26/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 40 § 3 mom.,

ändras 32 §, 32 a―32 c § och den finska språkdräkten i 39 § 4 mom. samt 40 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 § i lagarna 591/1986, 1440/1992 och 1213/1994, 32 a och 32 b § i nämnda lagar 591/1986 och 1440/1992, 32 c § i lag 381/1991 samt 39 § 4 mom. och 40 § 1 mom. i nämnda lag 1440/1992, samt

fogas till lagen nya 32 d―32 f § som följer:

32 §
Moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till ledighet från arbetet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen (364/1963).

Moderskaps- och faderskapsledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast två månader före den planerade ledighetens början. En arbetstagare får dock tidigarelägga moderskapsledigheten. En arbetstagare får också ändra tidpunkten för en faderskapsledighet som han tänkt hålla i samband med nedkomsten, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller barnets, moderns eller faderns hälsotillstånd. Dessa ändringar skall anmälas till arbetsgivaren så snart som möjligt. I övrigt får arbetstagaren av grundad anledning ändra tidpunkten för en tidigare anmäld ledighet med iakttagande av en anmälningstid på en månad.

Arbetstagare har rätt att ta ut föräldraledighet i högst två perioder, som vardera skall omfatta minst 25 vardagar. Föräldraledigheten och dess längd skall anmälas till arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början. Arbetstagaren får av grundad anledning ändra tidpunkten för ledigheten med iakttagande av en anmälningstid på minst en månad. Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn skall om möjligt göras två månader innan ledigheten börjar. Förälder till adoptivbarn får av grundad anledning före ledighetens början ändra tidpunkten för ledigheten genom att anmäla det till arbetsgivaren så snart som möjligt.

32 a §
Arbete under moderskapspenningsperioden

En arbetstagare får med arbetsgivarens samtycke utföra sådant arbete under moderskapspenningsperioden som inte äventyrar hennes eller fostrets eller det nyfödda barnets säkerhet. Sådant arbete får dock inte utföras under två veckor före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och inte under två veckor efter nedkomsten. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren har rätt att när som helst avbryta arbete som utförs under moderskapspenningsperioden.

32 b §
Vårdledighet

En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn, som varaktigt bor i hans eller hennes hushåll, till dess barnet fyller tre år. Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder, som vardera är minst en månad lång, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera perioder än två eller att någon period skall vara kortare än en månad. Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för moderskaps- eller föräldraledighet får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.

Arbetstagaren skall anmäla vårdledigheten och dess längd till arbetsgivaren senast två månader före dess början. Arbetstagaren får av grundad anledning ändra tidpunkten för vårdledigheten och dess längd genom att anmäla det till arbetsgivaren senast en månad före ändringen.

32 c §
Tillfällig vårdledighet

Om en arbetstagares barn eller något annat varaktigt i hans eller hennes hushåll boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar åt gången för att ordna vård för barnet eller för att vårda det, förutsatt att arbetstagaren både går i land och åter går ombord på fartyget i en hamn i Finland. Barnets båda föräldrar eller vårdnadshavare får inte ta ut tillfällig vårdledighet samtidigt.

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om tillfällig vårdledighet och om dess uppskattade längd så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran skall arbetstagaren lägga fram en tillförlitlig utredning om orsaken till den tillfälliga vårdledigheten.

32 d §
Frånvaro på grund av trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till tillfällig frånvaro från arbetet, om hans eller hennes omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och trängande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj. En förutsättning för utövande av rätten är att arbetstagaren både går i land och åter går ombord på fartyget i en hamn i Finland och att fartyget av denna orsak inte blir sjöodugligt.

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om sin frånvaro och orsaken till den så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran skall arbetstagaren lägga fram en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

32 e §
Familjeledighetsbestämmelsernas tvingande natur

Ett avtal genom vilket arbetstagaren avstår från sin rätt till de familjeledigheter som avses i 32 och 32 b―32 d § är ogiltigt.

32 f §
Lönebetalningsskyldighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetstagaren lön för tiden för de familjeledigheter som avses i 32 § eller 32 b―32 d §. Arbetsgivaren är dock skyldig att på det sätt som i 25 § bestäms om lön för sjukdomstid betala lön för tiden för moderskapsledighet till en arbetstagare som under minst sex månader utan avbrott har arbetat i samma företag eller i ett företag som lyder under samma ledning.

Om en arbetstagare på grund av en sjukdom som har samband med graviditet eller nedkomst är förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskapseller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt 25 §. Om arbetsoförmåga som beror på sjukdom i samband med graviditet eller nedkomst och moderskapsledigheten fortgår i en följd, är arbetstagaren dock inte berättigad till lön för längre tid än den som i 25 § 1 mom. bestäms om lön för sjukdomstid.

Arbetsgivaren skall ersätta en gravid arbetstagare inkomstbortfall som beror på medicinska undersökningar som föregår nedkomsten, om undersökningarna inte kan ske utanför arbetstid.

40 §
Rätt att återuppta arbetet i vissa fall

När frånvaro från arbetet som beror på sjukdom eller kroppsskada eller ledigheter som avses i 32 och 32 b―32 d § upphör har arbetstagaren rätt att återvända i första hand till det fartyg som arbetstagaren av ovan nämnd orsak lämnade. Arbetstagaren har i första hand rätt att återgå till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, skall arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med arbetsavtalet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999. Bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom., 32 b § 2 mom., 32 d och 32 e § samt 40 § 1 mom. träder dock i kraft redan den 1 mars 1999.

Om en anmälan som avses i 32, 32 a eller 32 b §, sådana dessa lagrum lyder när 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. träder i kraft, har gjorts före den 1 mars 1999, tillämpas på ledigheten vad som bestäms i 32, 32 a eller 32 b §, sådana dessa lagrum lyder när 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. i denna lag träder i kraft.

Om en anmälan som avses i 2 mom. görs efter det att 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. har trätt i kraft men före den 1 juni 1999 och en ledighet som avses i 32, 32 a och 32 b §, sådana dessa lagrum lyder när 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. träder i kraft, börjar senast den 31 maj 1999, tillämpas på anmälan som gjorts och ledighet som börjar före den 1 juni 1999 vad som bestäms i 32, 32 a och 32 b §, sådana dessa lagrum lyder när 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. träder i kraft. Om ledigheten dock börjar tidigast den 1 juni 1999, tillämpas på anmälan och ledigheten vad som bestäms i 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. i denna lag.

Om en arbetstagare före den 1 juni 1999 har tagit ut en vårdledighetsperiod som avses i 32 b §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, för att vårda ett barn som är yngre än två år, har arbetstagaren rätt att ta ut den andra perioden i enlighet med 32 b § i denna lag trots att barnet inte har fyllt två år när perioden börjar.

Sedan lagen trätt i kraft är arbetstagaren inte bunden av en anmälan som gjorts innan 32 § 2 och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. i denna lag har trätt i kraft.

RP 235/1998
ApUB 12/1998
RSv 197/1998
Rådets direktiv 92/85/EEG; EGT nr L 348, 28.11.1992, s. 1―8
Rådets direktiv 96/34/EG; EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 4―9

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.