

10) vederlag och andra förmåner som skall betalas till den överlåtande placeringsfonden för fusionen samt det arvode som skall betalas till den eller de av Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som avses i 3 mom. eller arvodesgrunden.

Till fusionsplanen skall för varje placeringsfond som deltar i fusionen fogas en av styrelsen för det förvaltande fondbolaget godkänd redogörelse för sådana efter senaste bokslut, halvårsrapport eller en eventuell kvartalsrapport inträffade händelser som väsentligen påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till fusionsplanen skall dessutom fogas ett utlåtande av minst en revisor eller revisionssammanslutning, som är oberoende sakkunnig, om huruvida fusionsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till fusionen, värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till den övertagande placeringsfonden samt värdet och utdelningen av vederlaget.

Vad gäller ett av en revisor eller revisionssammanslutning som är oberoende sakkunnig givet utlåtande samt revisorns eller sammanslutningens rätt till arvode skall i tillämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för den överlåtande placeringsfondens åtaganden som har uppkommit före den i 110 § 1 mom. avsedda verkställighetstidpunkten för fusionen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

109 §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall inom en månad efter att fusionsplanen godkänts ansöka om finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionen. Till ansökan skall fogas fusionsplanen jämte bilagor samt fusionsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller fusionen.

Finansinspektionen skall inom två månader efter att ansökan inkommit besluta om verkställighetstillståndet. Om finansinspektionen under denna tid ber sökanden komplettera ansökan, skall tiden räknas från den dag då finansinspektionen tagit emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om fusionen inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 83 §. Ansökan anses ha avslagits och fusionen förfallit om inte ansökan avgörs inom utsatt tid.

Om finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa fusionen skall de fondbolag som har beslutat om fusionen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan fusionen verkställs.

110 §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall till finansinspektionen inom två månader efter att tillstånd för verkställighet av fusionen beviljades meddela att fusionen har verkställts, vid äventyr att fusionen förfaller, om inte annat följer av 108 § 1 mom. 9 punkten.

Den överlåtande fondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med fusionsplanen till den övertagande placeringsfonden när finansinspektionen har underrättats om att fusionen är verkställd. Samtidigt upplöses den överlåtande placeringsfonden.

Den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare får räknat från meddelandet om att fusionen är verkställd rätt till vederlag och blir i enlighet med fusionsplanen fondandelsägare i den övertagande placeringsfonden.

111 §

På förvaringsinstitut skall i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. tillämpas vad som ovan i detta kapitel bestäms om fondbolag.

17 kap.

Delning av en placeringsfond

112 §

En placeringsfond (primärfond) kan delas så att dess tillgångar och åtaganden helt eller delvis, utan något likvidationsförfarande, övergår till minst en placeringsfond (målfond) som grundas av det fondbolag som förvaltar primärfonden. Andelsägarna i primärfonden får som vederlag andelar i målfonden.

113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagets firma, handelsregisternummer, adress och hemort,

2) namnet på minst en av primärfondens målfonder,

3) förslag till stadgar för minst en målfond,

4) förslag till vederlag till fondandelsägarna i primärfonden,

5) förslag till tidpunkt och övriga villkor för utdelning av vederlaget,

6) en utredning om orsakerna till delningen och grunderna för fastställandet och utdelningen av vederlaget samt därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

7) en utredning om att primärfonden inte har sådana krediter som avses i 83 §,

8) förslag till hur de tillgångar och åtaganden som överförs vid delningen skall fördelas mellan målfonderna,

9) förslag till planerad tidpunkt då delningen skall träda i kraft, samt

10) det arvode som skall betalas till den eller de av Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som avses i 3 mom. eller arvodesgrunden.

Till delningsplanen skall fogas en av styrelsen för det fondbolag som förvaltar primärfonden godkänd redogörelse för sådana efter senaste bokslut, halvårsrapport eller en eventuell kvartalsrapport inträffade händelser som väsentligt påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till delningsplanen skall dessutom fogas ett utlåtande av minst en revisor eller revisionssammanslutning, som är oberoende sakkunnig, om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till delningen, värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till målfonden samt värdet och utdelningen av vederlaget.

Vad gäller ett av en revisor eller revisionssammanslutning som är oberoende sakkunnig givet utlåtande samt revisorns eller sammanslutningens rätt till arvode skall i tillämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.

