1/1999

Given i Helsingfors den 8 januari 1999

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 8 § 1 mom., 11 §, 17 § 1 och 2 mom. och 44 § 2 mom.,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1477/1994 och 1542/1995 samt 17 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1477/1994, som följer:

8 §
Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit

Alkoholdrycker får utan särskilt importtillstånd importeras för eget bruk samt i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet. Närmare bestämmelser om import för eget bruk ingår i 10 §. Den som använder alkoholdrycker i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet skall ha ett i denna lag avsett särskilt tillstånd att importera alkoholdrycker.


11 §
Import- och exportanmälan

Den som i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet importerar eller exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder verksamheten anmäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som importör eller exportör.

17 §
Specialförsäljning och användningstillstånd

Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker

1) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller av produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994),

3) för tillverkning av livsmedel eller arom-ämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent metylalkohol,

4) för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) för tillverkning av livsmedel eller produkter som används vid tillverkning av livsmedel, om livsmedlet som fyllning eller annars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet eller om livsmedlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet,

6) för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

7) för vetenskaplig forskning och undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

8) till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga och medicinska ändamål, samt

9) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för vetenskapliga och medicinska ändamål.

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion. Specialförsäljning för ändamål som avses i 1 mom. 1―7 och 9 punkten är tillåten, om produkttillsynscentralen har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit.


44 §
Inspektions-, upplysnings- och registreringsrätt

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den rätt att

1) inspektera utskänknings- och detaljhandelslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga dokument,

2) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen, samt att

3) utan ersättning ta och få för tillsynen behövliga prover av alkoholdrycker som är avsedda att utskänkas och av alkoholdrycker som finns i detaljhandeln.Denna lag träder i kraft den 15 januari 1999.

RP 247/1998
ShUB 35/1998
RSv 242/1998

Helsingfors den 8 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.