34/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av 16 § semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/1973) 16 § 2 mom., sådant det lyder i lag 530/1991, som följer:

16 §
Stadgandenas ovillkorlighet

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som har hela landet som verksamhetsområde har likväl rätt att ingå avtal om att låta vintersemestern ingå i en mellan parterna överenskommen förkortning av arbetstiden, om semesterperioden, om semesterns längd då den fastställs enligt andra meningen i 3 § 3 mom., om sparad ledighet, om uppdelning av semester samt om uträkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning även på något annat sätt än det som bestäms i denna lag. Sådana bestämmelser i kollektivavtal får en av avtalet enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) bunden arbetsgivare tillämpa även på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden dess bestämmelser i övrigt iakttas. Också en arbetsgivare som enligt 17 § 1 och 2 mom. lagen om arbetsavtal är skyldig att iaktta kollektivavtalet får tillämpa de nämnda kollektivavtalsbestämmelserna i de arbetsförhållanden där han skall iaktta ett allmänt bindande kollektivavtal, om inte tillämpningen av bestämmelsen förutsätter ett lokalt avtal. Har så överenskommits i ett arbetsavtal, får sådana bestämmelser i kollektivavtalet efter att detta har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i de arbetsförhållanden i vilka bestämmelserna skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 253/1998
ApUB 16/1998
RSv 244/1998

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.