Det fondbolag som förvaltar primärfonden ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för de av primärfondens åtaganden som har uppkommit före den i 115 § 1 mom. avsedda tidpunkten för verkställandet av delningen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

114 §

Ett fondbolag skall inom en månad efter att delningsplanen godkänts ansöka om finansinspektionens tillstånd att verkställa delningen. Till ansökan skall fogas delningsplanen jämte bilagor samt delningsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller delningen.

Finansinspektionen skall inom två månader efter att ansökan inkommit besluta om verkställighetstillståndet. Om finansinspektionen under denna tid ber sökanden komplettera ansökan, skall tiden räknas från den dag då finansinspektionen tar emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om delningen inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 83 §. Ansökan anses ha avslagits och delningen förfallit om ansökan inte avgörs inom utsatt tid.

Om finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa delningen, skall det fondbolag som beslutat om delningen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan delningen verkställs.

115 §

Ett fondbolag skall till finansinspektionen inom två månader efter att tillstånd för verkställighet av delning beviljades meddela att delningen har verkställts, vid äventyr att delningen förfaller, om inte annat följer av 113 § 1 mom. 9 punkten.

Primärfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med delningsplanen till målfonden, när finansinspektionen har underrättats om att delningen är verkställd.

Primärfondens andelsägare får räknat från meddelandet om att delningen är verkställd rätt till vederlag och blir i enlighet med delningsplanen andelsägare i målfonden.

18 kap.

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten samt upplösning av fondbolag och placeringsfonder

116 §

Om ett fondbolag inte längre har för avsikt att bedriva placeringsfondsverksamhet, skall det ansöka om att statsrådet återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall fondbolaget foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallande av tillståndet samt en utredning om hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som bolaget förvaltar.

117 §

Statsrådet kan återkalla ett fondbolags verksamhetstillstånd helt eller delvis, antingen slutgiltigt eller tillfälligt, om

1) bolaget i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller förordningar, mot föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av lag eller förordningar, mot fondbolagets bolagsordning, mot tillståndsvillkor eller mot stadgarna för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd,

3) om bolaget inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) bolagets syfte inte längre är att bedriva placeringsfondsverksamhet, eller om

5) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats vilseledande uppgifter.

Statsrådet skall på framställning av finansinspektionen återkalla ett fondbolags verksamhetstillstånd och bestämma att bolaget skall träda i likvidation, om bolaget upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i 1 mom., också i det fall att överträdelserna inte varit väsentliga.

Innan statsrådet fattar ett beslut som avses i 1 och 2 mom. skall det bereda fondbolaget tillfälle att bli hört i ärendet samt be finansinspektionen ge ett utlåtande i sådana fall som avses i 1 mom., om inte något annat följer av att ärendet är brådskande.

När statsrådet beslutar att fondbolaget skall träda i likvidation skall det samtidigt tillsätta likvidatorer, av vilka minst en på förslag av finansinspektionen. Statsrådet kan avsätta en likvidator som det har tillsatt och utse en ny i stället. Beslutet eller förordnandet skall iakttas oberoende av om ändring har sökts, om inte fullföljdsmyndigheten bestämmer något annat.

När likvidatorernas slutredovisning har lagts fram på fondbolagets bolagsstämma och fondbolaget anses vara upplöst, skall likvidatorerna underrätta statsrådet och handelsregistermyndigheten om detta.

118 §

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas, om bolaget träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om bolaget annars upphör med sin verksamhet, skall förvaringsinstitutet omedelbart överta förvaltningen av placeringsfonden.

När förvaringsinstitutet sköter placeringsfondens förvaltning gäller i fråga om dess rättigheter och skyldigheter vid bedrivandet av placeringsfondsverksamheten i tillämpliga delar vad som bestäms om ett fondbolag, om inte något annat följer av detta kapitel.

Förvaringsintitutet får när det förvaltar en placeringsfonds tillgångar inte utöva den rösträtt som de till placeringsfonden hörande aktierna medför.

Medan förvaringsinstitutet sköter placeringsfondens förvaltning får det inte emittera eller lösa in fondandelar.

