37/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Förordning om ändring av förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

fogas till förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater tillämpas i den omfattning som förutsätts i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även på Norge, Liechtenstein och Island.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 januari 1999Gemensamma EES-kommitténs beslut 17.7.1998 nr 69/98. Bilaga I till EES-avtalet

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.