1227/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om skogsvårdsföreningar

På föredragning av jord- och skogsbruksministern föreskrivs med stöd av lagen den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998):

1 §
Skogsvårdsförenings verksamhetsområde

En förening som har för avsikt att verka som en skogsvårdsförening enligt lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) skall till vederbörande skogscentral göra en framställning om sitt verksamhetsområde enligt de krav som anges i lagens 5 § 2 mom. Om skogsvårdsföreningens verksamhetsområde sträcker sig till en annan skogscentrals område, skall vederbörande skogscentral be om ett utlåtande av den andra skogscentralen innan verksamhetsområdet fastställs.

Som en särskilt vägande orsak enligt lagens 5 § 2 mom. att avvika från de krav som gäller för en skogsvårdsförenings verksamhetsområde kan betraktas åstadkommande av ett geografiskt eller språkligt enhetligt område eller en grund som kan jämföras med dessa.

Skogscentralens beslut om fastställande av en skogsvårdsförenings verksamhetsområde träder i kraft vid ingången av kalenderåret efter det att beslutet utfärdats. Från och med den tidpunkten får föreningen sin i lagens 11 § 1 mom. avsedda andel av de skogsvårdsavgifter som uppbärs inom området.

2 §
Användning av medlen

Skogsvårdsföreningens administrativa uppgifter som avses i 12 § 1 mom. lagen om skogsvårdsföreningar är att ordna val av fullmäktige, fullmäktiges och styrelsens verksamhet, de administrativa uppgifter som hör till den anställda som leder skogsvårdsföreningens verksamhet direkt underställda styrelsen och till en kanslist, revision samt andra motsvarande uppgifter. Såsom främjande av åtgärder som är viktiga med tanke på virkesproduktionen betraktas en utjämning av allmänna kostnader som är betydligt högre än i genomsnitt för skogsvårdsarbeten på små beståndsfigurer.

Sådan väsentlig snedvridning av konkurrensen som avses i lagens 12 § 2 mom. är användning av skogsvårdsavgifter för virkesdrivning, byggande av skogsvägar, iståndsättningsdikning, skogstaxering eller motsvarande åtgärder som kan konkurrensutsättas.

Av skogsvårdsföreningens bokslut eller av bilagorna till bokslutet skall framgå hur skogsvårdsavgiftsmedlen har använts.

Närmare bestämmelser om användningen av skogsvårdsavgifterna utfärdas genom beslut av det ministerium som är behörigt i skogsbruksfrågor.

3 §
Skogsvårdsavgifter som uppbärs utanför skogsvårdsföreningarnas verksamhetsområden

Skogscentralen skall använda de medel som med stöd av 12 § 3 mom. lagen om skogsvårdsföreningar är avsedda för främjande av det enskilda skogsbruket, i främsta hand för likartad verksamhet som skogsvårdsföreningarna bedriver med skogsvårdsavgiftsmedel.

Skogscentralen skall till skogsvårdsföreningen överlåta de medel som deponerats på det sätt som avses i lagens 12 § 3 mom. genast då dess verksamhetsområde har fastställts.

En skogsvårdsförening, vars verksamhetsområde endast utgör en del av det område från vilket har influtit skogsvårdsavgifter som har deponerats med stöd av lagens 12 § 3 mom., får en proportionell andel av medlen motsvarande dess område.

4 §
Val av fullmäktige för skogs- vårdsförening

Skogsvårdsföreningens valbestyrelse skall upprätta och lägga fram ett register över de skogsägare som är röstberättigade vid fullmäktigevalet (rösträttsregister) senast tre månader före den dag då den ifyllda röstsedeln senast skall postas (sista valdagen). Kungörelse om valet av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om framläggande av rösträttsregistret skall publiceras i en eller flera tidningar med allmän spridning inom verksamhetsområdet. I fall någon anser att han med orätt har utelämnats från rösträttsregistret, kan han framställa ett skriftligt rättelseyrkande till valbestyrelsen senast två månader före den sista valdagen. Senast sex veckor före den sista valdagen fastställer valbestyrelsen rösträttsregistret att iakttas vid valet.

Minst två medlemmar av en skogsvårdsförening har rätt att ställa upp kandidater till ledamöter. Ansökan om uppställande av kandidater skall tillställas valbestyrelsen senast fem veckor före den sista valdagen. Till ansökan skall fogas ett samtycke av varje person som uppställs som kandidat.