När förvaringsinstitutet har övertagit förvaltningen av en placeringsfond skall det utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av placeringsfonden till ett annat fondbolag eller för att fusionera fonden eller upplösa den.

119 §

Ett fondbolag kan upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget skall utan dröjsmål underrätta finansinspektionen om sitt beslut att upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta fondandelsägarna om sitt beslut och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning. I meddelandet skall nämnas när och hur fondandelsägarna kan lyfta sina tillgångar.

Fondbolaget skall bestämma att emission och inlösen av andelar i den placeringsfond som upplöses omedelbart avbryts, realisera fondens tillgångar, betala dess skulder eller avsätta medel för ändamålet samt fördela de återstående medlen mellan fondandelsägarna i förhållande till dessas antal fondandelar.

Fondbolaget skall över upplösningen göra en slutredovisning som jämte eventuella bilagor skall tillställas fondandelsägarna och finansinspektionen.

Tillgångar som inte lyfts skall ett år efter det meddelande som avses i 1 mom. deponeras enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Om tillgångarna inte har lyfts inom 14 dygn, skall de deponeras i en depositionsbank eller ett utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland på ett betryggande och lönsamt sätt. Om tillgångarna inte har lyfts inom tio år efter deponeringen förverkas de till staten.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta finansinspektionen om att placeringsfondens tillgångar har delats ut och fonden upplösts.

120 §

Ett förvaringsinstitut skall i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. iaktta det förfarande för upplösning av en placeringsfond som avses i 119 §.

121 §

Ett fondbolag skall upplösa en placeringsfond enligt 119 § eller vidta åtgärder för att fusionera placeringsfonden enligt 16 kap. om det i lagen eller fondens stadgar angivna begynnelsekapitalet eller minimiantalet andelsägare inte har nåtts inom sex månader från det att fondens verksamhet inleddes eller om placeringsfondens tillgångar eller antalet fondandelsägare har sjunkit under den i lagen eller stadgarna bestämda minimigränsen och situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90 dygn efter den i 50 § 2 mom. bestämda tidens utgång, eller om någon annan av de i fondens stadgar bestämda upplösningsgrunderna föreligger.

122 §

Finansinspektionen skall tillsätta ett sådant ombud som avses i 15 § lagen om finansinspektionen (503/1993) för att sköta upplösningen av en placeringsfond enligt 119 §, om

1) fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att upplösa eller bereda fusion av placeringsfonder, inom sex månader efter att villkoret enligt 121 § har uppfyllts, eller om

2) förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att överlåta förvaltningen av placeringsfonden.

Finansinspektionen skall omedelbart bestämma att emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden skall avbrytas.

123 §

Meddelande om återkallande av ett fondbolags verksamhetstillstånd, om avbrytande av inlösen av fondandelar samt om upplösning av en placeringsfond skall sändas till de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det har förekommit marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller som åtgärden riktar sig mot.

Meddelandet skall i sådana fall som avses i 116 och 117 § sändas av statsrådet, i de fall som avses i 119 och 121 § av fondbolaget, i de fall som avses i 118 § 5 mom. av förvaringsinstitutet och i de fall som avses i 122 § av finansinspektionen.

19 kap.

Återkallande av förvaringsinstituts verksamhetstillstånd och upplösning av förvaringsinstitut

124 §

Om ett förvaringsinstitut inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet skall det ansöka om att statsrådet återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall förvaringsinstitutet foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om att förvaringsinstitutet inte längre sköter sådana uppgifter som avses i 31 §.

125 §

Statsrådet kan återkalla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd antingen slutgiltigt eller tillfälligt, om

1) institutet i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller förordningar, mot föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av lag eller förordningar, mot sin bolagsordning, mot tillståndsvillkoren eller mot stadgarna för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd,

3) institutet inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) institutet inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet, eller om

5) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats vilseledande uppgifter.

Statsrådet skall på framställning av finansinspektionen återkalla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd och bestämma att institutet skall träda i likvidation enligt 117 §, om institutet upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i 1 mom., också i det fall att överträdelserna inte har varit väsentliga.

Innan statsrådet fattar ett beslut som avses i 1 och 2 mom. skall det bereda förvaringsinstitutet tillfälle att bli hört i ärendet samt be finansinspektionen ge ett utlåtande i ärendet, om inte något annat följer av att ärendet är brådskande.

126 §

Om ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd återkallas, om institutet träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om institutet annars upphör med sin verksamhet och fondbolaget inte omedelbart vidtar åtgärder för att välja ett nytt förvaringsinstitut, skall finansinspektionen enligt lagen om finansinspektionen förordna ett ombud som skall sköta förvaringsinstitutets uppgifter tills det ordinarie institutet tar emot uppdraget.

Om fondbolaget inte vidtar åtgärder för att välja ett förvaringsinstitut skall finansinspektionen vidta åtgärder för att enligt 122 och 123 § upplösa de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

20 kap.

Marknadsföring av fondandelar utanför Finland och fondföretags verksamhet i Finland

127 §

Fondandelar i en placeringsfond får enligt principen om en enda auktorisation marknadsföras i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om placeringsfonden uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet.

Innan fondbolaget inleder marknadsföringen enligt 1 mom. skall det underrätta den behöriga myndigheten i värdstaten om sin avsikt samt inhämta finansinspektionens intyg över att placeringsfonden uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet. Finansinspektionen skall utan dröjsmål meddela beslut i ärendet.

Fondbolaget kan marknadsföra fondandelar i en specialplaceringsfond också utanför Finland. Finansinspektionen skall vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den specialplaceringsfond som ansökan avser är registrerad i Finland och står under finansinspektionens tillsyn.

128 §

Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland om det har auktoriserats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om det enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet.

Ett fondföretag som avses i 1 mom. får inleda marknadsföringen av sina andelar två månader efter en sådan anmälan som avses i detta kapitel, om inte finansinspektionen under den tiden av särskilda skäl förbjuder fondföretaget att inleda marknadsföringen.

129 §

Andra än i 128 § avsedda fondföretags andelar får med statsrådets tillstånd i Finland marknadsföras till allmänheten. Sådant tillstånd kan beviljas om andelsägarna kan anses få ett skydd som i tillräcklig utsträckning motsvarar det som avses i denna lag.

När statsrådet meddelar ett beslut som avses i 1 mom. har det, efter att ha hört sökanden, rätt att ställa krav vad gäller de uppgifter som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra i Finland och som det skall tillhandahålla i samband med marknadsföringen av andelarna.

130 §

Innan ett fondföretag som avses i 128 § börjar marknadsföra sina andelar i Finland skall det tillställa finansinspektionen

1) ett av den mot finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i sin hemstat utfärdat intyg över att fondföretaget uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet,

2) sina stadgar eller sin bolagsordning,

3) sitt fondprospekt, sin senaste årsberättelse och sin därefter offentliggjorda halvårsrapport samt övriga handlingar och uppgifter som det skall offentliggöra i sin hemstat,

4) uppgifter om arrangemang för marknadsföringen av fondföretagets andelar i Finland,

5) uppgifter om arrangemang för betalningar till andelsägarna,

6) uppgifter om förfarandet vid inlösen av andelar i Finland,

7) uppgifter om hur och var de handlingar och den information som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra finns att få, samt

8) annat marknadsföringsmaterial.

De utredningar som avses i 1 mom. skall fondföretaget bifoga också till en sådan ansökan som avses i 129 § 1 mom., om inte statsrådet av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Statsrådet kan avkräva sökanden också andra utredningar som det anser behövliga.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i de uppgifter som avses i 1 mom. 4―8 punkten. Finansinspektionen skall omedelbart underrättas om förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 2―8 punkten.

Innan marknadsföringen av andelar avslutas skall ett sådant fondföretag som avses i 128 och 129 § underrätta finansinspektionen om sitt beslut och publicera ett meddelande om detta i minst en rikstidning. Av meddelandet skall framgå

1) hur de betalningar som avses i 1 mom. 5 punkten skall skötas i fortsättningen,

2) hur och var krav på inlösen av andelar skall framställas, samt

3) hur och var de handlingar och uppgifter skall hållas tillgängliga som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra.

131 §

De uppgifter som avses i 130 § 1 mom. 2―3 punkten skall offentliggöras på finska eller svenska.

Marknadsföringen av andelar i fondföretag skall, om finansinspektionen så kräver, ske på finska eller svenska.