Valbestyrelsen sänder de röstberättigade skogsägarna ett meddelande om valet av fullmäktige för skogsvårdsföreningen, kandidatförteckning, röstsedel och returkuvert (valmaterial) senast tre veckor före den sista valdagen. Om skogen ägs av ett samfund, en sammanslutning, en samfälld förmån eller makar gemensamt enligt 2 § 2 mom. lagen om skogsvårdsföreningar, skall valmaterialet sändas till samma adress som debetsedeln för skogsvårdsavgiften, såvida skogsägaren inte har uppgett något annat till skogsvårdsföreningen.

5 §
Tidpunkten för val av fullmäktige

Skogsvårdsföreningens fullmäktige väljs första gången år 2000 och därefter vart fjärde år. När en skogsvårdsförening sammanslås med en annan kan fullmäktige besluta att ordna ett extra val för val av fullmäktige för den återstående mandatperioden.

Den sista valdagen är andra fredagen i november. Lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas på beräkningen av de tidsfrister som avses i 4 §.

6 §
Ledamöternas antal i fullmäktige

Skogsvårdsföreningens fullmäktige skall ha minst 15 och högst 39 ledamöter samt ett behövligt antal ersättare.

Om ledamöternas antal bestäms i skogsvårdsföreningens stadgar.

7 §
Val av fullmäktige i vissa fall

Då skogsvårdsföreningens fullmäktige väljs första gången, skall valbestyrelsen sammankallas av skogsvårdsföreningsmötet.

Om man vid den kandidatuppställning som avses i 4 § 2 mom. finner valbara kandidater till högst det antal personer som det finns ledamöter, kan valbestyrelsen fastställa valresultatet på basis av kandidatuppställningen.

8 §
Skogsvårdsförenings rätt att få uppgifter

Skattestyrelsen skall på begäran under valåret senast den 30 april ge skogsvårdsföreningen den i lagens 15 § 4 mom. avsedda förteckningen över de skogsägare som är skyldiga att betala skogsvårdsavgift. Begäran om förteckningen skall tillställas Skattestyrelsen senast den 31 mars.

Förteckningen skall innehålla skogsägarnas namn, identifieringsuppgifter för fastigheterna samt de adresser under vilka debetsedlarna för skogsvårdsavgiften skall skickas.

9 §
Anmälningar som skall tillställas skogscentralen

Skogsvårdsföreningen skall före utgången av april året efter räkenskapsperioden tillställa skogscentralen bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse. Till verksamhetsberättelsen skall fogas de statistiska uppgifter som det i skogsbruksfrågor behöriga ministeriet bestämmer och anmälan om det virke som skogsvårdsföreningen har levererat utan skriftlig fullmakt av en skogs-ägare.

10 §
Anmälningar till skattemyndigheterna

Skogsvårdsföreningen skall för Skattestyrelsen uppge storleken på den hektarbestämda avgift som avses i 9 § 1 mom. lagen om skogsvårdsföreningar. Dessutom skall skogsvårdsföreningen till Skattestyrelsen uppge de i lagens 9 § 2 mom. avsedda skogsägare som har gått med i eller utträtt ur skogsvårdsföreningen.

Skogscentralen skall till Skattestyrelsen meddela gränserna för skogsvårdsföreningarnas verksamhetsområden. Dessutom skall skogscentralen till skatteverket meddela då befrielse från skogsvårdsavgift har beviljats eller upphävts genom beslut som vunnit laga kraft. Anmälan om befrielse från skogsvårdsavgift skall innehålla uppgifter om skogsägaren, den fastighet som utgör föremål för befrielsen, befrielsens giltighetstid samt uppgift om huruvida befrielsen även gäller skog som övergår i skogsägarens ägo.

Anmälningarna till skattemyndigheterna skall för varje år göras skriftligen eller i någon annan form som Skattestyrelsen godkänner, senast den 31 januari följande år. Storleken på den hektarbestämda avgift som skogsvårdsföreningen har uppgett tillämpas i fråga om den skogsvårdsavgift som uppbärs för det år då beslutet om avgiftens storlek fattas.

11 §
Vissa tidsfrister

Skogsforskningsinstitutet skall göra en framställning som avses i 9 § 3 mom. lagen om skogsvårdsföreningar till det i skogsbruksfrågor behöriga ministeriet senast den 31 maj. Ministeriet skall fastställa det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke under de tre närmast föregående kalenderåren i hela landet senast den 31 juli.

12 §
Närmare bestämmelser

Det i skogsbruksfrågor behöriga ministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsbestämmelser

Skattestyrelsen skall sända den i 8 § avsedda förteckningen till alla skogsvårdsföreningar utan särskild begäran senast den 30 april 1999.

Om skogsvårdsföreningens fullmäktige har valts år 1999, ordnas det inget val av fullmäktige år 2000.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.