132 §

Vid marknadsföringen av andelar i ett fondföretag får inte användas enbart det namn eller den firma som har registrerats i fondföretagets hemstat, om dess användning i Finland vore ägnad att vilseleda allmänheten. Finansinspektionen kan i sådana fall som avses i 128 § och statsrådet i sådana fall som avses i 129 § i förtydligande syfte kräva att namnet eller firman skall åtföljas av ett förklarande tillägg.

21 kap.

Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt identifiering av investerare

133 §

Ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisorer och anställda är skyldiga att hemlighålla vad de i sitt uppdrag har fått veta om fondandelsägares eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. endast till åklagar- eller förundersökningsmyndigheter för utredande av brott samt till myndigheter som enligt lag annars har rätt att få sådana uppgifter.

134 §

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som bolaget i sin placeringsfondsverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat fondandelsägare eller andra.

135 §

Ett fondbolags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag genom att bryta mot denna lag eller placeringsfondens stadgar uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat fondandelsägare eller andra.

136 §

Ett fondbolags aktieägare samt personer, sammanslutningar och stiftelser som enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen kan jämställas med dessa är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller fondstadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har åsamkat fondandelsägare eller andra.

137 §

Ett förvaringsinstitut ansvarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för förluster som dessa åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av vårdslöshet har åsidosatt sina förpliktelser. Ett avtal om att överföra detta ansvar på tredje part är ogiltigt.

En fondandelsägare har rätt att kräva ersättning antingen direkt av förvaringsinstitutet eller via fondbolaget.

138 §

Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

139 §

Fondandelsägarstämman beslutar om framställande av skadeståndskrav och väckande av talan enligt 134―137 §, i fråga om skada som har åsamkats alla fondandelsägare gemensamt.

Om stämman beslutar väcka skadeståndstalan skall den utse ett ombud med rätt att företräda fondandelsägarna i skadeståndsärendet. Ombudet skall ges handlingsdirektiv. Kostnaderna i saken och ombudets arvode betalas av placeringsfondens medel enligt en av finansinspektionen fastställd beräkning.

Skadestånd som tillfaller fondandelsägarna gemensamt skall betalas till placeringsfonden.

140 §

Om fondandelsägarstämman har beslutat att inte framställa skadeståndskrav eller väcka skadeståndstalan, men fondandelsägare med minst en tiondedel av alla andelar eller en tredjedel av de vid stämman företrädda fondandelarna har röstat mot beslutet, kan talan föras på fondandelsägarnas vägnar utan hinder av 139 § 1 mom.

Talan kan väckas av fondandelsägare med minst en tiondedel av alla andelar eller minst ett lika stort antal fondandelar som de i 1 mom. angivna fondandelsägare som motsatt sig beslutet. Om en fondandelsägare avstår från talan efter att den väckts kan de övriga fondandelsägare som väckt talan dock fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från fondandelsägarstämmans beslut. De fondandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna som betalas av placeringsfondens medel i den mån de medel som placeringsfonden vunnit genom rättegången räcker till för detta.

Den omständigheten att en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond som bedriver motsvarande placeringspolitik påverkar inte rätten för minoriteten av den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare att väcka talan. De medel som den övertagande placeringsfonden vunnit genom en minoritetstalan kommer också den överlåtande fondens andelsägare till godo.

141 §

Om skada av det slag som avses i 139 § har orsakats genom en straffbar gärning, skall vad som ovan stadgas om skadeståndsyrkande ha motsvarande tillämpning på fondandelsägarnas straffyrkande med anledning härav.

142 §

En stämning eller något annat meddelande som riktas till fondandelsägarna gemensamt i ett ärende som enligt denna lag skall behandlas vid fondandelsägarstämman, anses ha kommit fondandelsägarna till del när den har delgivits fondbolaget.

143 §

Finansinspektionen har rätt att på fondandelsägarnas vägnar föra sådan skadeståndstalan som avses i 134―137 §, om den anser dessas intresse kräva det.

144 §

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut skall konstatera fondandelsägarnas och blivande fondandelsägares identitet och känna till arten av dessas affärsverksamhet samt grunderna för att de investerar i en placeringsfond. Om det är sannolikt att en fondandelsägare eller en blivande fondandelsägare handlar för någon annans räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denna person, sammanslutning eller stiftelse eller till utländska fysiska eller juridiska personer som kan jämställas med dessa.

Om identifiering av fondandelsägare och blivande fondandelsägare gäller dessutom lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iakttas vid identifiering enligt 1 mom. av fondandelsägare och blivande fondandelsägare.

22 kap.

Straffbestämmelser

145 §

Den som

1) bedriver placeringsfonds- eller förvaringsinstitutsverksamhet utan att ha rätt till detta,

2) i strid med 7 § 2 mom. använder ordet fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet, eller som

3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond

skall för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

Straff för ingivande av osant skriftligt intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen (39/1889).

146 §

Den som

1) bryter mot förbud som avses i 24, 30 eller 84 §,

2) försummar de skyldigheter som fondbolag eller förvaringsinstitut har enligt 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 49 §, 52 § 1 mom., 92―96 § och 118 § 2 och 3 mom.,

3) förvärvar eller avyttrar värdepapper i strid med 102 §, eller

4) tar in osanna eller vilseledande uppgifter i fondprospekt som avses i 92 §, i ett förenklat fondprospekt som avses i 93 §, i en halvårsrapport som avses i 94 §, i en kvartalsrapport som avses i 95 § eller i en årsberättelse som avses i 96 §,

skall för placeringsfondsförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller för den bestäms strängare straff någon annanstans i lag.

147 §

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 133 § skall dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

148 §

Om ett brott som avses i denna lag kränker endast en enskild persons rätt, får allmän åklagare inte väcka åtal om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

I övrigt får allmänna åklagaren väcka åtal för förseelse som bestraffas enligt 146 och 147 § endast om finansinspektionen har anmält brottet till åtal.

149 §

Om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, dess styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisorer eller anställda i ansvarig ställning inte i sin verksamhet följer denna lag, fondbolagets eller förvaringsinstitutets bolagsordning, en placeringsfonds stadgar eller finansinspektionens föreskrifter, kan länsstyrelsen på framställning av finansinspektionen vid vite ålägga vederbörande att fullgöra sin skyldighet.

150 §

Den som marknadsför ett fondföretags andelar i strid med lag eller med stöd därav meddelade bestämmelser eller i strid med myndighetsföreskrifter, kan förbjudas att fortsätta eller upprepa detta förfarande. Förbudet skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är onödigt. I fråga om meddelande av förbud gäller i övrigt i tillämpliga delar 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. värdepappersmarknadslagen.

Om ett fondföretag i något väsentligt avseende bryter mot sådana bestämmelser som avses i 1 mom., kan statsrådet förbjuda det att fortsätta marknadsföringen av sina andelar i Finland. Statsrådet skall underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om sitt beslut.

23 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

151 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

152 §

Genom denna lag upphävs lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/1987) jämte ändringar.

153 §

När det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning till lagen om placeringsfonder, innebär hänvisningen efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

154 §

Senast 12 månader efter att denna lag har trätt i kraft skall revisorer som uppfyller de i 36 § avsedda behörighetsvillkoren väljas för revisionen av fondbolaget och placeringsfonderna. De i 38 § 1 mom. för revisor bestämda behörighetsvillkoren i fråga om granskning av beräknandet av fondandelsvärdet skall tillämpas från den tidpunkt då en revisor som uppfyller de i 36 § 2 mom. angivna behörighetsvillkoren har valts.

En begränsning enligt 20 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i denna lag om rösträtten i fondandelsägarstämma tillämpas sedan 12 månader förflutit från lagens ikraftträdande.

155 §

Ett fondbolag som med stöd av ett enligt den upphävda lagen beviljat verksamhetstillstånd bedriver affärsverksamhet som avses i denna lag behöver inte ansöka om ett nytt verksamhetstillstånd.

Stadgar som fastställts och andra än i 1 mom. avsedda tillstånd som beviljats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft utan hinder av denna lag. Om stadgarna eller tillstånden enligt detta moment till sitt innehåll står i strid med denna lag, skall fondbolaget inom sex månader från lagens ikraftträdande lämna in en ansökan genom vilka stadgarna och tillstånden enligt detta moment ändras så att de överensstämmer med denna lag.

När denna lag träder i kraft skall anhängiga ansökningar om fastställelse av stadgarna, verksamhetstillstånd eller något annat tillstånd kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.